Wahayu 1

1Wakita na wá, á mara názena Yaisu Almasiihu á kátá marateranse ge emnde a slera á Dadaamiya. Ge ŋane keni a vantaa ba Dadaamiya duksa ŋanna ge se marateránmárá, ganakini a njarka an kaltáɗa názena watse ba jirire á de magava á katafke na. Daaci Yaisu Almasiihu a naba ɓelive malika-aara ge iya Yuhanna sleslera-aara, a se marisaa ŋane nasherire á duksa-aha ŋanna baɗemme. 2Duwa-aaruwa ge iya keni, ya ndaterhe názena ya naana ya na baɗemme ge emnde, ya ɓalese geni una ŋanna elva á Dadaamiya, a ndaasa ba Yaisu Almasiihu an ire-aara, baɗemme á duksa-aha ŋanna ba jirire. 3Barka ge edda una má aŋkwa ndaha wakita á elva ŋanna a sawa áza Dadaamiya na; barka ge emnde na tá aŋkwa cena elva ŋanna keni, tá ámberá fansaarefe na keni. Aɗaba herzhapteherzhe sarte na watse á magava duksa-aha ŋanna baɗemme átekwa na. 4Ba iya Yuhanna ŋanna zlaɓe ádaliye una keni, yá puwakurte use-aaruwa ge kure aiklaisiya-aha na kwá am ekse-aha gergere vuye am larde á Aziya na. A magakurnaamaga Dadaamiya ŋgurna, a vakurteva hairire. Ba ŋane Dadaamiya am fakta keni ndza aŋkwa, kina keni á ba aŋkwa, watse á sawa keni ba ŋane na. Tara Sheɗekwe-aha-aara na ta vuye a ɓazlateraa ŋane á katafke-aara am kurshi á sleksire-aara na, 5antara Yaisu Almasiihu na ŋane sleseyde á jirire, ŋane gevge ba seke makaji ge tsete am fáyá, slekse arge slekse-aha keni baɗemme na, a magarakurnaamaga ba itare ŋgurna, a varakurteva hairire keni. Yaisu Almasiihu wá, wayamitewáyá ge miya, a naba ƴaa shifa-aara, a ŋezlesaa miya am haypa an uzhe-aara. 6Zlaɓe ádaliye, a vamite njá antara ŋane am sleksire-aara, ira a vamite limanire ge mága slera á Eddeŋara Dadaamiya. Sey emnde baɗemme a ɗemaranveɗeme, a galargála ba ŋane palle dem ba ge ɗekiɗeki. Aamin! 7Ŋane wá, kwaye ŋane aŋkwa á sawa antara kumba, baɗemme á emnde watse tá nanna, antara ba emnde na ndza ta ŋgyanse upa am ŋane na keni, watse tá nanna. Emnde a jeba na tá áte duniya na baɗemme watse tá kyuwa, tá tsaka ɗákwa má watse á sawa ŋane. Una ba jirire watse á de magava ba estuwa. Aamin! 8Á bá Dadaamiya Yaakadada: «Ba iya una ya zuŋŋwe arge duksa-aha baɗemme, watse ba iya ŋanna zlaɓe ádaliye am halavuwa á duksa-aha baɗemme.» Ba ŋane una kwaye am fantaufe keni kerteŋ ndza aŋkwa, aŋkwa vatená, á katafke keni watse á sawa ba ŋane ŋanna, baɗemme á sleksire á ba am erva-aara palle. 9Yá aŋkwa puwakuránta ba iya una keni, ya egdza emmekure Yuhanna. Iya antara kure ma ba palle, gamiyevge palle antara Yaisu Almasiihu. Iya keni yá aŋkwa shá zlaɗa ba seke kure. Daaci estuwa, farvauŋɗe á miya antara kure ba palle. Náza-aaruwa wá, ta eksivahe, náwa ta se eblyiya am dágave á háye áte wa na tá ɗahaná an Patmaus na. Ta bantsa ya magaa shagerkire aɗaba yá ndater elva á Dadaamiya, antara labare á Yaisu ge emnde. Daaci ma ba palle antara kure am sleksire-aara kina. 10Vacite ŋanna an kwaskwe á Yaakadada wá, a naba eksite ge Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, daaci yá cena ba kwárá umele á hula am iga-aaruwa an ndzeɗa jipu ba seke hula á derkwákwá. 11A biyantsa kwárá ŋanna wá: «Puwetepuwa názena ká naaná ka na baɗemme áte nalmesheri, velatertevela ge aiklaisiya-aha na tá am ekse-aha gergere vuye na.» A ba ŋane wá: «Velatertevela ge emnde na tá am Aifaisus, ge emnde na tá am Samirna, ge emnde na tá am Pairgamus, ge emnde na tá am Tiyatira, ge emnde na tá am Sardis, ge emnde na tá am Filadailfiya, antara emnde na tá am Lawdikiya baɗemme.» 12Ya naba eptsapte ge zhara edda una á ndahi elva ŋanna, ware ŋane edda-aara? Ya naa ba duksa-aha na tá ɓazla kárá á fanus-aha átekwa na vuye kalkale ta maganaa an dindar. 13Zlaɓe ádaliye, ya naa duksa ba seke urimagwe, á tse am dagave á duksa-aha ŋanna, an tsekwa am naŋgyuwe slaɗɗe de ba áte iga á sera-aara, a ŋguɗese uksuwe an párápara ta maganaa an dindar ŋane keni. 14Úgje á ire-aara dzayye ba telle jauje ba ge sluzhe keni, ice-aha-aara tá mbe á ba an mbe ba seke nara á kárá. 15Sera-aha-aara ba seke ire na má ta devese am egzla ba kyaŋŋe. Kwárá-aara ge ŋane ba seke hula á yawe má á degeza áte guwa ƴaikke. 16A ŋaa terlyakwa-aha vuye am naɗafa-aara. Katsakar an gá sláre we bukerɗe aŋkwa á segashe am mbuwe-aara, wafka-aara á mbe ba pelpele ba seke kárá á vaciya átire. 17Iya ba yá puwete ice-aaruwa áte ŋane wá, kreppe ya mbeɗehe am sera-aara, ganevge ba seke una ni ɓaaka shifa am iya na. Daaci a naba fetaa ba ŋane ŋanna naɗafa-aara áte iya: «A waŋka lyawa,» á bina á elvan ge iya. «Degiya ba iya edda una ya zuŋŋwe ba iya arge duksa baɗemme, am halavuwa á duksa baɗemme keni watse ba iya ŋanna,» á bina. 18«Ba iya edda una yá njá an shifa dem ba ge ɗekiɗeki, ndza emtsanemtsa, amá náwa ya tsanetse am fáyá, yá njá an shifa ba ge ɗekiɗeki, ba iya una yá an egdza a tsekweram á fáyá ŋanna baɗemme. 19Daaci puwetepuwa názena ká nanna kina, názena aŋkwa á magava, antara una watse á de magava á katafke na baɗemme. 20Náwa nasherire buwa yá ndaksa ya: Terlyakwa vuye na ká aŋkwa zharaná am naɗafa-aaruwa na wá, tá mara malika-aha vuye áte aiklaisiya-aha vuye na. Duksa vuye na ta maganaa an dindar ge ɓazla kárá á fanus-aha átekwa na maa, itare tá mara aiklaisiya-aha vuye ŋanna.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\