Wahayu 11

1Daaci ta fiyem zade á gamara am erva, slaɗɗe ba seke lále á kura duksa, ta biyaa: «De kursekure huɗe á mashidi an ŋane, kursekure antara duksa na tá faná sadake átekwa ge Dadaamiya na, kezlaterkezla emnde na tá maga maduwa am mashidi ŋanna baɗemme. 2Amá kureka huɗe á riya-aara, fanuka hyema ge tate ŋanna ɗekiɗeki. Aɗaba ƴarateránƴa tate ŋanna, antara huɗe á berni cuɗeɗɗe ŋanna baɗemme ge emnde na ɗabarka Dadaamiya na. Watse tá de záná itare, tá de payáná itare an sera-aha-aatare am tere kul ufaɗe ju buwa. 3Amá watse yá ɓela seyde-aha-aaruwa, tá an tsakwa am bagwadza-aha ba estuwa. Am sarte ŋanna, watse tá ɓaláná ba itare waazu á elva-aaruwa am háre debu an deremke buwa an kul uŋkwahe ŋanna.» 4Seyde-aha buwa ŋanna wá, itare ta ba seke náfá-aha á juwe buwa, antara kárá á fanus-aha buwa, tá á katafke á Dadaamiya. 5Máki ura á magaterá emtaŋkire wá, á naba segáshe kárá am mbuwe-aatare, á ceɓa kelaade-aha-aatare ŋanna, tá taa ŋezleka ɗekiɗeki, sey ba tá emtsa. 6Am zamáne-aatare na ni tá de maga nábiyire na, watse tá an hákuma jipu. Watse tá an hákuma á piyeta yáwe á samaya ganakini a hyeka ɗekiɗeki; watse tá an hákuma á nyanve yáwe, á geva uzhe. Zlaɓe adaliye, watse tá an hákuma á sa sabaaba-aha gergere á sem duniya ge magateraa palása ge emnde, tá de magán ba seke una tá kataná itare. 7Má watse zlaruzle itare á ɓálá elva á Dadaamiya wá, watse á sesse náza kaamba am evege shagerka na ɓaaka halavuwa á slaɗɗire-aara ɗekiɗeki na. Watse á se wava dabba ŋanna an itare, á de gáná ba ŋane midalire, á de ceɓaterceɓa ba bukerɗe. 8Amá emtsa-aatare watse tá ƴáterá á ba áte we á layye, am berni na ndza ta jaa edda-aatare áte dzaŋgala na. Aɗaba názu ta maganaa emnde a berni, watse tá ɗáhá berni ŋanna an Saudauma, bi Misera. 9Emnde na tá am emtsa na wá, watse an piya ge heɗaterheɗa. Watse tá se zharaterzhárá emnde á sa am larde-aha gergere, emnde a jeba gergere, antara emnde a ndáhá elva gergere, emnde baɗemme tá de zhárá ba emtsa-aatare am háre keƴe an kyalma. 10Watse baɗemme á emnde na tá am duniya na ervauŋɗe-aatare á de geva ba seke nama arge emtsa á emnde buwa ŋanna. Emnde a há tá de maga muŋri-aara, aɗaba ndza tá katerva ye kwakya áte ndáhá-aatare. 11Daaci am iga á háre keƴe an kyalma ŋanna, Dadaamiya á de fertaterem puwa shifa zlaɓe ádaliye á dem vuwa-aha-aatare, tá naba tsatsetehe. Daaci emnde na naráterna na gazlaregazla baɗemme. 12Ba itare keni tsaretse am haha, tá cena ba kwárá á ura, á ɗaháterá á sa am samaya, a ba kwárá ŋanna á elvan ge itare: Ɗalauɗálá ásehuna. Daaci ta naba ŋgye á dem samaya am kumba, am ice á kelaade-aha-aatare baɗemme. 13Am sarte ŋanna maa, a naba gejapte ge haha á ba an ndzeɗa, am bere kelaawa an ŋgerɗa palle, am bere kelaawa an ŋgerɗa palle, huɗe á berni ŋanna baɗemme ba estuwa. Emnde debu vuye una matsaremátsa baɗemme. Daaci emnde na jaruje an shifa na gazlaregazla jipu, farantaufe gálá Dadaamiya geni Sleksa ba ŋane palle, aŋkwa am samaya. 14A degashe estuwa palása buwire, amá keƴire keni aŋkwa sawa ba kinamina. 15Am iga á una ŋanna maa, vuyire á malika-aha a fertante derkwákwá-aara keni. Daaci yá cena ba kwárá-aha tá valaha á sawa am samaya, a ba kwárá-aha ŋanna: «Dadaamiya Yaakadada, antara edda una a eksesaa ŋane farantaufe sleksire-aatare áte duniya názá ba ge ɗekiɗeki.» 16Ba ɗaruɗe itare maa, reppe puwaraapuwa emgyegwar zála na ta kul buwa ju ufaɗe na tá am kurshi-aha á sleksire na á dem áhá, tá aŋkwa kezlan ugje ge Dadaamiya, a ba itare: 17Dadaamiya Yaakadada arge duksa baɗemme, am fantaufe keni ndza ba ekka, kina keni ba ekka ŋanna. Ŋá aŋkwa slafaká we aɗaba hákuma á ŋa na ni eptsakanaptsa duksa baɗemme á sem sera á ŋa na. 18Kwakya emnde am larde-aha gergere ndza ta magaa ervauŋɗe an ekka. Kina wá, hyephye sarte á ŋa keni geni ká eptsaternaaptsa, hyephye sarte á ŋa ge kya shairiya á emnde a fáyá, hyephye sarte á ŋa ge tegateraa láɗá ge emnde a slera á ŋa nabi-aha, antara ge emnde á ŋa umele keni baɗemme, ge male-aha, antara emnde na garevka male-aha, emnde na tá an lyáwá á ŋa am ervauŋɗe na baɗemme ká de tegateraa láɗá. Emnde a bádza duniya keni hyephye sarte á ŋa ge ká ŋgerɗateraaŋgerɗa. 19Ba ɗaruɗe itare wá, bataŋŋe a naba wertehe ge mashidi á Dadaamiya am samaya, antara ba nakwati am huɗe á mashidi ŋanna ura á nanna baɗemme. Nakwati ŋanna wá, á márá namána-aha na a ŋguɗanaa Dadaamiya an emnde na. Am iga-aara, wesharáptewesha tara kárá á ráde, antara válaha á samaya, nálandze keni ba seke una ni tá puwaná an puwa á sa am samaya, haha keni a naba gejapte ba ŋárŋare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\