Wahayu 12

1Daaci marápsemáre najipu ƴaikke am samaya. Aŋkwa mukse wá, a tsekweme am vaciya ákurá naŋgyuwe-aara, a puwete sera-aha-aara áte tere. Ákura náza faɗa ire-aara wá, an terlyákwá kelaawa ju buwa am ire. Una ŋanna dzakwa á sleksire-aara ge ŋane. 2Mukse ŋanna keni á huɗe, hyephye sarte-aara ge ya egdzere, ámbera aŋkwa á hula ge zlaɗa a ya. 3Zlaɓe ádaliye, marápsemáre najipu umele ƴaikke á ba am samaya ŋanna. Ya naa ba dada náza nye, vuwa-aara an deva ba kyaŋŋe, an ire vuye á ba áte ŋane palle, antara derma-aha-aara kelaawa. Zlaɓe ádaliye, an dzakwa á sleksire am ire-aha-aara ŋanna vuye kerɗe. 4Kataliya á náza nye ŋanna shánaasha samaya, haa a ɓataa terlyakwa ba kwakya an ŋane á sem áhá. Am terlyakwa keƴe áte samaya, ŋane a ɓetaa palle, am terlyakwa keƴe a ɓetaa palle, baɗemme ba estuwa. Daaci a tsahe arge mukse na aŋkwa á ya egdzere na, ganakini má watse yaaya egdza-aara ŋanna, watse á ndunde ŋane. 5Cekwaaŋguɗi wá, mukse na yaaya egdzere zhele, watse á kwará egdze ŋanna duniya baɗemme an zade á íre. Daaci ta eksante egdze ŋanna, kwaye ta naba danaa á de katafke á Dadaamiya am sleksire-aara. 6Emmarge egdzere maa, ŋane a kezlanaa á dem kaamba, á dete ɓálá na a tsatsanaa Dadaamiya ganakini á de fanu hyema áhuwa ge ŋane na. Watse á njá áhuwa am hare debu an deremke buwa an kul uŋkwahe. 7Am iga á una ŋanna maa, njaanja wáva ƴaikke am samaya. Ba náza nye ŋanna zlaɓe ádaliye antara malika-aha-aara, tá aŋkwa wava antara Mikayiilu ŋane keni tá antara malika-aha-aara. 8Amá hyafka náza nye ŋanna áza Mikayiilu. Ŋgyaraterseŋgye antara malika-aha-aara baɗemme, tá taa piyeteka ba sera-aatare keni am huɗe á samaya mazle-aara. 9Ta naba ŋgyanse estuwa dada náza nye ŋanna. Ŋane wá, tá eɗɗáhá zlaɓe an emgyegwe a záhe keni. Ta ŋgyaterse á segashe antara malika-aha-aara baɗemme. Zlaɓe ádaliye, ŋane slekse á jini-aha, bi Shaitaine, una baɗemme ba zhera-aha-aara. 10Am iga á wáva-aatare ŋanna, ya cenaa ba kwárá ƴaikke á valaha á sawa am samaya, a ba ŋane wá: «Kina wá, Dadaamiya maresemáre hákuma á sleksire-aara baɗemme, lyámilya ba ge ɗekiɗeki mazle-aara. Edda una a eksesaa ŋane na keni maresemáre-aara baɗemme, aɗaba kwaye ŋgyanseŋgye edda á fida na am samaya. Ba edda una ni ndza an vaƴi vacika á se icateraare sera ge egdzar mama-aha á miya áza Dadaamiya na. 11Amá egdzar mama-aha á miya garega midalire. Názena ni itare ta gaken midalire na wá, ta gáná aɗaba uzhe á egdza zhel kyawe, antara aɗaba seydire na ta maganaa áte elva á Dadaamiya, ta ndater ge emnde, ma emtsa keni eksaraarekse na. 12Aɗaba ŋgyaraterseŋgye ŋanna wá, ekkure samaya-aha higauhiga. Ekkure emnde na kwá am huɗe á samaya-aha ŋanna keni higauhiga baɗemme. Amá palasa á kure kwa emnde na kwá áte haha, antara názena am huɗe á haye keni baɗemme. Ya ndaaná aɗaba uwe una? Aɗaba kwaye tsekwátsekwa Shaitaine á dezekure, aŋkwa á tsekwa á ba an ervauŋɗe-aara, aɗaba diyaadiya ganakini sarte-aara a juwa ba cekwaaŋguɗi.» 13Am nánna náza nye na ganakini ŋgyaranseŋgye á sete haha, a fantau ge baka mukse na a yaa egdzere zhele na, aŋkwa á ɗabaná á dem kaamba. 14Mbate kerteŋ varanteva lyambake-aha á dada zele ge mukse na, geni á ŋgye an ŋane á dem tate na a tsatsannaa Dadaamiya geni á de geláná átekwa am iva keƴe an kyalma na. Áhuwa wá, á shanaaka emgyegwe a záhe ŋanna mázle-aara. 15Daaci ge baka mukse na wá, emgyegwe a zahe ŋanna a naba melese yawe wá, a naba gev guwa ƴaikke ganakini á de dánda yawe á guwa mukse na. 16Amá: «Yá aŋkwa ya,» a ba haha, aŋkwa á melanumele ge mukse na. Daaci haha keni werta we-aara, a shu yawe na ni a maganaa náza nye na baɗemme. 17Daaci jaaja emtaŋkire náza nye na áte mukse na. A naba dateraa wava ge egdzara á mukse ŋanna mázle-aara, amaana: Emnde na ni lyarvaalye elva á Yaisu Almasiihu, tá aŋkwa á fansaarefe ge Dadaamiya á ba an jirire na. 18Á ba aŋkwa náza nye na a tsanu ge we á háye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\