Wahayu 17

1Am iga a una ŋanna maa, palle á malika-aha vuye na ndza ta tegaterem erba á masiba-aha am erva na a se ɗahite, a ba ŋane: Sawa náwa yá maraká zlaɗa na ni watse á shaná mukse záware ŋgelawa na. Amaana: Berni ƴaikke ta maganaa áte we á háye-aha gergere kwakya na. 2Duwa á slekse-aha á larde-aha baɗemme, ta de magaa gwardzire an mukse zaware ŋgelawa ŋanna, amá a ceɓaa emnde am duniya ba seke mbazla na karemka yawe ɗekiɗeki na. Estuwa, á ba elva á malika ŋanna. 3Daaci a naba tsekwiyarhe ge Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, daaci a naba eksite ge malika ŋanna, kwaye a diya á dem huɗe á kaamba. Ya naa ba mukse umele am kaamba ŋanna, a njeta áte iga á dabba, dabba ŋanna ba háŋŋe. Ire vuye á ba áte dabba ŋanna palle, derma-aha-aara kelaawa. Baɗemme a vuwa-aara, an puwa ba zhera-aha na zlayeka ɗekiɗeki na ge zlázla Dadaamiya an ŋane. 4Mukse na áte iga-aara na keni maa, á tsekwa am naŋgyuwe lefeɗlefeɗɗe buwa. Naŋgyuwe-aha-aara ŋanna bukerɗe ba jili haŋŋe. Palle, haŋŋire-aara ba seke makala á iga a bere, amá palle na ba haŋŋe. Vuwa á mukse ŋanna baɗemme ba náza ŋgelawire: Kazlaŋa á dindar, antara naberasla, antara náza hyema zarizariya baɗemme, ira erba á dindar-aara a ŋanaahe am erva. Aŋkwa laakire an naha am erba-aara ŋanna. Duksa ŋanna wá, zawarire na a maganaa ŋane baɗemme na. 5Aŋkwa zhera ta puwete áte wafke á mukse ŋanna, amá elva am huɗe á elva. Ákyiye wá: «Babila berni ƴaikke na wá, ŋane emmarge zaware-aha, antara shagerkire na tá maganá am duniya baɗemme.» 6Ya naa mukse ŋanna ɗalanemɗála uzhe á emnde á Dadaamiya am ire, uzhe á emnde na sheɓarka elva a Yaisu na. Ba nanna-aaruwa, yá maga ba najipu-aara. 7«Ká maga najipu á uwe ka,» a ba malika na á elvan ge iya, «naba effa ervauŋɗe. Aŋkwa duksa palle yá kwaraksekwáre. Kwaye tara mukse ŋanna, antara dabba na á njá átekwa, antara ire-aha á dabba ŋanna vuye na, ira derma-aha kelaawa na, baɗemme yá ndaksendáhe názu am huɗe-aara. 8Dabba ŋanna ka naaná ka na wá, ba dabba na ndza an shifa, amá kina ɓaaka na. Watse á sesse am evege shagerka na ɓaaka halavuwa-aara ɗekiɗeki na, amá á se haraaka kwakya mázle-aara, tá se keɗanaakeɗa shifa-aara baɗemme. Emnde a duniya na puwarteka zhera-aha-aatare am wakita á shifa daga am fakta á duniya na wá, itare watse tá maga najipu kwakya áte dabba ŋanna. Aɗaba werre, ndza aŋkwa an shifa, amá kina ɓaaka, aley watse á sesse zlaɓe ádaliye.» 9A biyántsa zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: «Duksa-aha na náwa ŋane na wá, sey á hyephye eŋkale á edda-aara lauktu á cenáncena. Ire-aha á dabba ŋanna vuye na wá, á márá egdzar wa-aha vuye na a njetaa mukse ŋanna atekwa na. Zlaɓe ádaliye, á márá slekse-aha saɗaɗɗe vuye. 10Ilyeɓe-aatare wá, daredde slekse-aha ŋanna. Kina wá, uŋkwahire-aatare kina am sleksire. Amá una watse á sawa ge vuyire na á se haraaháre ba cekwa am sleksire ŋanna. 11Dabba ŋanna ndza aŋkwa, amá kina ɓaaka na wá, ba ŋane an ire-aara una slekse ge tiisire, ŋane keni ba palle á slekse-aha ŋanna ta vuye na. Má watse sessa ŋane wá, tá se ba ekkeɗa ba ɗekiɗeki. 12«Derma-aha kelaawa na ka nateraa ka na maa, itare tá márá slekse-aha kelaawa na watse tá sawa á katafke na. Má watse saremsa itare, Dadaamiya á de vaterte sarte ba cekwaaŋguɗi ge mága sleksire-aatare antara dabba ŋanna. 13Slekse-aha kelaawa ŋanna wá, watse tá jema ye-aatare palle, sleksire-aatare baɗemme, watse tá maganán ba ge dabba ŋanna palle. 14Itare baɗemme na, watse tá gwaare ba ge egdza zhel kyawe an wáva. Amá watse á de gáná ba egdza zhel kyáwe na ndzeɗa, tá antara emnde-aara na a dzeratersaa ŋane, a ɗatersaa ŋane, tá aŋkwa á ɗabaná an ervauŋɗe-aatare palle na. Á de gáná ba ŋane ndzeɗa, aɗaba ŋane Slekse arge slekse-aha baɗemme, Yaakadada arge dada-aha baɗemme.» 15A biyántsa malika ŋanna zlaɓe ádaliye, a ba ŋane wá: «Háye-aha ŋanna ka naaná ka, á njá mukse ŋanna áte itare na wá, á márá emnde a larde-aha gergere, emnde a jeba gergere, antara emnde a ndáhá elva-aha gergere baɗemme. 16Derma-aha á dabba ŋanna kelaawa, antara ba dabba ŋanna an ire-aara, watse tá gwaare ge mukse záware na an degwune, watse tá zuze áte há-aara baɗemme, watse tá ƴana á ba an ukhyiye dey. Ba hyuwa á vuwa-aara keni watse tá zuze, tá de zlanaazle an kárá ba ɗekiɗeki-aara. 17Aɗaba a maganaa ba Dadaamiya slera-aara am ervauŋɗe á slekse-aha ŋanna, ganakini tá ŋguɗa ye-aatare palle, tá maganá sleksire-aatare ba ge dabba ŋanna palle. Dadaamiya a magaa una ŋanna geni ta maganaamaga názena á kataná ŋane, dem sarte na má gevge názena a ndaasa ŋane. 18«Mukse ŋanna ka naaná ka na wá, ŋane á márá berni ƴaikke. Baɗemme á slekse-aha na tá am duniya na tá á ba am sera-aara.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\