Wahayu 18

1Am iga a una ŋanna maa, yá zhárá ba malika umele á tsekwa á sawa am samaya. Hákuma, antara ɗemɗemire-aara hyemhye am huɗe á duniya baɗemme. 2Malika ŋanna a ketaa kwárá-aara á ba an ndzeɗa, a ba ŋane: «Kina wá, zlauzle Babila mázle-aara, á de mbeɗa berni ƴaikke. Daaci gevge tate á njá á shaitaine-aha, jini-aha, antara ƴiye-aha na ta shagerka-aha, wayarka emnde na tá njá am huɗe-aara. 3Aɗaba ŋane a ganve ire-aara ba seke mukse zaware, slekse-aha á duniya baɗemme ta naba magaa gwardzire an ŋane, zawarire-aara a ceɓaa emnde a larde baɗemme am duniya ba seke a ceɓateraa ba mbazla. Emnde a tsakala am duniya baɗemme garega nalmáne an mukse na, aɗaba ŋane wayaawáyá za emtakire á duniya baɗemme.» 4Daaci yá cena ba kwárá umele zlaɓe ádaliye á sawa am samaya á ba an ndzeɗa, a ba ŋane: «Ekkure emnde-aaruwa baɗemme, sawesse am berni na! A ndeɓakurveka haypa-aatare, antara geni a sharkurka palase-aatare keni. 5Aɗaba hyaahya haypa á berni ŋanna, de shanaasha Dadaamiya am samaya, shagerkire na tá maganá itare na á segasheka am ervauŋɗe á Dadaamiya ba estuwa. 6Sey tá magateránmaga palase ge emnde ŋanna ba seke una ndza ta magateranta itare ge emnde umele na. Baira a jaranuje ge una ni ndza ta magateranta itare ge emnde ma ser buwa keni. Ba ire keni a karanteka ge zlaɗa ba seke emnde na a ceɓateraa narge na. 7Ba seke una ŋane zauze emtakire á duniya kwakya na wá, zlaɗa keni kwerawanaakwera á ba áte una ŋanna, magawantemága palasa ba shagera. Aɗaba a bántsa am ire-aara: Iya ganevka seke wegyegye a mukse, ya slekse ba iya an ire-aaruwa, á jaŋerma uwe antara kyuwa ba ɗekiɗeki. 8Aɗaba una ŋanna wá, sey tá se gwargwe masiba-aha saɗaɗɗe ge berni ŋanna á ba áte háre palle. Tá se gwargwe tara lapikere, antara emtsa, ira waya, lauktu watse tá zlanaazle an kárá ba ɗekiɗeki. Aɗaba Dadaamiya Yaakadada, sey ba ŋane palle an sleksire-aara ɓaaka umele, á de ndahaná ba ŋane názu tá maganán ge berni ŋanna.» 9Má watse slekse-aha á duniya naránna ƴire á kárá na á za berni ŋanna wá, watse tá puwumpuwa erva am ire, tá tsaka ɗákwa, tá kyuwa gwardzire na ndza ta maganaa antara berni ŋanna, ira emtakire á duniya na ndza ta nanaa itare áhuwa ŋanna baɗemme, aɗaba berni ŋanna zauze kárá. 10Kwaye watse tá tse ƴiƴiye ge lyawa á zlaɗa, tá ámbera fa hula: «Alawlawlaw! Ɓaaka berni ƴaikke! Nja seke Babila na ni shekwaaka ba ɗekiɗeki keni?» 11Ba estuwa ge emnde a tsakala na tá am duniya baɗemme keni, tá de puwa ba erva am ire, tá de tsaka ɗákwa ge kyuwa berni ŋanna, aɗaba ta ɓaaka emnde a gáne-aatare. 12Aɗaba itare tá aŋkwa tsakala duksa kwakya áhuwa. Tá tsakala dindar, antara lipela, ira jeba á nákwa-aha umele aŋkwa gergere kwakya. Tá tsakala sandá-aha, lefeɗlefeɗire-aatare ba seke uwe. Umele-aha-aatare jili haŋŋe, haŋŋire-aara ba seke makala á iga a bere, umele wá, ba haŋŋe. Zlaɓe adaliye, tá aŋkwa tsakala jeba á náfa-aha umele an dárádza jipu, antara egdzar duksa-aha na tá maganá an sláre á guwe, umele tá maganá an náfa na an dárádza jipu na, umele á duksa-aha ŋanna tá maganá an verzhagane, umele íre daŋŋwe, umele tá maganá an jeba á nákwa-aha umele aŋkwa an dárádza jipu. 13Zlaɓe ádaliye, tá aŋkwa tsakala názase gergere kwakya áhuwa: Umele yawe-aara, umele waye á gáná áte vuwa, umele tá ɗisaná am kárá ba seke kajiiji, tá aŋkwa tsakala wáye á ɗále, antara nalkáme, antara ukpa-aara, ira mbazla. Tá aŋkwa tsakala esla-aha, kyáwe-aha, belsa-aha, ira darkwa-aha, antara ba urimagwe keni: Náve-aha, antara emnde na tá halaterá áte we á wáva. Ɓaaka názu tsakalarka itare áhuwa. Aɗaba una ŋanna tá kyuwa berni ŋanna. 14A ba itare: «Kina kazlaŋa zarizariya na ndza á kataná ervauŋɗe á ŋa na ba ɓaaka mázle-aara? Kwakyire á nalmane á kure na, antara emtakire á duniya na ndza kwa zanaa kure na ba ƴakuránƴa kwá jammeka ɗekiɗeki?» 15Baɗemme á emnde na tá tsakala berni ŋanna wá, garege nalmána amkwa. Kwáye watse tá tse ƴiƴiye ge lyáwa á zlaɗa, tá ámbera kyuwa, tá tsaka ɗákwa-aatare. 16Watse tá ba: «Alawlawlaw ɓaaka berni ƴaikke! Berni zariya na ndza á shakwa sanda-aha lefeɗlefeɗɗe na, jili haŋŋe ba seke makala á iga a bere, umele ba haŋŋe, tá an dárádza jipu, ira yaadi-aha umele zarizariya baɗemme, an dárádza jipu na. Ɓaaka berni ŋgelawa na an náza ŋgelawire kwakya ázeŋara, kazlaŋa a ŋgelawire-aara, umele ta maganaa an dindar, umele ta maganaa an jeba á nákwa umele aŋkwa an dárádza jipu. 17Baɗemme a dikele á duksa-aha ŋanna shekwaaka ɗekiɗeki, keɗaakeɗa ba estuwa.» Ba estuwa ge emnde a mága slera áte ire á háye keni. Emnde a báká paare á háye saɗaɗɗe, antara male-aha-aatare, ira emnde a tsakala na tá maga shula an paare-aha á yawe, itare keni kwaye ta tsatsehe baɗemme ƴiƴiye. 18Ba ta puwete ice-aatare áte ƴire á kárá na aŋkwa á zá berni ŋanna wá, a ba itare: «Á jare áme kwa berni ƴaikke seke una mázle-aara!» 19Ba ta ndaase una ŋanna wá, ta fantau ge kyuwa. Tá tsaka ɗákwa, tá slatsa erva, tá zá erva-aatare an sláre, tá puwa hula: «Alawlawlaw! Ɓaaka berni ƴaikke! Baɗemme á emnde a paare á yáwe saɗaɗsaɗaɗɗe na ta gaa nalmáne á ba áte ŋane na ba cekwaaŋguɗi keni shakwaaka degi!» A zluwa estuwa hula á emnde ŋanna. 20Ekkure emnde na kwá am samaya, higauhiga arge keɗa á berni ŋanna. Ekkure emnde a ɓela á Dadaamiya, antara nabi-aha, ira emnde á Dadaamiya baɗemme, higauhiga arge keɗa á berni ŋanna. Aɗaba pelansepele Dadaamiya ge berni ŋanna názena ndza a magakurtaa ŋane na baɗemme. 21Am iga a una ŋanna maa, yá zhárá ba gwarɗa á malika umele, a eksante dada nákwa am erva, ƴaikkire-aara ba seke nákwa á uvera, a eblyanme á dem háye á ba an ndzeɗa, a ba ŋane: «Babila berni ƴaikke na watse ba estuwa. 22Ɓaaka ura á de puwete ice áte emnde a mága gusa am Babila ɗekiɗeki. Ma emnde a jaa gadzavera, ma emnde a ferta derma antara nalgaita, watse ba tseriiye ɓaaka ura á de cena mágava á duksa am huɗe á Babila. Ma emnde a mága dzera, ma emnde a ndera gahe, ma emnde a haa hiya, baɗemme watse ɓaaka ura á tse am zhegela ba palle keni. 23Ekka Babila wá, ɓaaka ura á de puwete ice áte kárá á wáye ázeŋa mázle-aara, ɓaaka ura á de cena elva a gaa mukse, ma elva a de gaa zhele keni am mba á ŋa. Abi werre, ndza ta bántsa emnde a tsakala á ŋa: Sey ba ŋere ka mu ware edda una á jaŋeruje na? Ta zlermu nalmáne á duniya baɗemme an kurguna. Aɗaba una ŋanna mbeɗakmbeɗa na.» 24Zlaɓe ádaliye, Dadaamiya nanna uzhe á nabi-aha-aara, antara uzhe á emnde a ɗaba ŋane, baɗemme á ba am mbiye á Babila. Baɗemme a uzhe á emnde na ta ceɓateraa am duniya na, á ba am mbiye á berni ŋanna ɓaaka ura umele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\