Wahayu 21:12

12Ta jantaave ge berni ŋanna an riya ƴaikke, an slaɗɗire á dem zhegela keni ŋane. Wákyiya kelaawa ju buwa áte riya ŋanna. Malika-aha keni ta kelaawa ju buwa áte wakyiya-aha ŋanna. An puwa zhera-aha á jeba-aha á Iserayiila-aha kelaawa ju buwa na áte wákyiya-aha ŋanna baɗemme.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More