Wahayu 21:19

19Nákwá-aha na ta fanaa ekte ge riya ŋanna maa, baɗemme an cáɗá. Ta caɗanaa an jeba á nákwá-aha umele aŋkwa tá an dárádza jipu, nákwá-aha ŋanna jeli gergere baɗemme. Zuŋŋwire á nákwá-aha á ekte á riya ŋanna, ta caɗanaa an Yaspa, buwire, ta caɗanaa an Safira, keƴire, ta caɗanaa an Kaldaidaun, ufaɗire ta caɗanaa an Imiradi,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More