Wahayu 21:27

27Baɗemme á názena aŋkwa harám am huɗe-aara maa, á demka á dem berni ŋanna ɗekiɗeki. Emnde a mága názu zlayeka, antara emnde a fida wá, ɓaaka baráma ge itare ɗekiɗeki á dem huɗe-aara, sey ba emnde na an puwa zhera-aha-aatare am wakita á emnde a shifa na á zleka na, wakita á egdza zhel kyáwe na. Sey ba itare palle una watse tá dehuwa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More