Wahayu 21:3

3Yá cena ba kwárá ƴaikke, an ndzeɗa jipu, á segashe am tate á kurshi á sleksire. A ba kwárá ŋanna wá: «Kina wá, tate á njá á Dadaamiya á ba am dágave á emnde mázle-aara, tá de geva emnde-aara ba miyenne, Dadaamiya keni á njá á ba am dágave-aatare, á de geva ba ŋane palle Dadaamiya-aatare.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More