Wahayu 21:8

8Amá tara emnde a lyáwa, emnde na fartareka, emnde a mága daŋŋwire á huɗe, emnde a ceɓa shifa, emnde a mága gwardzire, emnde a kyula hele, antara emnde a mága fida, emnde ŋanna baɗemme tá de ŋgyakaterá á dem derve á kárá na an wesha an baraudau na. Una ŋanna, emtsa-aatare ge buwire.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More