Wahayu 22

1Daaci malika ŋanna a naba mariya guwa, aŋkwa á kelá yáwe á shifa átekwa, aŋkwa á maga wulwulire ba seke kweteram. Yáwe ŋanna, á kela á sawa am tate na tá átekwa tara Dadaamiya tá am kurshi á sleksire-aatare antara egdza zhel kyáwe. 2Daaci yáwe ŋanna á kelá á ba áte baráma am huɗe á berni ŋanna. Aŋkwa náfá á shifa áte we á guwa ŋanna, áte iga guwa ŋanna, antara ásehuna-aara keni ba ŋane. Náfá á yá egdzere ser kelaawa ju buwa áte iva palle. Ba kelaa tere, á yá ba egdzere. Hyema-aara keni kurgune ge emnde na ta sawa á sa am larde-aha am duniya na. 3Baɗemme á názena a nyainyanvaa Dadaamiya á taa demka á dem berni ŋanna ɗekiɗeki. Tara Dadaamiya, antara egdza zhel kyáwe tá aŋkwa á njanja am kurshi á sleksire am berni ŋanna. Emnde a slera-aara tá aŋkwa kezlan ugje ge ŋane. 4Itare wá, tá de nanna wafke á Dadaamiya ba shagera, watse tá shá zhera-aara áte wafke-aha-aatare baɗemme. 5Vaƴiye wá, watse ɓaaka ɗekiɗeki, watse ɓaaka wedere á parakkire umele ɗekiɗeki, ma kárá á wáye, ma vaciya keni. Aɗaba ba Dadaamiya Yaakadada an ire-aara una á de geva parakkire na á hyetehye áte emnde baɗemme. Daaci tá de zá sleksire-aatare emnde dem ba ge ɗekiɗeki. 6Daaci a ba malika á elvan ge iya: «Elva-aha na wá, baɗemme ba jirire, ɓaaka fida am huɗe-aara ɗekiɗeki. Ba Dadaamiya una ndza a vaterte Sheɗekwe-aara ge nabi-aha, zlaɓe ádaliye, a ɓelaa malika-aara ge emnde a slera-aara, ge se maraterá názu herzhe watse á magava ba jirire na.» A zla elva-aara estuwa. 7«Ya baa ba kure! Náwa herzhe yá aŋkwa duwa, yá de geɗatertegeɗa emnde na má tsufartetsufa elva a nabiyire na am huɗe á wakita na.» 8Iya Yuhanna wá, ya cenanaa á ba an hyema-aaruwa duksa-aha ŋanna, ya nanna an ice-aaruwa. Am sarte na cenanvaacena, zharannaazhárá duksa-aha ŋanna ba shagera, kreppe ya naba mbeɗehe am sera á malika na a mariyaa duksa-aha ŋanna, yá kezlan ugje. 9Amá a naba piyite: «Maŋka una,» a ba ŋane á elvan ge iya. «Iya keni ya ba sleslera á Dadaamiya ba seke kure antara egdzara mama-aha á ŋa nabi-aha umele. Ya ba seke emnde na ta de ɗaba názena ka puweta ka kina an ervauŋɗe-aatare baɗemme. Kezlankezla ugje ba ge Dadaamiya palle.» 10Názu a binaa ŋane zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: «Elva-aha na wá, a tsekwanaa ba Dadaamiya. Sheɓatervuweka elva-aha ŋanna ge emnde. Aɗaba herzhe watse á magava duksa-aha ŋanna. 11Názu yá bakurná ya wá: Má ura a eksese mága kelaadire, a naba emmága ŋane. Edda una a eksese mága harám, a naba emmága ŋane. Edda una ŋane a eksese mága maggwire, a ƴanka emmága-aara. Edda una ŋane a eksese mága cuɗeɗɗire, a ƴanka, a emmága cuɗeɗɗire.» 12A ba Yaisu: «Náwa herzhe yá aŋkwa duwa antara láɗá-aaruwa am erva yá de tegakurtega. Amá wá, ma ware keni yá de vanta á ba áte názena ndza a maganaa edda-aara. 13Ba iya una ya zuŋŋwe arge duksa baɗemme, am halavuwa á duksa baɗemme keni ba iya ŋanna zlaɓe ádaliye. Ya slekatafke keni ba iya, ya slekataliya keni ba iya.» 14Má ba geɗa wá, watse tá shansha ba emnde na tá ƴanka liya am naŋgyuwe-aatare ɗekiɗeki na. Itare wá, watse tá shansha baráma á dem berni, tá de zá egdza á náfá á shifa na ba seke una tá kataná itare. 15Amá emnde a mága ŋguɗiyire, antara emnde a mága náfá, emnde a mága gwardzire, emnde a ceɓa shifa, an emnde a mága hele, ira emnde na tá njá á ba an fida am mbuwe na, emnde ŋanna baɗemme wá, itare tá taa demka á dem berni ŋanna ɗekiɗeki. 16«Iya Yaisu, ya ɓelakuraa malika-aaruwa, ganakini á de ɓalakurseɓále duksa-aha ŋanna baɗemme ge kure aiklaisiya-aha. Ya wulfe á Dawuda ŋárá ba iya, ya terlyakwa á ireŋlya keni ba iya.» 17Daaci a ba tara Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, antara larusa á egdza zhel kyáwe: «Ane! naba sawa». Ma a cenanaa ware keni, ŋane keni a bánba: «Sawa». Ma á wáná ndera ge ware keni, sawmbare shawushe yáwe á shifa. Ma a se katanaa ware yáwe ŋanna keni, tá vante ba dey. 18Iya Yuhanna wá, náwa yá aŋkwa fater magiya ge emnde na tá aŋkwa cená elva á nabiyire am wakita na: Ma ware una a far názá-aara ge názena am wakita na keni, Dadaamiya á de fanaarfe ge ŋane masiba-aha ŋanna á ndahaná wakita na. 19Ma ware una a gulese elva a nabiyire na am huɗe á wakita na keni, Dadaamiya á de tsakese dza-aara am egdzara á náfá á shifa aŋkwa an puwa am wakita na. Watse ɓaaka sleɗe á edda-aara ba ɗekiɗeki am berni cuɗeɗɗe na á ndahaná wakita na. 20A bántsa edda una a magaa seydire á ba an jirire áte elva-aha ŋanna baɗemme na: «Ba jirire, náwa yá á ba áte we á sera, yá aŋkwa duwa.» Aamin! Naba sawa ka Yaakadada Yaisu! 21Yaakadada Yaisu a hyantehye ŋgurna-aara ma áte ware keni baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\