Wahayu 3

1Puwetepuwa elva na, velantevela ge Malika á aiklaisiya á Sardis. Banánba wá: Náwa elva na á ndaaka ba edda una Sheɗekwe-aha á Dadaamiya vuye, antara terlyakwa vuye am erva-aara na. A ba ŋane wá: Iya diyandiya mága á ŋa baɗemme. Emnde tá zleba ba ka geni njaktenja áte shifa, mbate ɓaaka shifa am ka. 2Tsetse am hare, farefe ge ndzeɗa á ŋa, amá má fakareka, ká de emtsa. Aɗaba ya naa slera á ŋa zlaɓe hyefka ba názara keni áza Dadaamiya. 3Yeheteyeha názena ndza ka cenanaa ka am fantaufe, antara názena ndza ka shanaa ka áza Dadaamiya. Eptseptsa am tuba, fansaarefe ge Dadaamiya. Máki ká tseka am hare, náwa yá aŋkwa duwa an ila ba seke neyle, ká taa diseka sarte ŋanna ɗekiɗeki. 4Emnde na itare nyamalaranveka zane-aha-aatare, amaana: Cuɗeɗɗe ervauŋɗe-aatare na keni, diyanaterdiya ya am dagave á kure, amá wá, ta cekwa. Itare maa, yá de vaterte zane dzayye, watse ŋá de njá kerɗe aɗaba hyarephye. 5Baɗemme na má garega ndzeɗa, názu yá de vaterte ge itare wá, yá de tsekwatermá am zane dzayye, yá de badzeka zhera-aha-aatare am wakita na an puwa zhera-aha á emnde na tá an shifa na. Iyau yá ɓuweka zhera-aha-aatare á katafke á tara Edderwa antara malika-aha-aara geni ta emnde-aaruwire. 6Kwaya ŋane názena á baterná Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ge aiklaisiya-aha á Dadaamiya. Edda una aŋkwa hyema-aara, a cenevaacena. 7Puwetepuwa elva na, velantevela ge Malika á aiklaisiya á Filadailfiya. Banánba wá: Náwa elva na á ndaaka edda una cuɗeɗɗe, edda á jirire na: Á ŋáná ba ŋane egdza a tsekweram á sleksire á Dadaamiya. Má a werantaa ba ŋane, ɓaaka ura á dzegwándzegwa heɗanuheɗe. Má a zleŋetaa ba ŋane, ɓaaka ura á dzegwándzegwa werantuwera. A ba ŋane wá: 8Diyandiya slera á ŋa, diyandiya ganakini cekwa ndzeɗa á ŋa, amá magakanaamaga názu ya ndanaa ya, ƴakika ɗekiɗeki. Ya werakantaa ba iya wákyiya, ɓaaka edda una á zleŋakvezleŋa. 9Ká cenáncena emtu? Náwa názu watse yá de magaterná ya ge emnde na ta bántsa itare ta Yahudiya-aha, mbate ta Yahudiya-aha á ba áte we na: Sey yá de satersá á sem sera á ŋa, tá de diyeddiye ganakini wayanak-wáyire. 10Ba seke una ni ekka ka tsufete elva-aaruwa, fakisaarefe na wá, iya keni sey yá tsufaktsufa am laruwa na watse á setarge emnde baɗemme am duniya ge dise názu am itare na. Á de shaŋka zlaɗa-aha ŋanna ɗekiɗeki ge ekka. 11Náwa iya, watse yá eptsa ba herzhe, tsaatse ba shagera áte názena ka shanaa ka kina, ganakini ká keɗanaaka názena watse tá de faɗakse ire an ŋane na. 12Ge emnde na má ta ganaa itare midalire, itare yá de gatervege ba seke ta kawe-aha am mashidi á Dadaamiya-aaruwa, ɓaaka názu á de kaɓalaterkáɓala ɗekiɗeki. Watse yá puwete zhera á Dadaamiya-aaruwa, antara zhera á berni á Dadaamiya áte itare. Berni ŋanna, Urusaliima áŋwaslire na watse á de tsekwa á sawa áza Dadaamiya am samaya. Zlaɓe adaliye, yá de puwete zhera-aaruwa na watse áŋwaslire na áte itare. 13Kwaya ŋane názena á baterna Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ge aiklaisiya-aha á Dadaamiya. Edda una aŋkwa hyema-aara, a cenevaacena. 14Puwetepuwa elva na, velantevela ge Malika á aiklaisiya á Lawdikiya. Banánba wá: Náwa elva na á ndaaka edda una zhera-aara Aamin, amaana: Edda una ŋane sleseyde á jirire, ɓaaka fida ázeŋara ɗekiɗeki na. Baɗemme á názena a nderanaa Dadaamiya, a nderanaa áte erva an ŋane. A ba ŋane wá: 15Iya diyanakdiya baɗemme. Ekka, ka ba seke yáwe na a váha áte vaciya, gevka yáwe lailaiɗɗe, gevka yáwe á mbera, ura á taa ŋanaaka am mbuwe na. Iya wayanka jeba á una ŋanna ɗekiɗeki, ya háyá ba ka eksese baráma palle. 16Am ka ba seke yáwe na a váha áte vaciya, gakefka seke yáwe lailaiɗɗe, gakefka seke yáwe á mbera tsawe wá, sey ba yá puwakpuwa am mbuwe-aaruwa. 17Ekka, ka bántsa ka edda berba, ɓaaka názu á jakviyaaja ɗekiɗeki. Ay degiya ba diŋkire ka wá, ká am kataliya ba ka am emnde, hyakephye ge zagvaareze, ka talága am emnde, ká an ukhyiye dey, ka wulfe zlaɓe ádaliye. 18Sawari na yá vaktá ya wá, sawa shekwepshekwe dindar na an bárá, á maga wulwulire jipu na ázerwa, watse ká gegga rezegire á jirire. Sawa shekwepshekwe naŋgyuwe dzayye ázerwa ge sheɓa nasherire á ŋa, antara kurgune á ice ganakini ká nanna ice. 19Iya wá, yá valateraare ge emnde na wayanaterwáyá na, yá giyatergiya. Aɗaba una ŋanna, magauka gaagusa an elva-aaruwa na, eptsauptsa am tuba, eksawanteksa baráma-aaruwa palle. 20Cenaucena: Iya wá, náwa ya ba seke edda una á gá use áte we á wákyiya, ma ware keni má cenáncena kwárá-aaruwa, a se weritaa wákyiya na, yá demda antara ŋane, yá de njá antara ŋane, ŋá de za duksa kerɗe. 21Ge emnde na má garega ndzeɗa, watse yá vaterta baráma ge se nja antara ya am sleksire-aaruwa, ba seke una ni ndza ya ganaa iya midalire, iya keni náwa ŋá antara Edderwa am sleksire-aara na. 22Kwaya ŋane názena á baterná Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ge aiklaisiya-aha á Dadaamiya. Edda una aŋkwa hyema-aara a cenevaacena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\