Wahayu 9

1Kerteŋ fertanteferta názá-aara ilyeɓire á malika-aha ŋanna. Yá zhárá ba terlyákwá umele á ɓelá am haha, a eblyaa sawa am samaya. Ta vante egdza a tsekweram am erva ge ŋane, ge wera evege shagerka na ɓaaka halavuwa á slaɗɗire-aara ɗekiɗeki na. 2Ba a wertaa evege ŋanna wá, shelle ge ƴire, á segashe am huɗe á evege ŋanna, ba seke ƴire á kárá na ƴaikke jipu na. A heɗanuhe ge vaciya baɗemme, tábeɗámme sleɗe baɗemme. 3Daaci á kelá ba dikele á iwe-aha, á segashe am ƴire ŋanna, hyemhye am duniya baɗemme. Ta vaterte hákuma ge iwe-aha ŋanna ba seke názá á herdza-aha na tá am haha na. 4Ta bateraa a farka we-aatare ɗekiɗeki ma áte mása, ma áte náfá-aha keni, a wawarwáwa ba emnde na ta ɓaaka an lámba á Dadaamiya áte wafke-aha-aatare na. 5Amá ganakini tá zlanaazle ba ɗekiɗeki shifa am ura wá, varaterteka baráma-aara. Ta bateraa ba a magaraternaamaga paláse am tere ilyeɓe ŋanna. Iwe-aha ŋanna má warewa ura wá, zlaɗa-aara ba kalkale antara zlaɗa na á tapaná ura má waawa herdza. 6Am tere ilyeɓe ŋanna, emnde tá de katáná an kátá emtsa, amá watse ɓaaka pute. Watse tá ƴekaná an ƴeka emtsa, amá watse á duka emtsa ádezetare. 7Iwe-aha ŋanna wá, tá gáráva an belsa-aha na má tá dem wáva na. Tá an duksa-aha umele ba seke dzakwa á sleksire na ta maganaa an dindar na am ire-aha-aatare. Wafke-aha-aatare tá gáráva an zála. 8Úgje-aatare ba seke úgje á ŋwasha, slare-aatare keni ba seke slare á ervare. 9Ta shaɓanve uksuwe-aha-aatare am duksa umele ba seke kyebebbe á íre. Hula á lyambáke-aatare ba seke hula á darkwa-aha na tá taɗáná belsa-aha na tá hadzala á dem tate á wává. 10Iwe-aha ŋanna, itare tá wa ura an kataliya seke herdza. Tere ilyeɓe tá aŋkwa á magaterá paláse ge emnde an kataliya-aha-aatare. 11Tá an slekse-aatare ƴaikke arge itare. Slekse-aatare ŋanna wá, malika na á kwaraná ŋane evege shagerka na ɓaaka halavuwa á slaɗɗire-aara ɗekiɗeki na. Slekse-aatare ŋanna wá, an elva á Ibraniŋkau tá ɗaháná an Abadaun, an elva á Yunaniŋkau wá, tá ɗaháná an Apauliyaum. (A ba zhera-aha ŋanna wá: Slebadza duksa.) 12A degáshe estuwa palása á zuŋŋwire áte una ni a ndahanaa zele ŋanna. Tá aŋkwa sawa zlaɗa-aha umele zlaɓe ádaliye buwa. 13Daaci uŋkwahire á malika-aha ŋanna a fertante derkwákwá-aara ŋane keni. Ya ketaa ice wá, ya naa duksa na tá faná sadake átekwa ge Dadaamiya, na ta maganaa an dindar. Yá cena ba kwárá á ura á segáshe am we á námbaŋwa-aha-aara ufaɗe kerɗe ge duksa na tá fa sadake átekwa na. 14A ba edda-aara á elvan ge malika ŋanna: «Palateraapálá malika-aha na ufaɗe na tá an ŋgwaɗa áte we á guwa na tá ɗaháná an Aifratis na.» 15Daaci ta palateraahe malika-aha na. Itare wá, ndza ta fáter ganakini slera-aatare sey tá maganá am iva ŋanna, am tere ŋanna, am hare ŋanna, antara am sarte ŋanna keni. Am sarte ŋanna wá, tá de ceɓa emnde kwakya am duniya. Am kar keƴe, kar palle na tá de ceɓa emnde ŋanna baɗemme. 16Ta biyaa kezlakula á dikele á sawji-aha á malika-aha ŋanna tá áte belsa-aha na wá, ta meliyauŋ deremke buwa. 17Am wáháyu-aaruwa wá, ya náternaa belsa-aha, antara emnde na tá áte iga-aha-aatare baɗemme. Emnde ŋanna tá am kyebebbe á íre an deva ba kyaŋŋe ba seke kárá, zlaɓe ádaliye áte daŋŋwire seke ƴire á kárá na ƴaikke vayvaya na, seke jili á yáwe á tambali zlaɓe ádaliye. Ire á belsa-aatare wá, seke ire á ervare. Á segashe ba kárá, antara ƴire, ira baraudau am mbuwe-aha-aatare. 18Sabaaba-aha keƴe ŋanna, amaana: tara kárá, antara ƴire, ira baraudau na á segashe am mbuwe á belsa-aha ŋanna, ceɓaaceɓa emnde kwakya. Am emnde keƴe, a jaa palle. 19Hákuma á belsa-aha ge magateraa palása ge emnde na wá, á ba am mbuwe, antara kataliya. Ágira kataliya-aatare wá, ba záhe surum-surume ge belsa-aha ŋanna, tá ceɓa emnde an ŋane. 20Aley, emnde na jaruje an shifa na magarka tuba ɗekiɗeki. Itare tá kezlater ugje ba ge shaitaine-aha, tá maga ba hele-aha-aatare gergere. Hele umele tá maganá an dindar, umele tá maganá an lipela, umele ba náfá, umele nákwá. Duksa-aha ŋanna wallá tá nanna ice-ka, wallá tá cenáncena duksa á dem hyema-ka, tá zlaltezlálá-ka, uwe-ka. 21Zlaɓe ádaliye, emnde ŋanna tá ceɓa ba shifa, tá maga ba gwardzire, antara zawarire, ira neylire, tá ƴánka ɗekiɗeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\