Rauma-aha 10

1Egdzar mama-aha-aaruwa, názu yá kataná iya kwakya am ervauŋɗe-aaruwa, yá aŋkwa ŋalaná áza Dadaamiya wá, yá kátá ba a saremsa Yahudiya-aha á ŋere keni á sem sera á Dadaamiya, tá lyelya shifa-aatare. 2Ge jirire wá, yá endáhá ba parakke itare keni tá aŋkwa wava ge mága názena á kataná Dadaamiya, amá sharantauka ba emmága-aara. 3Am sharantauka ge názena tá maganá emnde ge sha jirire an ŋane aza Dadaamiya, itare ta naba njeta áte slera-aatare ge sha jirire. Daaci an una ŋanna, itare sarka á sem sera á Dadaamiya ge sha jirire. 4Am sarte na samsa Yaisu Almasiihu, slera á tawraita keni zlauzle mazle-aara. Estuwa, má á fetaare ware áte ŋane keni edda á jirire ba ŋane áza Dadaamiya. 5Werre wá, ndza a puwetaa nabi Muusa áte elva á sha jirire áza Dadaamiya an názena am tawraita, a bá ŋane: Má ura maganaamaga názena am tawraita wá, á shansha shifa. Amá wá, a ƴanseka ba palle keni, á bina. 6Amá á ba am wakita á Dadaamiya ŋanna zlaɓe ádaliye, una tá puwete ge sha jirire áza Dadaamiya an fetarfire wá, estuweka. A bá ŋane: Bánka am ervauŋɗe á ŋa ganakini ware una watse á kapte á dem samaya na. Elva ŋanna wá, amaana á kata bá: ware una á de ɗaha Yaisu Almasiihu am samaya. 7Zlaɓe ádaliye: Bánka am ervauŋɗe á ŋa ganakini ware una á duwa á dem faya na. Amaana: a duwa ware á de ɗaha Yaisu Almasiihu na am faya. 8Bánka estuwa, aɗaba a ba wakita á Dadaamiya wá: elva á Dadaamiya ba herzhe an ka, ƴiƴiyeka ɗekiɗeki. Elva ŋanna wá, á ba am mbuwe á ŋa keni ndaksendahe, faktarefe am ervauŋɗe á ŋa, a bina. Aɗaba elva umele-ka, ba elva na má aŋkwa ɓalaterá waazu-aara ge emnde geni a fartarfe áte Dadaamiya na. 9Má ndaksendahe an we á ŋa parakke ganakini ba Yaisu una Yaakadada, fakatarfe keni am ervauŋɗe á ŋa geni Dadaamiya tsantetse am faya wá, ekka ká ŋezleseŋzle. 10Máki famitarefe áte Yaisu Almasiihu a ba an jirire, ira mí ndahaná an we á miya geni Yaisu Almasiihu wá, ŋane Yaakadada, Dadaamiya á vamiteva jirire, á ŋezlamiseŋzle. 11Aŋkwa á ndahaná wakita á Dadaamiya, a bá ŋane: Ma a fetaare ware áte ŋane keni, á tekanaaka, á bina. 12Una ŋanna wá, a ndahanaa áte emnde baɗemme, ma Yahudiya-aha, ma emnde a jeba umele keni, Yaakadada-aatare ba palle, á magaterá shagerire ge emnde na tá ŋala ázeŋara na. 13Aɗaba aŋkwa ta puwete ba estuwa am wakita á Dadaamiya, a bá ŋane: Baɗemme á emnde na tá ŋala Yaakadada na, tá ŋezleseŋzle. 14Amá elva na wá, bibiya. Tá ŋala estara ázeŋára má fartarka áte ŋane? Ge fetarfe keni, tá fetaara estara kena áte ŋane má cenaránka labáre-aara? Ge cena-aara keni, tá cenáná estara kena má de barateránka emnde umele? 15Ge de ndaterndaha ŋanna keni, tá de baterá estara kena má ɓelarka emnde a ɓala waazu? Ba seke una aŋkwa ta puwete am wakita á Dadaamiya a bá ŋane: Aŋkwa názu shagera seke sawa á emnde a ɓálá waazu á labáre á higa-he, á bina. 16Amá keni wá, ta cekwa emnde na lyarvaalya an ervauŋɗe-aatare palle labáre á higa ŋanna, ba seke una a bantsa nabi Aisaya na. A ba ŋane á elvan ge Yaakadada: Yaakadada-aaruwa, tá aŋkwa-he ɗeme emnde na fartarfe áte elva á ŋa na ŋa de ɓalaterseɓále na, á bina. 17Daaci diyaweddiye ba shagera ganakini, lauktu ura á fetarfe wá, á fetaare áte názena a cenanaa ŋane am waazu. Má ura cenáncena waazu keni, á ba aŋkwa ura á ɓalanse elva á Yaisu Almasiihu. 18Daaci mi bánba ganakini cenaránka emnde a Iserayiila waazu á labáre á higa ŋanna emtu? Ba jirire cenaráncena. Am wakita á Dadaamiya keni aŋkwa an puwa, a bá ŋane: Ma áme keni emnde ta cena ba kwara-aatare tá ɓálá elva á Dadaamiya, labáre-aatare hyemhye am duniya baɗemme. 19Una ni ba jirire mi bánba ganakini emnde a Iserayiila diyarka labáre á higa emtu? Ba jirire diyardiya, amá lyiyarka. Emtsaaɗe wá, ndza a bánba nabi Muusa werre, geni a bantsa Dadaamiya: Aŋkwa názu watse yá maganá ya, kwá de kuma shagerire á njá á emnde na ndza hyarefka ba názara keni na, watse á mbertembera ervauŋɗe á kure ba seke kárá, aɗaba itare ta emnde na ndza ɓaaka eŋkale-aatare na, á bina. 20Am iga á una ŋanna, nabi Aisaya keni sheɓaaka ɗekiɗeki, a ndaha zlaɓe ádaliye geni a bántsa Dadaamiya: Emnde na ndza tatayarika na wá, sharisha, ya marateraa ire-aaruwa ba ge emnde na ndavarika ɗekiɗeki na, a bá ŋane. 21Amá a ba ŋane áte emnde a Iserayiila wá: Váha deppe yá aŋkwa maraterá erva-aha-aaruwa geni yá ɗaháterá ásezerwa, amá kwalariyarkwale, ta magiya degdegire á ire.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\