Rauma-aha 11:1

1Daaci má estuwa wá, aŋkwa ndava-aaruwa zlaɓe ádaliye. Una á bánba ganakini Dadaamiya á ƴateraaƴa emnde-aara ŋanna emtu? Ƴateraaka ɗekiɗeki. Aɗaba ba iya an ire-aaruwa keni, ya ba ura Iserayiila ŋanna miyenne, ŋa emnde a jeba palle antara emnde á Bainjamain, ya ba wulfe á Ibrahima miyenne.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More