Rauma-aha 11:15

15Am sarte na Dadaamiya a ƴaa Yahudiya-aha na wá, kwakya emnde na melaremele antara Dadaamiya am duniya. Sakwa má watse lyaterválya Dadaamiya ádaliye ɗeme wá, watse kwakya emtakire na tá de shansha emnde baɗemme na. Ba itare na ndza ba seke tá an emtsa na keni, watse á saasa shifa á sem itare baɗemme.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More