Rauma-aha 11:17

17Náwa náfá umele zhera-aara anyaranyara an dzeɓa am fe á ura, ta naba ɗatsa umele-aha am erva-aha-aara, daaci ta saa erva-aha á umele á sawa am kaamba ba dey, ta se fafanuhe. Erva-aha á náfá na ta sanaa á sawa am kaamba na wá, una ŋanna á ndahá ba kure emnde na kwa Yahudiya-aha-ka na. Daaci duksa shagera na ndza tá sháná ba Yahudiya-aha na wá, kina kure keni kwá shánsha, ba seke una ni erva-aha á náfá tá shá ndzeɗa-aatare áte tara uksuwe antara slalwe-aha á náfá na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More