Rauma-aha 11:7

7Ay á kátá bamiya uwe ŋane elva ŋanna? Amaana wá: Baɗemme á emnde a Iserayiila-aha-ka una sharánsha názena tá tatayaná itare na. Sey ta shanaa ba emnde cekwa am dágave-aatare, ta shanaa ba emnde na a dzeratersaa Dadaamiya na. Emnde umele-aatare wá, ta magaa degdegire á ire.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More