Rauma-aha 11:8

8Una ŋanna gevge á bá áte una á ndahaná wakita á Dadaamiya, a bá ŋane: Dadaamiya a gaterve ba seke emnde na tá an ice á háre, ice-aatare keni á geva an háɗá, tá nánka an ŋane, hyema-aatare keni ba greŋŋe ba estuwa, tá cenánka na. Sem ba vatená keni ta ba estuwa ŋanna, á bina.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More