Rauma-aha 13

1Sey emnde baɗemme tá fatersaarefe ge emnde na tá an hakuma á ngumna. Aɗaba baɗemme á emnde á hakuma, a vatertaa ba Dadaamiya hakuma ŋanna, a fanaa ba ŋane ngumna ŋanna. 2Daaci ma ware una á maganá garɗa ge edda á hakuma á ngumna keni, edda-aara a ebzu ba elva á Dadaamiya. Emnde a mága una ŋanna tá aŋkwa fa ire-aatare á dem zawa. 3Má ura á maga ba shagerire, ŋane ɓaaka lambe-aara átuge emnde a hakuma. Sey ba emnde a magá shagerkire una tá njá á bá an lyawa átuge itare na. Daaci má wayaŋka nja an lyawa átuge male-aha á duniya wá, emmága ba shagerire, watse tá hayák-haya. 4Aɗaba itare keni ta emnde a slera á Dadaamiya, tá aŋkwa mbakurse ba mága shagerire. Má gakúge emtaŋkire wá, una wá, sey ká kuvaterkuva, aɗaba hakuma na a vatertaa Dadaamiya na gavka ba dey. Itare keni a tsateraa ba Dadaamiya ganakini tá gevá emnde a slera-aara. Edda una má á maga emtaŋkire wá, itare tá pelansepele an emtaŋkire-aara. Daaci una ŋanna á mara ba duksa na am ervauŋɗe á Dadaamiya na. 5Aɗaba una ŋanna, shagera ba kwá fatersarefe ge male-aha á duniya. Una keni, a gevka aɗaba kwá kuva zlaɗa, amá aɗaba diyakurdiya am ire á kure ganakini una ŋanna an uŋŋule-aara. 6Hadáma keni kwá puwaná aɗaba ba una ŋanna. Aɗaba itare emnde a ngumna ŋanna keni, a ɓazlateraa ba Dadaamiya geni a magarmága slera ŋanna áte shagerire. 7Vawaterteva ma ge emnde-ara-aatare keni baɗemme. Aɗaba á ɓelateraa ba ngumna. Vawaterteva hadáma-aatare ge emnde a jáhá hadáma; ma emnde a jaha uwe keni, vawaterteva ge emnde a jaha názena a tsanaa ngumna na baɗemme. Faufa dárádza áte emnde na hyarephye geni kwá fa dárádza áte itare, faufa zherwe áte emnde na máki zlaya-aatare na keni. 8Njawka an gema áte kure ɗekiɗeki. Názena á njá áte kure ba seke gema na ɓaaka halavuwa-aara ɗekiɗeki na ge kure wá, ba mága wáyávire áte emnde. Máki ura wayawáya an emnde wá, edda-aara maganaamaga názena am shairiya-aha á Dadaamiya na baɗemme. 9A bá shairiya-aha á Dadaamiya wá: Maŋka gwardzire, jeka shifa, ileka, feka ice á ŋa am duksa á emnde. Baɗemme á shairiya-aha ŋanna náwa itare na, antara ba umele-aha na zlaɓe tá aŋkwa na keni, tá á bá am huɗe á shairiya palle na a bá: Ewwáyá sleriya á ŋa ba seke ire á ŋa, á bina. 10Edda una má wayawáyá an sleriya-aara wá, á maganánka emtaŋkire. Daaci máki wayak-wáya an sleriya á ŋa wá, ekka magakanáamaga názena á ndahaná shairiya-aha á Dadaamiya na baɗemme. 11Daaci estuwa, wavauwáva ba shagera ge mága una ŋanna, aɗaba ba kure keni diyakurdiya ganakini zamáne na, zamane á kwá pá hare amkweka. Áza Dadaamiya wá, herzhapteherzhe sarte á lya shifa á miya náza ba ge ɗekiɗeki. Seke una am fantaufe á miya ge fetaare áte Yaakadada Yaisu Almasiihu na ka mazla-aara. 12Kina wá, gevge ba seke má herzhe á wera ekse, á zlálá tabeɗammire mázle-aara. Daaci halaumiyantehálá kazlaŋa na mí de wava an ŋane na am erva, ƴawamiyánƴa shagerkire na tá maganá am tabeɗammire na mázle-aara. 13Njauminja áte uŋŋule-aara ba seke emnde na tá zlála an vaciya na. Faumifa hyema mázle-aara, gaumiyevka emnde a mbazla, bi emnde a mága máme, antara gwardzire, an dágaldagala, an shelha áte ura, ira mága dakarire. 14Amá eksawanteksa hala-aha á Yaakadada Yaisu Almasiihu ba seke kazlaŋa á wáva á kure. Shagerkire na á kataná ervauŋɗe á kure na, á ba an ire keni dzamauka mázle-aara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\