Rauma-aha 15

1Daaci miya emnde na gyaiŋerebgye am fetarfire na wá, shagera ba mí melaterumele ge emnde na zlaɓe cekwa ndzeɗa-aatare na, zharaumika ba ire á miya palle. 2Ma ware á miya keni, magaumimága názena watse emtáke áte egdzar mama-aha á miya, watse á dáterá á de katafke am elva á Dadaamiya na. 3Ba seke una Yaisu Almasiihu, ŋane ndza zharaaka ire-aara. Aŋkwa elva-aara am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Zlázle na ta zlazláká emnde na a eptsiyaare ge iya, a ba ŋane. 4Baɗemme á názena ta puwetaa am wakita á Dadaamiya werre na, ndza ta puwete ba ge kwaramise duksa áte ŋane. Dadaamiya á kátá famiyem ndzeɗa am vuwa, á kátá kwaramise farvauŋɗe, á weramita estuwa ice áte duksa-aara, geni mi fetefa tama á miya átekwa. 5Dadaamiya edda á vanta farvauŋɗe, antara edda á fanem ndzeɗa am vuwa ge ura, a jakurammeje ye á kure, lauktu ma uwe á kure keni kwá maganá á ba áte názá á Yaisu Almasiihu. 6Zlaɓe ádaliye, lauktu baɗemmire á kure kwá de gálá Dadaamiya Eddeŋara ge Yaisu Almasiihu an ervauŋɗe á kure palle, kwárá á kure keni átirpalle. 7Ba estuwa egdzar mama-aha-aaruwa, ba seke una ni a naba lyakurvaahe ge Yaisu Almasiihu ge kure na wá, kure keni lyiyaulyiya emnde an ervauŋɗe á kure palle. Magaumága una ŋanna, geni baɗemme á emnde a galargálá Dadaamiya. 8Yá ndaakur ba jirire, Yaisu Almasiihu wá, ŋane a se melateru ge Yahudiya-aha, geni á maraterá jirire á Dadaamiya, geni ŋane á eptseka elva-aara ɗekiɗeki áte duksa na ndza a ndaater ge eggye-aha-aatare werre, ganakini watse tá shánsha na. 9Zlaɓe ádaliye, a sawa geni emnde a jeba umele keni a galargálá Dadaamiya aɗaba zevarzire-aara. Ba seke una aŋkwa ta puwete am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Yá de galáká am dágave á emnde a lárde-aha á duniya baɗemme, watse yá galakgálá am láhe-aaruwa. 10A ba am wakita á Dadaamiya ŋanna zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: Ekkure emnde a lárde-aha á duniya baɗemme, higauhiga antara emnde a lárde na a eksesaa Dadaamiya na. 11Zlaɓe zlauka emtsaaɗe, a ba ŋane zlaɓe ádaliye: Baɗemme á kure kwa emnde a lárde-aha umele, galaugálá Dadaamiya Yaakadada, a jerka ura ɗekiɗeki ni ŋane galaaka na. 12Nabi Aisaya keni ndza a enndáhá, a ba ŋane: Watse a jerje ura am emnde á Yaisa, ŋane á se gev slekse arge emnde a jeba umele keni baɗemme. Baɗemme á emnde a jeba umele keni tá de shá táma á shifa aɗaba ŋane. 13Daaci Dadaamiya edda á vante táma ge ura, a vakurteva hairire geni kwá higetehiga am ervauŋɗe á kure, aɗaba fetarfire á kure áte ŋane. Daaci estuwa, táma á kure na áte ŋane na keni, watse a gyevgye ba seke duksa-aha ŋanna dámda am erva á kure zlauzle. Á de vakurte jeba á táma ŋanna an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 14Egdzar mama-aha-aaruwa, diyandiya ba jirire ganakini shagera ervauŋɗe-aha á kure, diyakurdiya uŋŋule á Dadaamiya baɗemme, hyaikurefhye ge tsanmaaretse ge ire á kure am dagave á kure. 15Aley keni wá, á piyiteka duksa geni yá puwakurtepuwa elva-aha umele am wakita-aaruwa ŋanna náwa ŋane na, yá ndaakur elva-aha ŋanna á ba an ndzeɗa, geni yá sanaasa eŋkale-aha á kure áte duksa na ba kure keni diyakurdiya na. Iya ŋanna yá bakurá elva estuwa na keni, a maginaa ba Dadaamiya ŋgurna-aara. 16Ŋgurna na a maginaa Dadaamiya na wá, aɗaba a give sleslera á Yaisu Almasiihu am dágave á emnde na garevka Yahudiya-aha na. Ŋannaaŋa slera á ɓalaterá labáre á higa ge emnde na garevka Yahudiya-aha na an ervauŋɗe-aaruwa palle ba seke liman á Dadaamiya. Yá kátá itare keni shifa-aatare á gevge shagera am ice á Dadaamiya, ba seke sádáke na tá vantá emnde-aara áte namaari-aara, an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 17Aɗaba una ŋanna, am nja-aaruwa am erva á Yaisu Almasiihu na wá, geɗantegeɗa jipu am slera á Dadaamiya na yá aŋkwa maganá ya. 18Ɓaaka elva na yá ndahaná ya an ndzeɗa-aaruwa baɗemme seke názena a maganaa Yaisu Almasiihu am slera-aaruwa ge sa emnde na garevka Yahudiya-aha á sem sera á Dadaamiya, geni itare keni a faransaarefe. A magaa duksa ŋanna á kya slera-aaruwa, antara elva-aha na a segáshe am mbuwe-aaruwa na. 19Sheɗekwe Cuɗeɗɗe keni marsemáre hákuma-aara, ya magaa najipu-aha gergere kwakya, ɓaaka názu ya sheɓanvaa ya am labare á higa, elva a Yaisu Almasiihu na ya ɓalanaa iya. Ya fantau am Urusaliima, kwaye ya de halavuwa átevege Iliriya. 20Wayanwáyá jipu ɓálá labare á higa, elva a Yaisu Almasiihu am ekse-aha na ndza cenaránka emnde elva-aara ɗekiɗeki na, arge am ekse-aha na emnde cenaráncena zlauzle na, geni a danka á de dzegwanu ge slera á ura umele. 21Yá kátá maganá áte una aŋkwa ta puwete am wakita á Dadaamiya na, a ba ŋane: Emnde na ndza barateránka elva áte ŋane ɗekiɗeki na, baira watse tá zharanaazhara á ba an ice-aatare. Emnde na ba uwe keni ndza cenaránka áte ŋane na keni, watse tá cenáncena. 22Ser kwakya ndza yá kátá dezekure, amá shanapteka aɗaba ba una ŋanna. 23Iva wányara-wányara una yá kátá ba dezekure, amá shapteka ɗekiɗeki, á piyita ba slera-aha. Amá kina wá, zlauzle slera-aaruwa am ekse-aha ŋanna. 24Kina wá, njanantenja mázla-aara geni sey yá dem larde á kure emtsaaɗe, yá de puwansepuwe ázekure, lauktu watse yá zlálá á dem Aispaniya. Daaci má watse yá tse ázekure wá, yá kátá ma kwá meliyumele am shula-aaruwa ŋanna. 25Amá am kinire na wá, zlaɓe yá eptsa á dem Urusaliima emtsaaɗe, aɗaba aŋkwa egdza slera yá de magaterán ge emnde a fetarfe na tá áhuwa. 26Slera ŋanna wá, amaana: Emnde a fetarfe na tá am Makiduniya, antara emnde na tá am Akaya, ta magaa niya á melateru ge emnde a fetarfe na tá am Urusaliima cekwa duksa-aatare na, an názena a shanaa erva-aatare. 27Una ŋanna keni ta shantuwa ba itare an ire-aatare. Ge jirire wá, ta magaa duksa shagera, zlaya jipu. Aɗaba ndza ta melateruwa ba Yahudiya-aha zuŋŋwe, lauktu tá shá barka estuwa áza Dadaamiya. Daaci itare keni zlaya ba ta melaterumele an nalmáne na am erva-aatare. 28Ba seke una ya ndakurndáha na, máki zlannaazle slera á da sadake ŋanna, má danateránda nalmáne ŋanna sesse am erva-aaruwa wá, watse yá dedde emtsaaɗe á dezekure, lauktu watse yá meláná á dem Aispaniya. 29Ba jirire diyandiya ganakini ma watse danemda ya am dágave á kure, nja na ni watse mí de njá antara kure na wá, Yaisu Almasiihu á de gamiyar barka an tsaka ire. 30Egdzar mama-aha-aaruwa, yá ŋalákurá aɗaba Yaakadada Yaisu Almasiihu, antara aɗaba wáyávire na a vamitaa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na, melawiyumele an maduwa-aha á kure, ŋalaumiŋálá Dadaamiya an ervauŋɗe á miya palle, ƴawamiyánka ɗekiɗeki. 31Magaumága una ŋanna, geni a ŋezliyaaŋezla Dadaamiya áza Yahudiya-aha á ŋere na fartareka áte Yaisu Almasiihu na am Urusaliima, antara geni wedere na á diye á dehuwa na keni a lyarvaalya emnde a fetarfe na tá áhuwa an erva buwa. 32Daaci estuwa, má wayetewáyá Dadaamiya wá, yá de shákurá á ba an higa am ervauŋɗe, yá de puwansepuwe am dágave á kure. 33Dadaamiya wá, edda á hairire ba ŋane, a njinja an kure baɗemme. Aamin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\