Rauma-aha 16

1Náwa yá aŋkwa bakurá elva áte egdza emmemiya mukse, zhera-aara Faibe, ŋane egdza emmemiya am elva á Yaisu Almasiihu. Yá ndaakurá ba iya una: Ŋane sleslera á Dadaamiya jipu am Kaiŋkairiya. 2Daaci má daada mukse ŋanna am dágave á kure wá, lyauvaalya an erva buwa áte una ni á lyayáter ge emnde a fetarfe na. Melawanumele am wedere-aha-aara baɗemme. Aɗaba ŋane keni á magaterá maggwire ge emnde kwakya, ba iya na keni tapannaatápá maggwire-aara. 3Gawaterga use-aaruwa ge tara Piriskila, antara zhele-aara Akilas, itare ta emnde na ndza ŋa magaa slera á Yaisu Almasiihu kerɗe. 4Ndza ta hayaa ba á keɗa shifa-aatare aɗaba iya. Itare wá, yá zlebáterá ya palleka, baɗemme á emnde a fetarfe na garevka Yahudiya-aha na tá zleba ba itare. 5Yá aŋkwa gater use-aaruwa ge emnde a fetarfe na tá jáháva am mba-aatare ge cena waazu na keni baɗemme. Yá aŋkwa gan use-aaruwa ge ura-aaruwa Aipaynaitus, slezuŋŋwe ge fetaare áte Yaisu Almasiihu am haha á Aziya. 6Gawanga use-aaruwa ba kwakya ge Maari keni, ŋane mukse na wavaawáva jipu ge melakurumele am slera. 7Gawaterga use-aaruwa ge emnde a jeba-aaruwa tara Andaraunikus, antara Yuniyus na ndza ŋgwaɗaraŋeráŋgwaɗa am daŋgay antara itare na. Má ge fetaare áte Yaisu Almasiihu wá, ta emnde a zuŋŋwe ba itare arge iya, ta emnde a ɓelá á Dadaamiya, diyardiya emnde a fetarfe una ŋanna baɗemme. 8Yá aŋkwa gan use-aaruwa ge Ampliyatus, ŋane ura-aaruwa jipu, a jaŋermaa ba Yaakadada. 9Yá aŋkwa gan use-aaruwa ge Urbanus ŋane keni sleslera á Yaisu Almasiihu ba seke miya, ira ura-aaruwa Istaki. Gawaterga use-aaruwa baɗemme-aatare. 10Yá aŋkwa gan use-aaruwa ge Apailais, ŋane edda una ɓashuɓáshe duksa aɗaba zhera á Yaisu Almasiihu, marsemáre ba parakke ganakini ŋane fetarfire. Gawaterga use-aaruwa ge tara Aristubul antara emnde a huɗe á há-aara baɗemme. 11Yá aŋkwa gan use-aaruwa ge Hirudiyaun, ŋane keni ŋa ba palle, antara emnde na tá am huɗe á há á Narkisu na tá aŋkwa ɗaba Yaakadada na keni, gawaterga use-aaruwa baɗemme. 12Yá aŋkwa gater use-aaruwa ge egdzar mama-aha á miya ŋwasha, tara Tarifina, antara Tarifusa, ŋwasha na tá aŋkwa wava jipu an slera á Yaakadada na, ira Pairsis, ŋane keni ba egdza emmemiya mukse na wayamiwáyá jipu, aŋkwa á wava jipu ge maganá slera ge Yaakadada na. Yá aŋkwa gan use-aaruwa ba kwakya. 13Yá aŋkwa gan use-aaruwa ge Rufus, ŋane sleslera á Yaakadada na an diya na, tá antara emmeŋara na ya gev ba seke egdza á huɗe-aara na. 14Yá aŋkwa gater use-aaruwa ge tara Asiŋkiritus, an Filigaun, an Hairmais, an Patraubas, an Hairmas, ira egdzar mama-aha á miya emnde a fetarfe na tá antara itare, yá aŋkwa gater use-aaruwa baɗemme-aatare. 15Yá aŋkwa gater use-aaruwa ge tara Filaulaugus, antara Yuliya, ira Nairiyus tá an egdza emmeŋara mukse. Yá aŋkwa gater use-aaruwa ge tara Aulimpas, tá antara emnde a ɗaba Dadaamiya na ta kerɗe na, yá aŋkwa gater use-aaruwa baɗemme-aatare. 16Gauga use-aaruwa am dágave á kure an ekhya ervauŋɗe á egdza mamire. Baɗemme á emnde a ɗaba Yaisu Almasiihu na tá am ekse-aha áhuna tá aŋkwa gakur use-aatare ba kwakya. 17Yá ndaha ba kure egdzar mama-aha-aaruwa: Tsufautsufa ire á kure ba shagera, aɗaba tá aŋkwa emnde na tá sá ba náza tega ye á emnde, ta mbaɗaa egdzar mama-aha-aatare kwakya, itare tá njá á ba maga ba gá jáwe arge elva na kwa tsahesaa kure zlauzle na. Njauka antara jeba á emnde ŋanna ɗekiɗeki. 18Jeba á emnde ŋanna tá wavanu ba ge ire-aatare, palle á názu tá maganán ge Yaakadada Yaisu Almasiihu wá, ɓaaka ɗekiɗeki. Tá ekhyaterá kwárá lailaiɗɗe ge emnde an elva-aha emtáke emtáke, tá jaterá estuwa eŋkale ge emnde na zlaɓe cekwa diya-aatare na. 19Amá ázekure wá, una ŋanna á taa gevka ɗekiɗeki. Baɗemme á emnde diyardiya fesarefire á kure áte Yaakadada. Ekkure wá, higakuritehiga jipu. Daaci yá kátá á farfe zlaɓe ádaliye eŋkale á kure ge mága maggwire, weshawanteka an mága kelaadire. 20Áza Dadaamiya edda á hairire wá, a juwa ba keskiya mázla-aara ganakini á de ŋgerɗanáŋgerɗa Shaitaine, watse kwá de puwa sera á kure áte ŋane. A magakuránmaga Yaakadada Yaisu Almasiihu ŋgurna ge kure baɗemme. 21Á aŋkwa á gakur use-aara Timaute sleslera á Dadaamiya ázerwa. Emnde a jeba-aaruwa tara Lukiyus, antara Yasaun, ira Sausipaterus, itare keni tá aŋkwa gakur use-aatare. 22Kina wá, iya Tairtiyus na ya gev erva á Paul, yá puwaná ya wakita na keni, yá aŋkwa gakur use-aaruwa baɗemme á kure an zhera á Yaakadada. 23Aŋkwa á gakur use-aara patuma-aaruwa Gayus; emnde a fetarfe umele na tá áhuna na keni baɗemme tá tsekwa á ba am mba-aara. Tara Airastus patáka á ŋgumna am berni na, tá antara egdza emmemiya Kawartus, tá aŋkwa á gakur use-aatare itare keni. (( 24A hyantehya Yaakadada Yaisu Almasiihu ŋgurna-aara áte kure baɗemme á kure. Aamin)). 25Galaumigálá Dadaamiya, edda á hákuma ba ŋane ge ndzeɗakurte-ndzeɗa áte una tá ndahaná am labáre á higa na yá aŋkwa ɓalaterná iya ge emnde na. Elva ŋanna wá, á maramiya názena ndza a slanaa Dadaamiya werre, ndza nasherire-aara ba ge ŋane palle na. Amaana wá, ndza marateránka Dadaamiya elva ŋanna ge emndimagwaha estuwa. 26Amá kina wá, aɗaba barka á puwa na ndza ta puwetaa nabi-aha werre áte elva á labare á higa na wá, sesse jirire-aara mázla-aara parakke áza emnde. Gevge á ba áte una ndza a ndahesaa Dadaamiya saksage, a ba ŋane: Emnde a duniya baɗemme tá de fetaare á ba áte ŋane, tá de fansare ba ge ŋane palle. 27Ba Dadaamiya palle una edda á ilmu; aɗaba barka á Yaisu Almasiihu wá, ma vaatara keni galaumigálá ba ŋane palle. Aamin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\