Rauma-aha 2

1Ekka edda una ká aŋkwa faare shairiya ge emnde na wá, watse ká de dzegwánka bá ɓaaka haypa á ŋa ma ka ware keni. Aɗaba ekka, ká aŋkwa faare shairiya ge emnde, mbate ká keni ká aŋkwa á maga ba shagerkire ŋanna. Daaci an una ŋanna wá, ká aŋkwa ŋguɗa ba ka ire á ŋa áza Dadaamiya. 2Diyamidiya Dadaamiya wá, ŋane á maga ba jirire ge ŋá emnde a mága shagerkire ŋanna an shairiya. 3Ekka edda una ká faare shairiya ge emnde na, ka kurken ekka wá, watse ká de ŋezla am shairiya á Dadaamiya emtu, ka keni ká aŋkwa magán ba seke itare ŋanna tsa? 4Emtu ká epsawa maggwire ƴaikke na a magakanaa Dadaamiya na, a heɗanu ba ge we-aara antara aŋkwa á faká ervauŋɗe geni ká eptsa am tuba na emtu? 5Amá ekka ká aŋkwa far ba ge degdegire á ire arge eptsa am tuba. An una ŋanna, ká aŋkwa faná ba ka ire á ŋa á dem shairiya vacite na Dadaamiya á de kya shairiya á emnde baɗemme. Ŋane wá, á de kyaná á bá áte jirire-aara. Vacite ŋanna wá, Dadaamiya á de marateránmára ge emndimagwaha geni tá aŋkwa am ervauŋɗe-aara. 6Watse á de pelatersepele ge emnde baɗemme áte názena ndza ta maganaa itare na. 7Emnde na ndza ta wáva ge mága maggwire na wá, Dadaamiya á de vaterte shifa na á zleka na, aɗaba itare ndza tá kátá shá shifa ŋanna antara haya ira ƴaikkire á ba azeŋara. 8Amá emnde na ƴarnaaƴa jirire á Dadaamiya, tá fansáreka ɗekiɗeki, ta eksese mága ba shagerkire na wá, tá aŋkwa am ervauŋɗe á Dadaamiya, aŋkwa zlaɗa watse á de faterar ge itare. 9Watse baɗemme á emnde na ta eksese ba shagerkire na, tá de nanna zlaɗa áza Dadaamiya. Watse zuŋŋwe ba Yahudiya-aha, lauktu emnde a jeba umele. 10Amá emnde a mága maggwire wá, itare tá de shá háyá, antara ƴaikkire, ira hairire áza Dadaamiya; watse zuŋŋwe á de vaterte ge Yahudiya-aha, lauktu emnde a jeba umele. 11Aɗaba baɗemme á emnde ta ba kalkale áza Dadaamiya. 12Emnde na ni garevka Yahudiya-aha na, antara tá aŋkwa á maga haypa an ɓaakire á diya tawraita na keni, Dadaamiya á de keɗateraakeɗa áte una diyarka tawraita na. Amá emnde na diyardiya tsa tawraita, aley tá maga ba haypa na wá, Dadaamiya á de keɗateraakeɗa áte una a ndahese am tawraita. 13Aɗaba Dadaamiya á de vanteka jirire ge ura áɗaba cenancena názu am tawraita, amá sey ma edda-aara aŋkwa maga názu a ndahesa tawraita. 14Má emnde na garevka Yahudiya-aha, diyarka tawraita ɗekiɗeki, amá tá aŋkwa á maganá ba itare an ire-aatare názu a ndahesa tawraita wá, ma diyarka ba tawraita a Muusa keni, áte maga-aatare ŋanna wá, daaci ba seke tá an tawraita am vuwa-aatare. 15Ate názena tá aŋkwa á maraná itare am zláláva-aatare na wá, ba seke aŋkwa tawraita am vuwa-aatare a faterma Dadaamiya. Aɗaba tá aŋkwa diyeddiye maga-aatare, tara ta magaa shagerire, an shagerkire keni. 16Una ŋanna á de sesse ba parakke vacite na Yaisu Almasiihu á de kya shairiya á emnde áte una á de banná Dadaamiya na. Baɗemme á názena am huɗe á emnde á de sesse áte parakkire. Labara á higa na yá aŋkwa ɓálá waazu-aara na keni á ndaha ba una. 17Ekka, á bá ka, ká ura Yahudiya, ká gálá ire áte tawraita, ká kuráva áte Dadaamiya, 18á bá ka diyakdiya namaari á Dadaamiya, tawraita aŋkwa ge kwarakse duksa baɗemme geni ka eksese barama jirire, 19ká aŋkwa zhara ire á ŋa ba seke hyakephye táɗá ura wulfe, ka ba seke parakkire ge maranaa baráma ge edda una am tabeɗammire, 20ká zhara ire á ŋa ba seke hyakephye kwaraterse duksa ge emnde na diyarka duksa, hyakephye giya emnde na zlaɓe ta ba seke egdzara mesheshe am elva á Dadaamiya na, á bá ka diyakdiya jirire, diyakdiya duksa baɗemme aɗába diyakdiya tawraita. 21Haá! Ekka ká kwaraterse ba ge emnde umele, labára ká kwaranseka ge ire á ŋa keni? Ká magaterá waazu ge emnde geni a ƴaránƴa neylire, labára ekka ká ila na? 22Ká elván ge emnde ƴawánƴa mága gwardzire, labára ekka ká emmága? Á bá ka, ka kelaade á hele, labára zlaɓe ká ila duksa á hele ŋanna? 23Ekka, ká kuráva áte tawraita, mbate keni ká maŋka áte náza á tawraita ŋanna. An mága á ŋa ŋanna wá, ká aŋkwa maganá ba ka geni emnde tá nyanya Dadaamiya. 24Aŋkwa puwartepuwa ba estuwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Áɗaba ba kure Yahudiya-aha, emnde a jeba umele tá aŋkwa nyanya Dadaamiya. 25Má kwá maga názu am tawraita wá, dem sheɗekwe á kure keni á magakuránmaga nampire. Amá má kwá maŋka názu am tawraita, una ba seke dakuremka am sheɗekwe ɗekiɗeki. 26Má edda una daaka am sheɗekwe, amá ɗabeteɗaba tawraita ba shagera, ma ɓaaka am sheɗekwe keni, Dadaamiya á zhara una ŋanna emtu mázla-aara? 27Edda una daaka am sheɗekwe, amá ma ɗabeteɗaba názu am tawraita ba shagera wá, á de fakerfe zherwe ge ekka edda una ta puwakte tawraita ŋanna ge ekka, amá ɗabaŋka na, una ma ká ba am sheɗekwe ŋanna keni. 28Geva ura Yahudiya áte ice á emnde-ka, una á gakve ura Yahudiya á jirire, una estuweka. Zlaɓe ádaliye, dem sheɗekwe keni, á gakve-ka ura á Dadaamiya, una estuweka. 29Yahudiyire á jirire wá, edda una ura Yahudiya á sáwá am ervauŋɗe, an ɓelá am sheɗekwe am ervauŋɗe-aara an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, gevka áɗaba ta puwete estuwa am tawraita na. Daaci ŋane una Yahudiyire á jirire; ŋane wá, á ufa-ka gálá áza emndimagwaha, á de galáná ba Dadaamiya ŋane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\