Rauma-aha 5

1Daaci am shamiyánsha jirire á katafke á Dadaamiya, aɗaba barka á fetarfire á miya áte Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu, melamimela antara Dadaamiya mazle-aara. 2Ba Yaisu ŋanna palle una a weramitaa baráma geni mi shansha ŋgurna áza Dadaamiya aɗaba famitárfe áte ŋane. Kina wá, tsamiyaatse áte ŋgurna á Dadaamiya, geɗamitegeɗa jipu, aɗaba aŋkwa tama á miya ge de nja antara Dadaamiya am sleksire-aara. 3Geɗa á miya zlaɓe tsaaka áte una ŋanna palle. Una ma aŋkwa zlaɗa áte miya keni, geɗa á miya ba kela-aara, aɗaba diyamidiya geni zlaɗa ŋanna á mbamise farvauŋɗe. 4Má shamiyánsha farvauŋɗe, am iga-aara mí de gevege emnde na hyarephye am duksa baɗemme. Má gamiyevge estuwa, daaci má á ba an tama áte duksa á Dadaamiya. 5Tama á miya ŋanna wá, á tekamika ɗekiɗeki, aɗaba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe aŋkwa á ndahamindaha am ervauŋɗe geni Dadaamiya á wayámiwaya kwakya. 6Ge jirire wá, werre ndza ɓaaka dabari á miya ɗekiɗeki. Daaci am iga á una ŋanna, de hyephye sarte na ndza a tsanaa Dadaamiya na, lauktu a naba tsekwehe ge Yaisu Almasiihu a emtsehe aɗaba haypa-aha á emnde-baɗemme. 7Zlazlaɗa jipu geni ura á emtsa am kela á ura umele, una ma edda-aara ɗabeteɗaba jirire baɗemme keni. Má edda una kwakya maggwire-aara áte emnde wá, ámbane ura umele á naba eksaarekse emtsa am kela-aara. 8Amá Yaisu Almasiihu ŋane a naba emtsehe am kela á miya, kwaye zlaɓe ma emnde a haypa emtsaaɗe. Daaci mi naba diyeddiye áte una ŋanna geni Dadaamiya wayamiwaya ba kwakya. 9Aɗaba emtsamtsa Yaisu Almasiihu am kela á miya wá, daaci mi shaa jirire áza Dadaamiya an uzhe-aara. Kina wá, njamitenja áte jirire-aara, geni watse á de lyamiyalye am názena watse á de magaterta Dadaamiya ge emnde aɗaba tá aŋkwa jána an ervauŋɗe. 10Werre wá, ndza mi kelaade-aha á Dadaamiya, amá kina wá, ɓaaka duksa am dágave á miya antara ŋane mázla-aara, zlanaazle an emtsa á Egdza-aara. Sakwa kina ɗeme melamimela na wá, njamitenja áte jirire-aara keni geni á de lyamilya ba ge ɗekiɗeki, áɗaba tsettse Egdza-aara am fáyá. 11Aley keni zlaɓe á tsaaka an una geɗa á miya: Geɗamitegeɗa jipu áte Dadaamiya aɗaba názena a magaminaa ŋane á kya erva an Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu, shamiyánsha mela antara ŋane kina. 12Ndza aɗaba ba haypa á ura palle una samsa haypa á sem duniya, haypa ŋanna a sateraa emtsa ge emnde. Daaci a hyete estuwa emtsa áte emnde baɗemme, aɗaba emnde keni baɗemme tá maga ba haypa. 13Ndza ba lauktu Dadaamiya á tsekwaná tawraita ge nabi Muusa keni, kerteŋ ndza njánja tsuwe haypa am duniya baɗemme. Amá am zamáne na ndza zlaɓe ɓaaka tawraita, Dadaamiya keni ndza ndavaaka haypa-aha á emnde. 14Aley keni wá, kwaye am zamáne á Naadama, sem zamáne á Muusa, emtsa á maga ba sleksire-aara áte emnde baɗemme. Ma hyepka haypa-aha-aatare ba seke názá Naadama na a kwaleve cena elva á Dadaamiya na keni, emtsa wá, ƴaterka ɗekiɗeki. Nja á Naadama wá, ba gáráva á zhele na ndza a sáwa am iga-aara na. 15Amá wá, zala buwa ŋanna ta gergere jipu. Haypa na ndza a ganaa Naadama wá, náza slanveka ɗekiɗeki ge ƴaikkire á ŋgurna na a velanaa Dadaamiya á sáwa ba dey na. Ba jirire, aɗaba ba haypa á ura palle una emnde baɗemme sharánsha emtsa, amá jatermeka duksa an ƴaikkire á ŋgurna na á magaterná Dadaamiya ba dey ge emnde baɗemme. Una keni a maganaa á ba á kya erva an ura palle zlaɓe ádaliye: Ura ŋanna Yaisu Almasiihu. 16Duksa na á vantá Dadaamiya ge ura wá, námpire-aara keni ba tsekemme, ká slateraaka antara una ndza a sanaa haypa á ura palle na. Názena a sanaa haypa á ura palle na wá, a saa ba záwa á sem mbiye á emnde baɗemme á katafke á Dadaamiya. Amá má Dadaamiya magateránmaga ŋgurna-aara ge emnde wá, ma a kwakyaave estara haypa-aatare keni, ŋane vaterteva jirire á katafke-aara geni a mbeɗateraaka shairiya. 17Ge jirire wá, aɗaba ba haypa á ura palle, emnde baɗemme daremde am erva á emtsa. Una baɗemme ba lámare á ura palle ŋanna. Amá ura ge buwire, amaana: Yaisu Almasiihu, ŋane a naba se magaa pute umele. Aɗaba barka-aara emnde sharánsha ŋgurna ƴaikke áza Dadaamiya, á vaterteva jirire ba dey á katafke-aara. Itare wá, watse tá dem sha sleksire an shifa na á zleka na. 18Daaci ba seke una emnde baɗemme daremda am záwá á katafke á Dadaamiya áɗaba haypa á ura palle na wá, ba estuwa zlaɓe ádaliye una keni: Aɗaba jirire na a maganaa ura palle, ura ŋanna Yaisu Almasiihu, emnde baɗemme sharánsha effeƴa, a halaterse am záwá, a vaterte shifa. 19Zlaɓe ádaliye: Ba seke una emnde baɗemme daremda am erva ge haypa áɗaba ura palle kwalevkwale cena elva á Dadaamiya na wá, ba estuwa zlaɓe ádaliye una keni: Dadaamiya á vaterteva jirire ge emnde baɗemme áɗaba fesarfire á ura ge buwire na. 20Amá Dadaamiya a naba saa tawraita zlaɓe ádaliye á sem duniya, geni á se kwakyepkwakya haypa-aha á emnde. Má kwakya haypa á emnde, Dadaamiya keni á magaterá ŋgurna kwakya. 21Ba seke una ndza a maganaa haypa sleksire-aara áte emnde baɗemme, á ceɓaterá an emtsa na wá, ŋgurna á Dadaamiya keni an hákuma jipu zlaɓe ádaliye ge vaterta jirire ge emnde. Dadaamiya á kátá daterá á dem tata á shifa na á zleka na. Amaana tá de shá sleksire á kya erva an Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\