Rauma-aha 9

1Náwa elva-aaruwa na yá bakurná ya, yá ndaakur ba jirire, ɓaaka fida amkwa, aɗaba ya sleɗaba á Yaisu Almasiihu. Ba iya keni an hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, diyandiya am ire-aaruwa ganakini ba jirire ɓaaka fida am elva-aaruwa ŋanna ɗekiɗeki. Yá bakurá geni 2yá áte paláse an tsaka ire, á wiwa jipu am ervauŋɗe-aaruwa ɓaaka ekhye-aara. 3Á wiya aɗaba uwe? Áɗaba emnde a jeba-aaruwa diyareka Yaisu Almasiihu ge ŋezla shifa-aatare. Ate iya kina wá, ma seke á naba gevge wá, wayanwaya geni á nyainyivenyainye Dadaamiya am kela-aatare, á mariyánka ɗaba Yaisu Almasiihu ŋanna mazla-aara, mákini itare tá shansha shifa ba jirire. 4Itare ta emnde a Iserayiila, a dzeratersaa ba Dadaamiya, a gaterve egdzara-aara, ba Dadaamiya ŋanna a marateraa ɗemɗemire-aara ge itare, a magateraa namána, a vaterte tawraita, antara baráma á nja am sera-aara ba kelaazare, am magateraa waada ganakini watse á de vaterte duksa; aley, itare eksaranteka ɗekiɗeki. 5Itare ta wulfe-aha á Ibrahima tsa, am yá á vuwa, baira ta ba emnde a jeba antara Yaisu. Yaisu Almasiihu wá, ŋane Dadaamiya, duksa baɗemme á bá am erva-aara. Galaumigálá ba ŋane dem ba ge ɗekiɗeki. Aamin. 6Dadaamiya eptsanteptsa elva-aara emtu? Una estuweka. Duksa na a ndahese Dadaamiya wá, ɓaaka pekye-aara. Amá Iserayiila-aha kwakya diyarka Yaisu Almasiihu. Estuwa baɗemme-aatare-ka una garevge Iserayiila-aha á jirire. 7Zlaɓe ádaliye, Ibrahima wá, kwakya wulfe-aha-aara, amá áte una ndza a ndahanaa Dadaamiya wá, baɗemme-aatare-ka ta wulfe-aha-aara ba jirire á katafke á Dadaamiya. Aɗaba a bá Dadaamiya á elvan ge Ibrahima: Sey ba eggye-aha á Isiyaaku palle una ta wulfe-aha á ŋa ge ekka. 8Elva ŋanna wá, amaana: Am wulfe-aha á Ibrahima baɗemme, tá aŋkwa emnde umele-aatare garevka egdzara á Dadaamiya. Sey ba emnde na Dadaamiya a maganaa waada-aara ge Ibrahima emtsaaɗe lauktu á shatersha na. 9Náwa ndza a maganaa estuwa Dadaamiya waada ŋanna ge Ibrahima: Ndza a banaa: Má watse hyephye sarte-aaruwa, watse yá sawa, Saraatu á de ya egdzere zhele. 10Zlaɓe halavuka áte una ŋanna palle. Raibaika keni ndza a yanaa egdzara wulhe-aha buwa ge eggyemiya Isiyaaku. 11Á ba am una zlaɓe yaraterka emtsaaɗe keni kerteŋ mbeɗanumbeɗe tsawe Dadaamiya ge Raibaika, ganakini watse á malaavemale ba kudere arge male, watse male na á de maganá slera ge kudereŋara. Ɓaaka názu ta maganaa itare emtsaaɗe, ma shagerkire ma shagerire keni. Dadaamiya a magaa una ŋanna ge marese ganakini ma vaatara keni ŋane á maga duksa á bá áte una á kataná ŋane. Daaci má á dzera ura keni, á eksese ura-aara á ba áte una á kataná ŋane, aɗaba slera á edda-aara-ka. 13Daaci de sesse una ŋanna am wakita á Dadaamiya, a bá ŋane: Iya ya hayá ba Yakubu, wayanka an Isuwa. 14Daaci, mí bá uwe kina áte jeba á elva na? Mí bánba ganakini ɓaaka jirire á Dadaamiya emtu? Una keni estuweka ɗekiɗeki. 15Ábi ndza banánba Dadaamiya ge Muusa, a bá ŋane: Iya, yá diya ba magan shagerire ge edda una yá kata maganá shagerire na, yá diya ba zanvaareze ge edda una yá kata zanvaareze, á bina. 16Daaci má Dadaamiya eksesekse ura wá, aɗaba a katanaa edda-aara-ka, aɗaba slera-aara-ka, amá a wayta ba Dadaamiya maganá shagerire ge edda-aara. 17Zlaɓe ádaliye, aŋkwa puwartepuwa am wakita á Dadaamiya, a bá Dadaamiya á elvan ge sleksu Firawna: Ganakveka slekse ƴaikke ba dey, ya gakve slekse ƴaikke geni watse yá marese hakuma-aaruwa áte ka, yá hyanmehye zhera-aaruwa am duniya baɗemme an una ŋanna. 18Kwaye ŋane zláláva á elva ŋanna, geni Dadaamiya á maganá shagerire ge edda una á kataná ŋane, á vante degdegire á ire ge ura umele, baɗemme á magán á ba áte una á kataná ŋane. 19Ambane ura umele má cenáncena estuwa, á de biyá: Labára Dadaamiya á ŋá emnde an shairiya aɗaba shagerkire na tá maganá itare má ba zlauzle á sawa ázeŋára? 20Ya bá ba ka ura-aaruwa: Ka urimagwe keni ká hyep uwe, baira ká gan jáwe ge Dadaamiya? Gahe keni á dzegwándzegwa maganá jáwe ge slendera-aara, á baná: ká nderi ge uwe estuwa emtu? 21Slendera á gahe wá, á diya ba emmága názena á kataná ŋane an eɓɓehye-aara. Á bá an eɓɓehye palle, á naba tegansetege buwa, á nderendera gahe na an daradza na an kyalmá-aara, an umele keni á nderendera zhera ba gahe an ŋane. 22Daaci má Dadaamiya keni á kata magán ba seke náza slendera á gahe, á shákaashá emtu ge ekka? Náwa ŋane, á kátá maraterá ervauŋɗe na á ja ŋane na, antara kwakyire á hakuma-aara ge emnde. Aley keni wá, zlaɓe aŋkwa á eɓɓasha emtsaaɗe emnde na a nderateraa ŋane na, antara ba emtaŋkire na tá maganá itare na keni, ŋane á faterá ba ervauŋɗe. Amá vacite umele wá, emnde ŋanna tá de shá ba emtsa. 23Ba estuwa ŋanna zlaɓe ádaliye, Dadaamiya á kátá maraterá sleksire-aara ge emnde na a magateraa shagerire, a tsatsater kwaye am fantaufe geni watse tá de njá kerɗe am sleksire-aara. 24Emnde ŋanna wá, ba miya, a dzeramisaa ŋane. A dzeramise á bá am Yahudiya-aha-ka palle, a dzerese am jeba-aha umele keni baɗemme. 25Una wá, ba seke una aŋkwa a ndahese am wakita-aara a puwetaa nabi Hausiya na, a bá ŋane: Emnde na ndza ta emnde-aaruwa-ka na watse yá gatervege emnde-aaruwa; emnde a jeba na ndza wayanaterka na watse yá gatervege náwiyá-aha-aaruwa, a bá ŋane. 26Ba emnde ŋanna ndza ya baternaa ba iya am larde-aatare geni ta emnde-aaruwa-ka ɗekiɗeki na, á bá am larde ŋanna watse yá bateránba zlaɓe ádaliye: Ekkure, kwa egdzara-aaruwa ge iya, ya Dadaamiya slefa shifa am emnde. 27Aŋkwa názu ndza a ɓalesaa nabi Aisaya keni áte Iserayiila-aha, a ba ŋane: Ma Iserayiila-aha yaireya ba kwakya, garevge ba seke shiili na am guwa na keni, aley watse cekwa emnde na tá de ŋezleseŋzle na am dagave-aatare, a bá ŋane. 28Dadaamiya Yaakadada wá, á haraaka, watse á se emmága názena a ndahesaa ŋane na baɗemme. 29Una keni ndza a balesaa ba nabi Aisaya ŋanna zlaɓe ádaliye, a bá ŋane: Dadaamiya wá, slekse ba ŋane palle. Ma andze dzereseka emnde umele am dagave á egdzara á miya wá, miya keni ma andze mi ɓaaka ba seke tara ekse á Saudauma antara Gaumaura, ma andze miya keni á shamisha lámare ba seke itare. 30Estara ŋane zláláva á elva ŋanna? Sera á elva ŋanna wá, náwa estuwa: Emnde a jeba umele itare tatayarka geva emnde a jirire am ice á Dadaamiya ɗekiɗeki. Amá kina wá, ta geva ba itare emnde a jirire áza Dadaamiya, aɗaba fartarfe an ŋane. 31Yahudiya-aha maa, itare ta tatayanaa á bá an ndzeɗa ge zla názena á ndahaná tawraita, ge sha jirire an ŋane áza Dadaamiya, amá dáaka ndzeɗa-aatare. 32Labára daaka ndzeɗa-aatare? Aɗaba fartareka am ervauŋɗe. Itare tá slaslán ba seke watse tá shá jirire áza Dadaamiya, má watse zlarnaazle mága názena á ndahaná tawraita baɗemme. Daaci a ceɓateraa estuwa nákwa ŋanna an ektápaare. 33Aŋkwa puwartepuwa am wakita á Dadaamiya, a bá ŋane: Cenaucena baɗemme: Náwa yá ɓelá nákwa palle am larde á Siyauna, watse á de ceɓaná ŋane emnde an ektápaare, watse ŋane á geva palaha na tá mbaɗa emnde átekwa na. Amá edda una a fetaare áte ŋane wá, á haslanaaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\