Titus 2

1Amá Titus ekka wá, kwaratersekwáre ka ba jirire á Dadaamiya ge emnde. 2Bateránba ge emgyegwar zála geni a garevge emnde a eŋkale, a magarmága duksa á ba áte uŋŋule-aara, a kwararukwáre vuwa-aatare am duksa baɗemme, a garevge emnde a wáyáva, emnde a farvauŋɗe antara emnde a fetarfe. 3Ba estuwa ge emgyegwar ŋwasha keni, naba ndaternda ka geni a magarmága názena á kataná Dadaamiya. A ɓalarka paysaɗa, a garevka emnde a mbazla, amá a kwararatersekwáre zláláva na shagera ge emnde umele keni. 4Má emgyegwar ŋwasha tá nja estuwa, ŋwasha umele keni tá de tsahese áte itare geni tá wayaná estara emnde zala-aha-aatare, ira egdzara-aatare. 5Zlaɓe ádaliye tá de tsahese mága eŋkale á jirire am duksa baɗemme, tá de dzegwándzegwa ŋá vuwa-aatare, tá de gev ŋwasha jirire am huɗe á há-aatare, tá de fatersare ge zala-aha-aatare. Daaci má zlalava-aatare gevge estuwa, emnde keni tá de ndaaka elva mándzawe áte elva á Dadaamiya. 6Ba estuwa ge dawalaa keni, naba ndaternda geni a garevge emnde a eŋkale am duksa baɗemme. 7Ekka keni sey ká maga ba duksa na ni watse shagera na, lauktu dawalaa umele keni tá de ɗaba ba sera á ŋa. Máki ká aŋkwa kwaraterse duksa, kwaratersekware á ba an jirire, an eŋkale á ŋa baɗemme. 8Kwaratersekware jirire á Dadaamiya ge emnde, áte una ni ɓaaka ura á de epsawa elva á ŋa ŋanna, daaci emnde na tá kátá nyanya elva á ŋa na keni, tá de háslá ba itare, aɗaba tá de shanka duksa mándzawe áte miya. 9Ba estuwa ge nave-aha keni, naba ndaternda geni a faratersarfe ba kelaazare ge dada-aha-aatare, a magarateránmaga názena tá kataná itare na, a kwalarevka elva-aatare ɗekiɗeki. 10A ilarka egdzar duksa-aha-aatare. Arge una ŋanna wá, itare a magarmága ba slera-aatare, daaci tá de dise áte una ŋanna dada-aha-aatare geni dzayye ervauŋɗe-aatare. Má tá nja estuwa, emnde tá de fa zherwe áte elva á Dadaamiya Slelyamilya na má aŋkwa ndaná miya na. 11Shagera emnde a fetarfe tá njá áte una yá aŋkwa ndakndaha na, aɗaba Dadaamiya keni marsemare ŋgurna-aara áte ice á emnde baɗemme, geni ŋane wayaawaya á lyamiyaalya. 12Dadaamiya a magamiyaa ŋgurna estuwa na wá, daaci aɗaba ŋgurna ŋanna wá, má dzegwándzegwa ƴá mága názu wayaaka ŋane, ira shagerkire na á kataná ervauŋɗe á emnde am duniya. Am zamane á miya kina na wá, gaumiyevge emnde a eŋkale, emnde a jirire, emnde a mága namaari á Dadaamiya. 13Magaumimága una, ge páká háre ƴaikke na má tamáná miya ge de higa am huɗe-aara na. Amaana: Vaci sleksire á Dadaamiya, vaci sawa á Yaisu Almasiihu na Slelyamilya. 14Ŋane a naba emtsehe aɗaba miya, geni a varamisevare am haypa á miya baɗemme, geni a gamiyevge emnde cuɗeɗɗe á katafke-aara, mí higa ge mága shagerire. 15Kwaye ŋane duksa na ká de kwaratersá ka ge emnde. Adaliye: fateremfa ndzeɗa am vuwa ge emnde na tá aŋkwa cenakvaara elva na, naba valaterarvala ge emnde na tá cenka elva á ŋa na keni. Má ká ndaha elva, ndaterndaha á ba an hakuma, a epsawaraŋka ɗekiɗeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\