Titus 3

1Yehateranteyeha ge emnde a fetarfe geni a faratersarfe ge slekse-aha á larde, antara male-aha á ekse, a magarka garɗire am názena tá ndaná itare, amá ma vaatara keni a magarmága niya á mága názu shagera. 2Bateránba zlaɓe ádaliye geni a valyarka elva ƴaiƴaihe áte ura, a dagalarka an emnde. Itare wá, a garevge emnde a kemaare, a farfa dárádza áte emnde umele keni. 3Ba miya keni ndza cekwa eŋkale á miya werre, ndza má fansareka ge ura ɗekiɗeki, ndza má an keɗa áte uŋŋule á jirire, ndza má maga ba shagerkire á duksa na á kataná ervauŋɗe á miya, ndza ma emnde a mándzawe, ndza má shelha áte duksa á ura, ndza má hayánka emnde ɗekiɗeki, itare keni tá hayámika. 4Ma ndza má maga ba una ŋanna keni, am sarte na hyephye sarte á Dadaamiya Slelyamilya wá, a naba maramiya kwakyire á kemaarire-aara geni ŋane wayaawáyá emnde baɗemme. 5Daaci a naba lyamisehe. A lyamise aɗaba mi maganaa duksa ka, a lyamise aɗaba kwakya zevarzire-aara. An hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe a baramise haypa am ervauŋɗe, a yamise ge buwire, geni má shansha shifa aŋwaslire. 6Dadaamiya a vamite Sheɗekwe-aara ɓaaka zlakta-aara á kya erva an Yaisu Almasiihu Slelyamilya. 7A magamiyaa ŋgurna geni mí gevge emnde a jirire á katafke-aara, má de shansha shifa na á zleka na keni ɓaaka shaige-aara. 8Baɗemme á elva-aha ŋanna, ba jirire. Wayanwaya ka ndaterndaha ba kelaazare ge emnde a fetarfe, geni a magarmága duksa áte uŋŋule-aara. Mága duksa an uŋŋule-aara wá, shagera a naba melaterumele ge emnde umele keni. 9Má emnde tá maga ga jawe am dagave-aatare wá, feka we á ŋa am huɗe-aara. Ma tá ga jawe arge ɗabava á eggye-aha werre, ma arge naɗe-aha á Yahudiya-aha keni, feka we á ŋa á dem huɗe-aara ɗekiɗeki, aɗaba ɓaaka nampire-aara. 10Má jerje sletega ye á emnde, naba valarvale ge edda-aara. Má zlaɓe á ƴanka wá, valarvale ge buwire. Má á cenka ɗekiɗeki wá, ɗabeka tate-aara. 11Ba ekka keni diyakdiya geni jeba á emnde ŋanna jaraaveje áte barama á Dadaamiya, itare mbarsembe mága mandzawire, haypa-aatare á sheɓeka ɗekiɗeki. 12Náwa watse yá ɓela ura á dezekure, bi Artaimas bi Tikikus. Má daada wá, ettataya pute ba watsewatse ge dezeruwa am Nikaupaulis. Náwa njanantenja átekwa, geni yá de njá áhuwa am sarte á ekhye. 13Melaterumele ba shagera ge tara Zainas ŋane una edda á shairiya, tá antara Apaulaus, geni a ektsaterareka náza a ja wedere-aatare am shula má tsarettse azekure. 14Emnde a miya keni, sey a tsartsaha mága slera á maggwire, lauktu tá de mbesembe itare keni melateru ge emnde na cekwa ndzeɗa-aatare ge ja wedera á jirire. A magarmaga una ŋanna geni zlaláva-aatare a gevka ba dey. 15Baɗemme á emnde na ŋa kerɗe áhuna tá aŋkwa gak use-aatare. Gaterga use-aaruwa ge egdzar mama-aha á miya am fetarfire. A hyantehye Dadaamiya ŋgurna-aara áte kure baɗemme á kure.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\