1 Korɛnt Kristo-yab 10

1N nɑɑ wɑɑs, n luon k yin bɑnn nɑn sɑnpɑgbounŋ din tuu bɑɑk t yejɑnm kul pɑɑk e, k b tɑn gɑl puot mɔkmunŋ. 2Sɑnpɑgbounŋ nɑn mɔkmunŋ nɑ ni, b din wul’b Yennu nyunwulu k ŋɑnm nɑn Muois lɑkn tien yonm. 3B kul din lɑkn dii bɑktnɔunŋ jiet nbɑ k Yennu tul’b nɑ, 4k biɑ lɑkn nyuu bɑktnɔunŋ nyun nbɑ din nyi tɑnpiiuk ni. Tɑnpiiuk mɑnŋ din tie Klistu e k ciɑn’m. 5Ŋɑɑn lin nbɑ nɑ kul ɑ, Yennu din k mɔk pɑlpienn nɑn b bonciɑnn, k te k b kpo kpo, k b gbɑnɑnt yɑt duɑ duɑ pɑɑnpieonŋ ni. 6L pɑɑk, l tie wɑnnu e k kpɑɑn’t ɑ t dɑɑ luon biit nɑn bɑɑ din luon biɑnŋ nbɑ nɑ. 7Dɑɑ mɑnn pɑtɑ nɑn b siɑb nbɑ din tuun, k l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «K niib nɑ kɑl k di k nyu, ŋɑɑn ji fiil lenŋ k conm.» 8T dɑɑ tuun boncunconsn nɑn b siɑb nbɑ din tuun, k dɑyenn kuɑ k niib tusɑ piinle nɑn ŋɑntɑ kpo nɑ. 9T dɑɑ biki Yonmdɑɑnɔ nɑn b siɑb nbɑ din tun, k wɑi kpii’b nɑ. 10T dɑɑ mɔk bunbulmi nɑn b siɑb nbɑ din mɔk, k kuun mɑlɑkɑ kpii’b nɑ. 11Lin nbɑ nɑ kul tun k tul’b k l tie nyinn k tul lieb, k l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni k tie kpɑɑni k tul tinm nbɑ be yuo nbɑ k dulnyɑ luon gbennu nɑ. 12L pɑɑk, wun nbɑ mi nɑn u be fɑnu, wun suol u mɔnŋ k dɑɑ bɑɑ. 13Biknu nbɑ kul bɑɑl i buol ni, l tie lin nbɑ tun bɑɑt niib buol e. Yennu tie bɑlmɔni dɑɑnɔ k kɑn te k biknu n bɑɑl i buol k gɑl i pɑnŋ telk, ŋɑɑn yuo nbɑ k biknu bɑɑl i buol, u sɑɑ tul’i pɑnŋ nbɑ k i sɑɑ nyɑnn’l k nyi lenŋ. 14N nɑɑ wɑɑs, l pɑɑk, i nyinn i mɔnŋ pɑtmɑnnu ni. 15N piɑk k tien yinm yɑndɑnm e. I mun dukn lin nbɑ k n pɑk k tul’i nɑ po. 16T tien Yennu niipuouk yetŋɑnm kɔp nɑ pɑɑk. Yuo nbɑ k t nyu tinm nɑn Klistu sɔn k tɑɑn yonm kɑɑ nɑ ɑɑ? K pɑɑnu nbɑ k t tuu ŋmit ŋmit k ŋmɑn nɑ, ŋɑnn e mun biɑ sie Klistu gbɑnɑnt ni ii? 17Lɑɑ tie pɑɑnu yenn nɑ, tinm nbɑ yɑb nɑ tɑɑn tie gbɑnɑn-yent, k mɑɑn t kul lɑkn ŋmɑn pɑɑnu yenn nɑ e. 18Gotl Islɑɑeltieb. Bin nbɑ di jiet nbɑ k b jii k mɑnn mɑlunŋ binbintl pɑɑk nɑ, b k tɑɑn nɑn Yennu nbɑ yen binbintl mɑnŋ ii? 19Mɑɑ yien lin nbɑ nɑ, l wɑnn nɑn pɑtl nɑn l nɑnt nbɑ k b mɑnn nɑ, l tie siɑl ii? 20Aɑi, l k tie siɑl. N yien ɑ bin nbɑ mɑnn mɑlunŋ k tien pɑtɑ nɑ, ŋɑɑn b set mɑnn k tien nɑlnbiit e. L k tie Yennu kɑɑ. N k luon k yin tɑɑn nɑn nɑlnbiit. 21I kɑn fit lɑkn kɑl k nyu Yonmdɑɑnɔ kɔp ni, k biɑ lɑkn kɑl k nyu nɑlnbiit kɔb ni. I kɑn fit lɑkn kɑl k di Yonmdɑɑnɔ jiet k biɑ lɑkn kɑl k di nɑlnbiit yɑl. 22T luon k Yonmdɑɑnɔ i mɔk funfunn nɑn tinm ee? Tinm e pɑɑl’ɔ ɑɑ? 23B yien ɑ: «Sɔnu be k t sɑɑ fit tun lin nbɑ kul.» Nnn, ŋɑɑn bont kul kɑɑ ŋɑn. «Sɔnu be k t sɑɑ fit tun lin nbɑ kul.» Nnn, ŋɑɑn bont kul kɑɑ mɔk nyuɑt k tul Klistuyɑb. 24I suɑ dɑɑ luon u mɔnŋ nyuɑt kɑɑ, ŋɑɑn kii luon lieb nyuɑt. 25Ii ŋmɑn nɑnt nbɑ k b kɔi dɑɑk ni, ŋɑɑn dɑɑ boi buboit nbɑ sii dɑɑmi i dudukt ni, 26k mɑɑn l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Tingbounŋ nɑ nɑn l bont kul tie Yennu yɑl e.» 27L i tie k wun nbɑ k tie Klistuweilɔ yiin’ɑ ɑ i sɑɑ di jiet u ŋɑɑk ni k ɑ sɑk, fii sɑɑ k sɑɑ di lin nbɑ kul k u tul’ɑ, k dɑɑ boi buboit nbɑ sɑɑ dɑɑmi ɑ dudukt. 28Ŋɑɑn suɑ i wɑnn’i ɑ: «Nɑnt nɑ tie pɑtl nɑnt e,» i dɑɑ ŋmɑn, k mɑɑn i bɑkɑ sii be wun nbɑ yien nnɑ ni, k biɑ jen ɑ, l tie lin nbɑ dɑɑmi dudukt. 29N k yien i dudukt kɑɑ, ŋɑɑn wun nbɑ yien nnɑ nɑ dudukt. Ŋɑɑn suɑ sɑɑ boi ɑ: «Nlee k n sɑɑ ŋɑɑn k luɑ dudukt n wɑnn’n mɑɑ sɑɑ tun lin nbɑ ɑmi mɑɑ sɑɑ nyik lin nbɑ? 30L i tie k n tul Yennu niipuouk n jiet nɑ pɑɑk, nlee k suɑ sɑɑ tɑɑl’n jiet nbɑ k n tul Yennu niipuouk l pɑɑk nɑ pɑɑk i?» 31Tɔn, l i tie k i di, ɑmi k i nyu bon-nyu-nyuut, ɑmi k i tuun lin nbɑ kul, ii tie mɑn lin nbɑ sɑɑ donn Yennu sɑnn. 32I dɑɑ tuun lin nbɑ sɑɑ te k niib i tuun biit, l i tie Suifnbɑ ɑmi Gleknbɑ ɑmi Yennu mɔtɑɑɔk niib. 33Ii tuun nɑn min nɑ mɑn. N tuu luon k min tun k penn suɑ kul pɑl bont kul ni. N k luon min kuukuɑ ŋɑnm kɑɑ, ŋɑɑn n luon suɑ kul ŋɑnm e, k suɑ kul n fit lɑ fielu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\