1 Korɛnt Kristo-yab 11

1L pɑɑk, ii wɑɑ n binbenŋ nɑn mɑɑ wɑɑ Klistu binbenŋ biɑnŋ nbɑ nɑ. 2N nɑɑ wɑɑs, n pɑk’i nɑn yɑɑ tiɑn n po yuo kul, k biɑ wɑɑ wɑnnu nbɑ k n din wɑnn’i nɑ. 3Ŋɑɑn bon-yenn kuɑ e be k n luon k i gbɑt l pɑɑk. Klistu tie juɑ kul yudɑɑnɔ, k juɑ kul mun tie u puo yudɑɑnɔ, k Yennu mun tie Klistu yudɑɑnɔ. 4L pɑɑk, juɑ nbɑ yɑɑ wun miɑl Yennu ɑmi k sɔkn Yennu mɑɑn nɑ jɑɑnti ni, ŋɑɑn yil siɑl k dɔkn u yul, u k tul Klistu bɑɑkl. 5Ŋɑɑn puo nbɑ yɑɑ wun miɑl Yennu, ɑmi k sɔkn Yennu mɑɑn nɑ ŋɑɑn k k yil siɑl, u dinn u sɔlɔ fei e, k l tie nɑn u kuol u yul nɑ e. 6L i tie k puo k yil siɑl k dɔkn u yul, l ŋɑn wun puɑ u yut. Ŋɑɑn lɑɑ tie fei k puo n kuol u yut, ɑmi k puɑ u yut nɑ, l ŋɑn wun yil siɑl k dɔkn u yul. 7L k ŋɑn k juɑ n yil siɑl, k mɑɑn u tie Yennu ninnɑɔnŋ k biɑ wɑnt u yudɑnt, ŋɑɑn puo ŋɑnin wɑnt juɑ nɑ yudɑnt e. 8K mɑɑn juɑ nɑmu k nyii puo ni kɑɑ, ŋɑɑn puo nɑmu nyii juɑ ni e. 9Yennu din k nɑn juɑ k tul puo kɑɑ, ŋɑɑn u nɑn puo e k tul juɑ. 10L pɑɑk, mɑlɑkɑɑnbɑ pɑɑk, l ŋɑn k puo n yil siɑl k dɔkn u yul, k lin wɑnn nɑn juɑ nɑ mɔk puo nɑ yiikuo. 11Ŋɑɑn Yonmdɑɑnɔ buol ni ŋɑnin, puo kɑn fit kii be k juɑ kɑɑ, k juɑ mun kɑn fit kii be k puo kɑɑ, 12puo nbɑ din nyii juɑ gbɑnɑnt ni nɑ, nnɑ e mun k puo mɑl juɑ, ŋɑɑn bont kul nyi Yennu buol e. 13I boi i mɔnŋ k lɑɑn l ŋɑn k puo i mei Yennu jɑɑnti ni k kɑn dɔkn u yul siɑl ii? 14A i got bonɑ kul nbɑ k Yennu din nɑn nɑ ni, l ponŋ wɑnn nɑn juɑ ii mɔk yumunt l tie fei e k tul’ɔ, 15ŋɑɑn puo yut i tie yumunt, l tien’ɔ fɑnt e, k mɑɑn puo yumunt tie u yuliiuk o. 16Ŋɑɑn suɑ i luon wun noi mɔniɑɔk k jiin l po, n sɑɑ yet ɑ tinm ɑmi Yennu mɔtɑɑɔk niib kul k mɔk kɑɑl k pukn nɑ po. 17Mɑɑ lɑ lin nbɑ, n k pɑk’i ni, k mɑɑn i tintɑɑnɑ nbɑ biil’i bɑnnu nbɑ e cie lɑ ŋɑnmt’i bɑnnu nbɑ. 18Sinsinn, n gbiɑ k b yien ɑ yɑɑ tuu lɑkn lieb nɑ, bɔktu be i sinsuuk ni, k n set gɑɑl yenn-nbɑ k l tie mɔmɔnm e. 19L set tie mɔni e nɑn luktn kpɑn be i sinsuuk ni, ɑ bin fit bɑnn bin nbɑ wɑɑ bɑlmɔni sɔnu i sinsuuk ni. 20L i tie k i lɑkn lieb k di, l k tie Yonmdɑɑnɔ mɔtɑɑɔk dinu kɑɑ k i di, 21k mɑɑn yii lɑkn lieb yuo nbɑ nɑ, suɑ kul tuu nyɑ e, k siɑb mɔ kon, k lieb yib. 22I k mɔk i mɔnŋ ŋei nbɑ k i sii be k di k nyu uu? Ami i luon yin siɑn Yennu mɔtɑɑɔk niib e k dinn tɑli fei i? N sɑɑ yet’i ɑ bee? N sɑɑ dont’i lin nbɑ nɑ pɑɑk ii? Aɑi, n kɑn dont’i ni. 23K mɑɑn wɑnnu nbɑ k n din gɑɑl Yonmdɑɑnɔ buol k tuɑt k tul’i e nɑ, nyiɑɔk nbɑ k b din kuɑt Yonmdɑɑnɔ nɑ, k u jii pɑɑnu 24k wɑɑ tul Yennu niipuouk gbenn yuo nbɑ, k u ŋmit ŋmit ŋɑɑn yet ɑ: «Nɑ e tie n gbɑnɑnt nbɑ k n yɑɑ n tul’i, k bin kpi i pɑɑk nɑ. Ii tun kii tie nnɑ mɑn kii tiɑn n po.» 25Nnɑ e mun, k jiet nɑ dinu puolpo, k u biɑ jii kɔb, ŋɑɑn yet’b ɑ: «Dɑmunŋ nɑ tie n sɔn nbɑ wɑnt nɑn Yennu lol lolpɑɑnn k tul niib, k yuo nbɑ kul k i yɑɑ i nyu, nyun mɑn kii tiɑn n po.» 26Yuo nbɑ kul k i tɑn ŋmɑn pɑɑnu mɑnŋ k nyuu dɑmunŋ mɑnŋ, i muɑnt Yonmdɑɑnɔ kuun e mɔkmɔk nɑn yuo nbɑ k u tɑn sɑɑ jen. 27L pɑɑk, wun nbɑ kul ŋmɑn Yonmdɑɑnɔ pɑɑnu nɑ, k nyuu u kɔp ni nɑ, bɑnnu nbɑ k l k tien Yonmdɑɑnɔ bɑɑkl nɑ, l dɑɑnɔ tun biit k tul Yonmdɑɑnɔ gbɑnɑnt nɑn u sɔn nɑ wɑɑ. 28L pɑɑk, suɑ kul n got u dudukt ni fɑnu wɑɑ, ŋɑɑn fit ŋmɑn pɑɑnu nɑ k biɑ nyu dɑmunŋ nɑ. 29K mɑɑn wun nbɑ ŋmɑn k nyuu ŋɑɑn k k bɑnn nɑn l tie Yonmdɑɑnɔ gbɑnɑnt e, u nyunu nɑn ŋmɑmu nɑ sɑɑ bɑɑl nɑn tubdɑtu u pɑɑk e. 30Ŋɑnn i tien k i bonciɑnn cɔk k yiɑl, k siɑb mun kpo. 31Ŋɑɑn l i bo i tie k t got t dudukt fɑnu sinsinn, Yennu kɑn bu t buut. 32Ŋɑɑn Yonmdɑɑnɔ bu t buut k ŋmɑnn t tubɑ, ɑ u tɑn dɑɑ biil tinm nɑn tingbounŋ nɑ ni nilieb, dulnyɑ cincɑɑtdɑɑl. 33L pɑɑk n nɑɑ wɑɑs, l i tie k i lɑkn lieb ɑ i di Yonmdɑɑnɔ mɔtɑɑɔk dinu, yin guul lieb 34Suɑ i be k kon mɔk’ɔ, wun di u ŋɑɑk ni wɑɑ, ɑ k l dɑɑ te k i bɑni Yennu buut i mɔnŋ pɑɑk yuo nbɑ k i tɑɑnt lieb. Mɑɑn nbɑ biɑl nɑ, mi i tɑnŋ i bɑɑl, n sɑɑ pɑk k tul’i


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\