1 Korɛnt Kristo-yab 12

1N nɑɑ wɑɑs, n luon k yin bɑnn Foŋɑnm piini nbɑ tie biɑnŋ nbɑ e nɑn bɑlmɔni. 2I mi nɑn yuo nbɑ k i dɑɑ din k tie Klistuyɑb nɑ, i din tuu tiin k sɑɑ pɑtɑ buol e, k b yen’i. 3L pɑɑk, k n luon k yin bɑnn nɑn Foŋɑnm nɑ i be wun nbɑ ni, l dɑɑnɔ kɑn fit pol Yiesu mɔb, k suɑ mun kɑn fit yet ɑ: «Yiesu e tie Yonmdɑɑnɔ,» sie k Foŋɑnm nɑ be u ni k te k u yet nnɑ. 4Foŋɑnm piinbuolu buolu be, ŋɑɑn Foŋɑnm yenɔ kuɑ e be. 5Bɑnnu nbɑ k t sɑɑ fit tun Yonmdɑɑnɔ tuonn mɔk buolu buolu, ŋɑɑn Yomdɑɑn-yenɔ kuɑ e be. 6Tuonbuolu buolu mun be, ŋɑɑn Yen-yenɔ kuɑ e tuun l kul niib kul ni. 7Suɑ kul ni, Foŋɑnm tuu tun siɑl k l tie piini k sonmt suɑ kul. 8Foŋɑnm tuu te k suɑ piɑk nɑn yɑn e, Foŋɑnm mɑnŋ e biɑ tuu te k nilɔ piɑk nɑn minu. 9Foŋɑn-yenml mɑnŋ e te k suɑ mɔk yɑdɑ nbɑ kɑɑ pɑɑk, k biɑ tien nilɔ mun yiikuo nbɑ k u sii te k bɑɑtb pɑɑkt. 10Foŋɑnm tien suɑ yiikuo nbɑ k u sɑɑ fit kii tuun bɑktnɔunŋ tuonɑ. K luɑ biɑ sɔknt mɑɑn nbɑ nyi Yennu buol nɑ. K tul luɑ minu nbɑ k u sɑɑ fit bɑnn nɑlnbiit nɑn nɑlnŋɑni. 11Lin nbɑ nɑ kul tie Foŋɑnm mɑnŋ tuonɑ e, k u pi suɑ kul piini nɑn ŋuɑ Foŋɑnm nbɑ luon biɑnŋ nbɑ. 12Klistu tie nɑn gbɑnɑn-yent nɑ e ŋɑɑn mɔk bɔkl bɔkl. Gbɑnɑnt mɑnŋ nbɑ lek bɔkt bɔkt nɑ ŋɑɑn l biɑ tie gbɑnɑn-yent e. 13Nnɑ e k t kul ɑ, Suifnbɑ ɑmi bin nbɑ k tie Suifnbɑ, dɑɑbɑ ɑmi bin nbɑ yen b mɔnŋ, Foŋɑnm kuɑ wul t kul Yennu nyunwulu ɑ tii tie gbɑnɑn-yent k t kul ɑ biɑ nyuu Foŋɑnm mɑnŋ e. 14Gbɑnɑnt k mɔk bɔkyenn kuɑ kɑɑ ŋɑɑn l bɔkɑ yɑb ɑ. 15L i tie k tɑɑl yet ɑ: «N k tie gbɑnɑnt bɔkl kɑɑ k mɑɑn n k tie nuu,» ŋɑnn kɑɑ sɑɑ te k u k tie gbɑnɑnt mɑnŋ bɔkl. 16K tubl mun i yet ɑ: «N k tie gbɑnɑnbɔkl kɑɑ k mɑɑn n k tie ninbinn,» ŋɑnn kɑɑ sɑɑ te k u k tie gbɑnɑnt mɑnŋ bɔkl. 17Gbɑnɑnt nɑ kul i tɑɑn tie ninbinn i e, l sɑɑ tien nlee kii gbiɑ? k l i tɑɑn tie tubl, nlee k l sɑɑ gbɑt nublu? 18Ŋɑɑn Yennu tɑɑn gbɑnɑnt bɔkɑ kul k tien gbɑnɑn-yent kuɑ ni nɑn wɑɑ luon biɑnŋ nbɑ. 19Bɔkɑ kul i tie yenn i e, gbɑnɑnt sii be lee? 20Lɑɑ tie biɑnŋ nbɑ nɑ, gbɑnɑnt mɔk bɔkɑ buolu buolu bonciɑnn, ŋɑɑn l tie gbɑnɑn-yent kuɑ e. 21Ninbinn kɑn fit yet nuu ɑ: «N k luon’ɑ,» k yul mun kɑn fit yet tɑɑ ɑ: «N k luon’i ni.» 22Ŋɑɑn gbɑnɑnbɔkɑ nbɑ tie nɑn l k mɔk pɑnŋ nɑ i kɑɑ, gbɑnɑnt kɑn fit tun, 23k gbɑnɑnbɔkyenɑ nbɑ k t duki nɑn l k mɔk nyuɑt bonciɑnn nɑ, ŋɑnm e k t diɑ’l fɑnu k cie lielnbɑ, k gbɑnɑnbɔkliɑ nbɑ k t duki nɑn l k ŋɑn nɑn tii piɑk l po nɑ, t tuu jii tiɑt e k dɔkn. 24Gbɑnɑnbɔkyenn yenn-nbɑ gɑɑ k ŋɑn nɑ, l k luon sonml. Yennu te k gbɑnɑnbɔkɑ be nɑn lielnbɑ, ɑ bɔkɑ nbɑ k mɔk bɑɑkl nɑ i lɑɑt bɑɑkl mun. 25L pɑɑk, gbɑnɑnt k mɔk bɔktu. Gbɑnɑnbɔkɑ kul nbɑ gɑɑ gɑɑ nɑ, fiin b lieb po. 26Gbɑnɑnbɔkyenn kuɑ i di fɑlɑ, gbɑnɑnbɔkliɑ nɑ mun tuu di l fɑlɑ e. Gbɑnɑnbɔkyenn kuɑ i lɑ bɑɑkl, liɑ nɑ mun tuu mɔk pɑlpienn e. 27Yinm e lɑkn tie Klistu gbɑnɑnt, k suɑ kul tie gbɑnɑnbɔkɑ nbɑ gɑɑ nɑ yenn e. 28Ŋɑnn e k Yennu lukt tuomiinbɑ u niib sinsuuk ni k b tie sɑɑkɑb, k wei lukt sɔkniinbɑ, k wei lukt wɑntieb, k wei lukt bin nbɑ tuun bɑktnɔunŋ tuonɑ, k wei lukt bin nbɑ mɔk yiikuo k sɑɑ te k bɑɑtb pɑɑkt k wei lukt bin nbɑ sonmt lieb, k wei lukt bin nbɑ fit goli lieb tuonɑ k biɑ wɑnt’b bɑɑ sii tuun lin nbɑ nɑ, k wei lukt bin nbɑ piɑk mɑbuolu buolu. 29T kul kɑɑ tie tuomiinbɑ, ɑmi sɔkniinbɑ, ɑmi wɑntieb. T kul kɑɑ sii mɔk yiikuo k sɑɑ tun bɑktnɔunŋ tuonɑ. 30T kul kɑɑ biɑ mɔk yiikuo k sɑɑ te k bɑɑtb n pɑɑk, ɑmi k pɑk mɑbuolu buolu, ɑmi k kpintl mɑbuolu buolu. 31Ii luon mɑn piini nbɑ tie piinjɑɑnɑ nɑn ninmɔnn. Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ n sɑɑ wɑnn’i sɔnu nbɑ gɑl l kul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\