1 Korɛnt Kristo-yab 3

1N nɑɑ wɑɑs, l tie mɔni e, n din k fit pɑk k tul’i nɑn mɑɑ din bo sɑɑ pɑk k tul niib nbɑ mɔk Siek nɑ. N din pɑk k tul’i nɑn mɑɑ bo sɑɑ pɑk k tul tingbounŋ nɑ tieb nɑ e, k i binbenŋ biɑ tie nɑn wɑɑs binbenŋ nɑ e Klistu sɔnu ni. 2N muɑnt’i biin e, k l k tie jekpɑklɑ kɑɑ, k mɑɑn i k jɑnŋ nɑn’n. Nɑn mɔtɑɑnɑ i biɑ lek dɑɑ k jɑnŋ nɑn’n, 3k mɑɑn i binbenŋ biɑ dɑɑ tie nɑn tingbounŋ nɑ niib binbenŋ nɑ e. Funfunn nɑn mɔniɑɔk i be i sinsuuk ni, i k wɑɑ tingbounŋ nɑ tieb binbenŋ kɑɑ ɑɑ? 4Suɑ i yet ɑ u tie Pɔul yuɑ e, k luɑ mun yet ɑ u tie Apuoluos yuɑ e, ŋɑnn i k tuun nɑn tingbounŋ nɑ tieb binbenŋ nɑ kɑɑ ɑɑ? 5Setk nɑn mɔni, ŋmee tie Apuoluos k ŋmee mun tie Pɔul i? T kpɑn tie Yennu tuontunnɑ nbɑ din wɑnn’i bɑnnu nbɑ k i sɑɑ tɔkn k tien Yiesu yɑdɑ e. T kul nɑ tuun tuonɑ nbɑ k Yonmdɑɑnɔ tul’t ɑ tii tuun e. 6Min din bul bonbuoli e k Apuoluos mun mɑɑnt nyun, ŋɑɑn Yennu e te k l piɑ k kpɑɑt. 7Wun nbɑ bul nɑn wun nbɑ mɑɑnt nyun ŋɑnin tie yɑnn e, ŋɑɑn Yennu k tie yɑnn, k mɑɑn ŋuɑ e te k l kpɑɑt. 8Bɔktu kɑɑ wun nbɑ buul nɑn wun nbɑ mɑɑnt nyun nɑ sinsuuk ni. Yennu e sɑɑ tul’b nyuɑt bɑɑ tun lin nbɑ nɑ pɑɑk. 9T lɑkn tie Yennu tuontunnɑ e. I tie Yennu kpɑɑb nɑ e, k biɑ tie Yennu ŋɑɑk nɑ. 10Yennu nbɑ mɔk ninkpɑbɑɔnŋ nɑn’n nɑ, k n tie nɑn tɑnmɑɑŋɑnɔ nɑ, k fɔkn fiɑkl, k suɑ mun mɑɑ k tuɑnt l pɑɑk. Ŋɑɑn wun nbɑ kul mɑɑ k tuɑnt l pɑɑk wun suol u mɔnŋ. 11K mɑɑn fiɑkl ponŋ be. Ŋɑnn e tie Yiesu Klistu, k fiɑksiɑl ji kɑɑ k suɑ ji sɑɑ fit piin. 12Siɑb sɑɑ jii sɑlmɑ e, ɑmi likli kut, ɑmi tɑncincienɑ, k mɑɑ fiɑkl mɑnŋ pɑɑk. k siɑb mun sɑɑ jii dɑɑt e, ɑmi muɑt, ɑmi kɑkɑ, k cɑɑn fiɑkl mɑnŋ pɑɑk. 13Ŋɑɑn dulnyɑ cincɑɑtdɑɑl mɑnŋ ni e, k suɑ kul tuonɑ nbɑ tie biɑnŋ nbɑ tɑn sɑɑ nyi pɑɑnu. Muu e tɑn sɑɑ fiit wɑnn’l, k bikn suɑ kul tuonɑ k wɑnn lɑɑ tɑn sii tie biɑnŋ nbɑ. 14L i kii dii lin nbɑ k nilɔ mɑɑ tuɑn fiɑkl mɑnŋ pɑɑk nɑ, ŋɑnn ŋɑnin u sɑɑ lɑ nyuɑt ɑ. 15Ŋɑɑn wun nbɑ yɑl dii muu, u sɑɑ kɔnŋ l nyuɑt ɑ, ŋɑɑn u mɔnŋ ŋɑnin sɑɑ lɑ fielu wɑɑ, k l sii tie nɑn u ciɑl e k nyii muu ni nɑ. 16I k mi nɑn i tie Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk e, k Foŋɑnm be i ni ii? 17L pɑɑk, wun nbɑ biil Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk, Yennu mun sɑɑ biil l dɑɑnɔ wɑɑ, k mɑɑn Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk tie u tiɑɔnŋ tiɑɔnŋ yɑl e, k yinm e tie u jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk mɑnŋ. 18Suɑ dɑɑ kpɑnn u mɔnŋ. Suɑ i be i sinsuuk ni k duki nɑn u mɔk yɑn tingbounŋ niib nunm ni, l ŋɑn wun kpɑnt u mɔnŋ wɑɑtɔ kii mɔk yɑn nɑn bɑlmɔni. 19Lin nbɑ k tingbounŋ nɑ tieb dukn k l tie yɑn nɑ, l tie jɑti e Yennu buol nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Yennu so yɑndɑnm b yɑn nbɑ tie bɑluk nɑ ni,» 20k biɑ diɑn liel buol ɑ: «T Yonmdɑɑnɔ mi nɑn yɑndɑnm dudukt tie yɑnn e.» 21L pɑɑk, suɑ dɑɑ mɔk dont-n-mɔnŋ nisɑɑlk pɑɑk. Bonsiɑl kul tie i yɑl e. 22Min Pɔul nɑn Apuoluos nɑn Piɑl nɑn tingbounŋ nɑ, nɑn mɑnfuol nɑn kuun, nɑn mɔtɑɑnɑ nɑn yuo nbɑ bɑɑt nɑ, yinm e yen lin nbɑ nɑ kul ɑ, 23k Klistu mun yen’i, k Yennu mun yen Klistu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\