1 Korɛnt Kristo-yab 4

1Ŋɑnn ɑmi, i jii’t k tii tie Klistu tuontunnɑ nbɑ k Yennu jii’t k guun’t u wuol ni mɑɑn nɑ. 2Tɔn, lin nbɑ tie mɑjɑɑnn k tul tuontunnɔ tie nnɑ e, l ŋɑn k tuontunnɔ i tuun nɑn bɑlmɔni. 3L i tie k i bu n buut nɑn nifosɑɑli nbɑ tuu bu b lieb buut nɑ, n bɑkɑ kɑɑ. N mɔnŋ gbɑɑ k bu n mɔnŋ buut. 4N nuɑk ni yien e, ŋɑɑn l k wɑnt ɑ n k tuun biit. Yonmdɑɑnɔ e tie wun nbɑ bu n buut. 5L pɑɑk, i dɑɑ bu suɑ buut, k suɑ yuo nbɑ k Yennu senn nɑ dɑɑ k bɑɑl. Ii guu mɑn Yonmdɑɑnɔ bɑɑlu, k ŋuɑ e tɑn sɑɑ jii lin nbɑ be bunbɔnn ni k fiit wɑnn’l pɑɑnu ni, k tɑn sɑɑ fiit pɑlɑ ni mɑɑn k wɑnn pɑɑnu ni, k l yuo nɑ k suɑ kul tɑn sɑɑ lɑ u pɑku nbɑ tie biɑnŋ nbɑ Yennu buol. 6N nɑɑ wɑɑs, i pɑɑk e k n bikn lin nbɑ nɑ kul k tul n mɔnŋ nɑn Apuoluos, ɑ i tumi t buol k gbɑt bɑljouk pɑɑk nbɑ yet ɑ: «A dɑɑ gɑɑl lin nbɑ k b diɑn.» Nnɑ e mun k i kɑn dont i mɔnŋ yenɔ kuɑ pɑɑk k gɑl u luɑ. 7Ŋmee tul’ɑ sɑɑkɑt ɑ lieb ni? Yennu kɑɑ tul’ɑ lin nbɑ kul k ɑ mɔk nɑ ɑɑ? Tɔn, lɑɑ tie bɑnnu nbɑ, bee tien k ɑ dont ɑ mɔnŋ, k l tie nɑn lin nbɑ k ɑ mɔk mɑnŋ k tie piini kɑɑ nɑ? 8I ponŋ mɔk lin nbɑ kul k i luon. I ponŋ tie mɔktɑ e. I tie kpɑnbɑlɑ e, ŋɑɑn tinm k tie’l kɑɑ. N ponŋ luon yin set tien kpɑnbɑlɑ nɑn bɑlmɔni, k tinm nɑn yinm n tɑɑn tien kpɑnbɑlɑ. 9Min yɑɑ buol n dukn nɑn Yennu lukt tinm nbɑ tie tuomiinbɑ nɑ k t tie tɑli e, k tie nɑn niib nbɑ k b sɑɑ bu b buut k yɑɑ b ŋɑn nɑn kuun e nɑ. Mɔni e t ji tie dulnyɑ ni ninbɑlsin e, k tul niib nɑn mɑlɑkɑɑnbɑ. 10T tie wɑɑtb e Klistu pɑɑk, ŋɑɑn yɑɑ tɑɑn nɑn Klistu nɑ pɑɑk, i tie yɑndɑnm e. T k mɔk pɑnŋ, ŋɑɑn yinm ŋɑnin mɔk pɑnŋ. Niib sɑlkt tinm ŋɑɑn tien’i nibɑɑkl. 11Lɑɑ nyii siɑn-yuo wɑɑ mɔkmɔk nɑn mɔtɑɑnɑ, t lin nɑn kon e nɑn nyun-nyuklu, k liɑ tɑciɑt, k b buo’t, k t lin yilb k kɑɑ binbebuol. 12T ninŋi e k t tuun k di k tɑn bɑk. Bii sukl’t, t tuu yɑt yetŋɑnm e. Bii dinn’t biɑk, t tuu gɑɑl e. 13B i pɑk biil t sɑnɑ, t tuu pɑk jiin’m nɑn lonm e. T kpɑnt tɑli e, k tie nɑn tingbounŋ nɑ tɑnpenn pɑɑk muɑt nɑ, k biɑ tie nɑn tingbounŋ nɑ jɑknt nɑ k tɑn tuu mɔtɑɑnɑ. 14N k dɑ nɑ k tien’i ɑ n dinn’i fei kɑɑ, ŋɑɑn n kpɑɑn’i e, nɑn yɑɑ tie n wɑlonkɑi nɑ, 15k mɑɑn l i tie k i lek mɔk wɑntieb tusɑ piik Klistu ni, i k mɔk bɑɑnbɑ bonciɑnn, k mɑɑn Yiesu Klistu ni e k n mɑl’i lɑbɑmɑnn nbɑ k n wɑnn’i nɑ pɑɑk. 16Ŋɑnn, n bɑln’mi e, ii wɑɑ n binbenŋ mɑn. 17Lin nbɑ nɑ pɑɑk e k n tuun Tiimuote i buol, wun nbɑ tie n bilonkɑk k tie bɑlmɔni dɑɑnɔ Yonmdɑɑnɔ ni. U sɑɑ tiɑl’i mɑɑ be biɑnŋ nbɑ Klistu ni, k l tɑɑ nɑn mɑɑ lin k wɑnt Klistu mɔtɑɑɔk niib biɑnŋ nbɑ, siɑn nbɑ kul. 18Siɑb mɔk dont-n-mɔnŋ e i sinsuuk ni, k duki ɑ n kɑn bɑɑl k gɔn’i ni. 19Ŋɑɑn l i tie k Yonmdɑɑnɔ luon, l kɑn wei k n sɑɑ gɔn’i. L yuo nɑ, n kɑn bɑnn dont-n-mɔnŋ dɑnm nɑ nbɑ pɑk lin nbɑ nɑ kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn n sɑɑ bɑnn nɑn b set mɔk pɑnŋ ɑmi b k mɔk. 20K mɑɑn Yennu nɑɑn k tie mɔbonɑ kɑɑ, ŋɑɑn l tie yiikuo e. 21I luon lɑnn e? I luon k n bɑɑl nɑn lɑnbɑnn ɑmi n bɑɑl suon nnɑ e nɑn lonm u?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\