1 Korɛnt Kristo-yab 5

1L set tie mɔni e k b yien ɑ boncunconsn be i sinsuuk ni, k l tie lin nbɑ k bin nbɑ k wɑɑ Yiesu Klistu nɑ mɔnŋ set kɑn tun. N gbɑt ɑ suɑ be i sinsuuk ni k duɑ nɑn u bɑɑ puo, 2K i biɑ mɔk jɑpɑɑt l pɑɑk. Ŋɑɑn l bo ŋɑn k i pɑlɑ n biil k yin nyinn l dɑɑnɔ i sinsuuk ni. 3Mɑɑ lek be bɑnfɔkl nɑn’i nɑ, ŋɑɑn n be nɑn’i n dudukt ni, k n ponŋ bu dɑɑnɔ mɑnŋ buut nɑn mɑɑ bo sii be nɑn’i bɑnnu nbɑ nɑ e. 4Yuo nbɑ k i tɑn lɑkn be t Yonmdɑɑnɔ Yiesu sɑnn ni, k n mun be nɑn’i n dudukt ni, k t Yonmdɑɑnɔ Yiesu yiikuo be t pɑɑk nɑ, 5yin jii dɑɑnɔ mɑnŋ k tien’ɔ Sɑɑtɑn nuu ni ɑ k dɑɑnɔ mɑnŋ nisɑɑlk binbenŋ n kpo, k Yonmdɑɑnɔ bɑɑlu dɑɑl mɑnŋ u siek tɑn sɑɑ lɑ fielu. 6I dont-n-mɔnŋ mɑnŋ k ŋɑn. I k mi ɑ dɑtinŋ wɑɑnm-nnɑ e te k pɑɑnu yon kul fuutl piil ii? 7Ŋɑnn yin lu dɑtinkpel nbɑ tie i biit, k ji dɑɑ mɔk jɑknt. I ji sii tie nɑn yon nbɑ k dɑtinŋ kɑɑ lenŋ nɑn yɑɑ set be bɑnnu nbɑ, k mɑɑn b ponŋ kpii t Yuktgɑltiɑlu jɑɑnm pebik nbɑ tie Klistu nɑ wɑɑ. 8L pɑɑk, ŋɑɑnt tin di jɑɑnm nɑn pɑɑnu nbɑ k mɔk dɑtinŋ, pɑɑnu nbɑ k mɔk jɑknt k biɑ tie bɑlmɔni yɑl nɑ, ŋɑɑn nyik dɑtinkpel nbɑ tie biit nɑn bonbiil yɑl nɑ. 9N ponŋ diɑn kɑdɑɑɔk k tul’i k yet ɑ i dɑɑ wɑɑ boncunconɑ nɑ. 10L k tie ɑ n yɑɑ ɑ i nyinn i mɔnŋ tingbounŋ nɑ boncunconɑ, ɑmi niɑnciɑɔnŋ dɑnm, ɑmi nɑn-yuki, ɑmi pɑtmɑnnɑ ni kɑɑ. L i tie k i luon k yin lɔkt’b, sie k i nyii tingbounŋ nɑ ni. 11N diɑn k yet’i ɑ i dɑɑ tɔk nɑn dɑɑnɔ nbɑ yɑɑ ɑ ŋuɑ wɑɑ Klistu e ŋɑɑn tuun boncuncontuonɑ, ɑmi k mɔk niɑnciɑɔnŋ, ɑmi k mɑnn pɑtɑ, ɑmi k mɔk sɑnjɑɑɔnŋ, ɑmi k tie dɑnyuyukpienn, ɑmi k tie nɑn-yukɔ nɑ. I dɑɑ kɑɑl nɑn l nilɔ k di jiet gbɑɑ. 12L k tie n tuonn kɑɑ k n sii bu bin nbɑ k tie Klistuyɑb nɑ buut. Yennu e sɑɑ bu b buut, ŋɑɑn k i lieb nbɑ tie Klistuyɑb nɑ mun, i kɑn bu b buut ii? 13L ponŋ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «I bel biitdɑɑnɔ nɑ k nyinn’ɔ i sinsuuk ni.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\