1 Korɛnt Kristo-yab 6

1L i tie k i yenɔ mɔk mɑɑn nɑn u luɑ nbɑ wɑɑ Klistu, nlee k u sɑɑ jii’l k sɑɑn nɑn’n bin nbɑ k wɑɑ Klistu nɑ buut dɑɑnɔ buol, ŋɑɑn kɑn sɑɑn nɑn’n Yennu niib buol i? 2I k mi ɑ Yennu niib tɑn sɑɑ bu tingbounŋ nɑ tieb buut ii? K l i tie k i tɑn sɑɑ bu tingbounŋ nɑ tieb buut, ŋɑnn i kɑn fit k bu bɑlbisbis mɔtɑɑnɑ ɑɑ? 3I k mi nɑn t tɑn sɑɑ bu mɑlɑkɑɑnbɑ buut ii? Nlee k i kɑn fit bu mɔtɑɑnɑ binbenŋ nɑ mɑɑn i? 4L pɑɑk, l i tie k i mɔk mɑɑn nɑ buolu, bee k i jikt k sɑɑ nɑn’n bin nbɑ k tie siɑl i Klistu mɔtɑɑɔk niib ni nɑ buol i? 5N yet nnɑ ɑ n din’i fei e. Mɔniɑɔk i bɑɑl yinm Klistu niib sinsuuk ni, suɑ kɑɑ i sinsuuk ni k mɔk yɑn nbɑ sɑɑ fit ŋɑnm mɑɑn mɑnŋ ii? 6Ŋɑɑn k i nɑɑwɑyenɔ sɑɑ nɑn u luɑ k b bu b buut bɑlbuulɔ nbɑ k tien Klistu yɑdɑ nɑ buol ii? 7Yɑɑ lek mɔk mɑɑn nɑn i nɑɑ wɑɑs nɑ gbɑɑ, l wɑnn nɑn i ji bot e Yiesu sɔnu ni cɑin. A nɑɑ bik i tun k biil’ɑ, k dii suklu, l k sɔ ɑɑ? A nɑɑ bik i jɑn’ɑ, k ɑ nyik’ɔ, l k sɔ ɑɑ? 8Ŋɑɑn yinm e tuun lieb biit k jɑɑn lieb, k biɑ lek tie nnɑ k tien i lieb nbɑ tie Klistuweilɑ nɑ gbɑɑ. 9I k mi nɑn bin nbɑ tuun bonbiil nɑ tɑn kɑn lɑ yiɑl Yennu nɑɑn ni ii? I dɑɑ kpɑnn i mɔnŋ. Bin nbɑ tie juonbɑɑlt ɑmi pɑtmɑnnɑ ɑmi boncunconɑ ɑmi jɑb nbɑ mɔk niɑɔnŋ k duɑ nɑn b jɑlieb 10ɑmi nɑn-yuki ɑmi niɑnciɑɔnŋ dɑnm ɑmi dɑnyuyukpienɑ ɑmi sɑnjɑɑnjɑnnɑ ɑmi fɑt-tieb, bin nbɑ nɑ kul tɑn kɑn lɑ yiɑl Yennu nɑɑn ni. 11I siɑb din tie nnɑ e, ŋɑɑn k Yennu wuul i biit nɑ k senn’i k i tie u niib k u biɑ yet ɑ i tie niŋɑnm Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu sɑnn ni nɑn t Yennu Siek yiikuo ni. 12I siɑb yien ɑ: «Bont kul ɑ k kuɑ n buol ni.» L tie mɔni e, ŋɑɑn bont kul kɑɑ ŋɑn k tul’ɑ ni. N sɑɑ fit yɑɑ ɑ bont kul k kuɑ n buol ni, ŋɑɑn min ŋɑnin kɑn sɑk k tie bonsiɑl dɑɑbl. 13I siɑb yien ɑ: «Jiet tie puol yɑl e, k puol mun tie jiet yɑl.» Mɔni e, ŋɑɑn Yennu sɑɑ biil l ŋɑnle nɑ kul. Yennu k nɑn t gbɑnɑnt ɑ t jii’l kii conm, ŋɑɑn ɑ t jii’l k lii tie Yonmdɑɑnɔ yɑl, k Yonmdɑɑnɔ e yen t gbɑnɑnt nɑ. 14Yennu e din fiin Yonmdɑɑnɔ kuun ni, k mun biɑ tɑn sɑɑ jii u yiikuo k fiin’t. 15I k mi nɑn i gbɑnɑnt nɑ gɑɑ nɑn Klistu gbɑnɑnt e? Ŋɑnn, nlee k n sɑɑ jii Klistu gbɑnɑnbɔkyenn k gɑɑn nɑn puocunconna? Aɑi, l kɑn fit. 16Ami, i k mi nɑn wun nbɑ jii u mɔnŋ k tɑɑn nɑn puocunconn, ŋuɑ nɑn l puo ŋɑnin tɑɑn gbɑnɑn-yent kuɑ wɑɑ ɑɑ? K mɑɑn l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Juɑ nɑn u puo sɑɑ tɑɑn k tie gbɑnɑn-yent kuɑ e.» 17Ŋɑɑn wun nbɑ tɑɑn u mɔnŋ nɑn Yonmdɑɑnɔ nɑ, Yonmdɑɑnɔ nɑn l dɑɑnɔ tɑɑn k tie seyenŋ kuɑ e. 18Lɔktl mɑn boncuncontuonɑ. Tuonbiit kul nbɑ biɑl, l k tuun gbɑnɑnt ni, ŋɑɑn wun nbɑ conm ŋɑnin biil u mɔnŋ gbɑnɑnt e. 19I k mi nɑn i gbɑnɑnt nɑ tie Foŋɑnm nbɑ k i gɑɑl Yennu buol nɑ dieok o, k u be i ni ii? I k yen i mɔnŋ i tiɑɔnŋ kɑɑ. 20Yennu e dɑɑ’i, k u pɑ i pɑɑk ɑ. L pɑɑk, i jii i gbɑnɑnt kii tuun lin nbɑ sii dont u sɑnn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\