1 Korɛnt Kristo-yab 7

1N yɑɑ n jiin i buboit nbɑ k i dɑɑn diɑn tul’n nɑ e. L i tie k juɑ k kuɑn puo, l ŋɑn. 2Ŋɑɑn boncuncontuonɑ nbɑ yɑbt nɑ pɑɑk, l ŋɑn k juɑ kul ii mɔk u mɔnŋ puo, k puo kul ii mun i mɔk u mɔnŋ sɔlɔ. 3L ŋɑn k juɑ n jii u mɔnŋ k cɑb u puo, k puo mun n jii u mɔnŋ k cɑb u sɔlɔ. 4Puo k yen u mɔnŋ gbɑnɑnt, u sɔlɔ e yen’n. Juɑ mun k yen u mɔnŋ gbɑnɑnt, u puo e yen’n. 5I dɑɑ wuun lieb i gbɑnɑnt lonm, l i kii tie yuo nbɑ k i tɑn tɑɑn mɔyenm kuɑ k yɑɑ yin miɑl Yennu yuo wɑɑnm-nnɑ i kɑɑ. Ŋɑɑn k l puolpo k yin biɑ tɑɑn lieb, k Sɑɑtɑn dɑɑ biknt’i k nyɑni’i, yɑɑ kɑn fit suol i mɔnŋ nɑ pɑɑk. 6N yien’i lin nbɑ nɑ, ŋɑɑn l k tie sennu kɑɑ. 7Setk nɑn mɔni n bo luon k suɑ kul i be, nɑn mɑɑ be biɑnŋ nbɑ nɑ e, ŋɑɑn suɑ kul nɑn u piini e k l nyii Yennu buol jiɑk jiɑk. 8Gotl lin nbɑ k n yien k tien jɑkpɑkɑ nɑn pɑkɔi. L bo sii ŋɑn k i be i kuɑ, nɑn mɑɑ be biɑnŋ nbɑ nɑ. 9Ŋɑɑn b i kii fit so b mɔnŋ, ŋɑnn bin kuɑn puob, k puob mun n kun jɑb, k mɑɑn l sɔ nɑn yɑɑ sii mɔk l niɑɔnŋ k i pɑlɑ kɑb ŋɑɑn k i kɑn lɑ nɑ. 10Jɑb nɑn puob nbɑ be nɑn lieb nɑ, n sent senni e k tien’i, l k tie min kɑɑ sent, ŋɑɑn Yonmdɑɑnɔ e sent, ɑ puo dɑɑ mi nyikt u sɔlɔ. 11Ŋɑɑn, l i tie k u nyik u sɔlɔ, wun biɑl u kuukuɑ ɑmi wun di sindɑnt k ŋmɑt ɑ sɔlkpelɔ nɑ buol. Juɑ i mun i mi wun yet u ŋɑɑpuo. 12Bin nbɑ biɑl nɑ e, k min yien, Yonmdɑɑnɔ kɑɑ yet ɑ Klistuweilɔ i mɔk puo, k puo nɑ k tie Klistuweilɔ, ŋɑɑn k l tie puo mɑnŋ lonm u e, ɑ wuu be u buol ni, juɑ nɑ dɑɑ yien’ɔ. 13Puo nbɑ tie Klistuweilɔ mun i mɔk sɔlɔ nbɑ k tie Klistuweilɔ, ŋɑɑn k l tie juɑ mɑnŋ lonm u e ɑ wuu diɑ’u, puo mɑnŋ dɑɑ yɑɑtl ŋɑɑn nyikt u sɔlɔ nɑ. 14Juɑ nbɑ k tie Klistuweilɔ, ŋɑɑn k u ŋɑɑpuo tie Klistuweilɔ nɑ, puo mɑnŋ pɑɑk e tien k juɑ nɑ tɑn sii tie Yennu yuɑ, k puo nbɑ k tie Klistuweilɔ nɑ mun, ŋɑɑn k u sɔlɔ tie Klistuweilɔ nɑ, juɑ mɑnŋ pɑɑk e tien k puo nɑ tɑn sii tie Yennu yuɑ. L i bo i kii tie nnɑ, b wɑɑs bo kii tie Yennu yɑb, ŋɑɑn lɑɑ tie nnɑ nɑ pɑɑk, b wɑɑs mɑnŋ mun tɑn sii tie Yennu yɑb e. 15Ŋɑɑn wun nbɑ k tie Klistuweilɔ i luon wun yet u luɑ, Klistuweilɔ n ŋɑɑn’ɔ k wuu sɑɑ. Ŋɑnn ŋɑnin, senni ji k so wun nbɑ tie Klistuweilɔ mɑnŋ. Yennu e yiin’t ɑ tii be nɑn mɑnu. 16Fin puo, ɑ tien nlee bɑnn nɑn ɑ sɑɑ fiel ɑ sɔlɔ? K fin puodɑɑnɔ, ɑ tien nlee bɑnn nɑn ɑ sɑɑ fiel ɑ puo? 17Ŋɑnn ŋɑnin, suɑ kul ii tuun nɑn Yonmdɑɑnɔ nbɑ tul’ɔ piini bɑnnu nbɑ kii biɑ kii be bɑnnu nbɑ k u din be yuo nbɑ k Yennu din yiin’ɔ nɑ. 18Wun nbɑ dɔnŋ pot u punn ɑ k Yennu tɑn yiin’ɔ, ŋɑɑnt k wun diɑ nnɑ, k wun nbɑ mun k pot yuo nbɑ k Yennu yiin’ɔ nɑ, u dɑɑ poli. 19Wun nbɑ pot nɑn wun nbɑ k pot, l k tie lin nbɑ siɑn. Lin nbɑ mɑntk tie bɑlkpɑnn tie i diɑ Yennu senni. 20Suɑ kul ii be binbenŋ nbɑ ni k u ponŋ tuu be wɑɑ, k Yennu tɑn yiin’ɔ nɑ. 21A ii dinŋ ii tie dɑɑbl i e yuo nbɑ k Yennu din yiin’ɑ nɑ ɑɑ? A dɑɑ te k l dɑɑmi’ɑ ni, ŋɑɑn fi i sɑɑ lɑ yɑɑk k nyinn ɑ mɔnŋ dɑɑbs ni, fɑn tien nnɑ. 22Wun nbɑ ponŋ tie dɑɑbl yuo nbɑ k Yonmdɑɑnɔ yiin’ɔ nɑ, u ji tie Yonmdɑɑnɔ yuɑ e k ji k tie dɑɑbl u buol ni. Nnɑ e mun, l i tie k wun nbɑ tuu yen u mɔnŋ ɑ, k Yonmdɑɑnɔ tɑn yiin’ɔ, u ji tie Klistu dɑɑbl e. 23Yennu dɑɑ’i e. L pɑɑk, i dɑɑ tie niib dɑɑbɑ. 24N nɑɑ wɑɑs, l ŋɑn k suɑ kul ii be Yennu buol nɑn wɑɑ din tuu be binbenŋ nbɑ ni yuo nbɑ k Yennu yiin’ɔ nɑ. 25Mɔtɑɑnɑ, n ji piɑk k tien bin nbɑ dɑɑ k kuɑn puob ɑmi k dɑɑ k kun jɑb nɑ e. N k mɔk sennu nbɑ k Yonmdɑɑnɔ senn, ŋɑɑn n wɑnt’i n dudukt e, mɑɑ tie nilɔ nbɑ k i sɑɑ fit gɑɑl u mɔb Yonmdɑɑnɔ ninbɑtinu pɑɑk nɑ. 26Mɔtɑɑnɑ cicɑkn nɑ pɑɑk, n dukn nɑn l ŋɑn k nilɔ i be biɑnŋ nbɑ k u tuu be nɑ. 27A mɔk puo oo? A dɑɑ luon sɔnu nbɑ k ɑ sɑɑ bel’ɔ. A dɑɑ k kuɑn puo oo? A ji dɑɑ luon sɔnu nbɑ k ɑ sɑɑ kuɑn puo. 28Ŋɑɑn l i tie k ɑ kuɑn puo, ɑ k mɔk biit. Sɑpɑɑmɔ i mun i kun juɑ, u k tun biit. Ŋɑɑn n luon k n nyinn’i muksuk nbɑ k bin nbɑ mɔk puob nɑn bin nbɑ mɔk sɔlb sɑɑ lɑ tingbounŋ nɑ ni e. 29N nɑɑ wɑɑs, n luon k n wɑnn’i nɑn yuo nɑ k yɑb. L pɑɑk, mɔtɑɑnɑ l ŋɑn k bin nbɑ mɔk puob ii be nɑn b k kuɑn puob nɑ, 30k bin nbɑ mɔ, bii be nɑn b k mɔk pɑlbiil nɑ, k bin nbɑ mɔk pɑlpienn bii be nɑn b k mɔk pɑlpienn nɑ, k bin nbɑ dɑɑ siɑl, bii be nɑn lin nbɑ k b dɑɑ nɑ k tie b yɑl. 31k bin nbɑ di tingbounŋ nɑ mɑnu, l ŋɑn k bii be nɑn b bɑkɑ kɑɑ lenŋ nɑ. K mɑɑn tingbounŋ nɑ nbɑ tie biɑnŋ nbɑ mɔtɑɑnɑ, l sɑɑ gɑl ɑ. 32N k luon k siɑl n dɑɑmi’i ni. Jɑkpɑkl bɑkɑ be Yonmdɑɑnɔ tuonɑ ni e, k u goli wɑɑ sɑɑ tun lin nbɑ k penn Yonmdɑɑnɔ pɑl, 33ŋɑɑn puokuɑntuɑ ŋɑnin bɑkɑ be tingbounŋ nɑ bonɑ ni e, k u goli wɑɑ sɑɑ tun biɑnŋ nbɑ k penn u ŋɑɑpuo pɑl. 34L pɑɑk, u niɑɔnŋ bɔkt munle e. Puokɑlɑnkɑɑnn ɑmi sɑpɑɑmɔ bɑkɑ mun be Yonmdɑɑnɔ tuonɑ ni e nɑn wɑɑ sɑɑ tien biɑnŋ nbɑ k u gbɑnɑnt nɑn u siek ii tɑnŋ ii tie Yennu yɑl fɑnu, ŋɑɑn puo nbɑ kun juɑ ŋɑnin bɑkɑ be tingbounŋ nɑ bonɑ ni e, k u goli wɑɑ sɑɑ tun lin nbɑ k penn u sɔlɔ pɑl. 35N piɑk lin nbɑ nɑ i mɔnŋ sonml pɑɑk e, k l k tie ɑ n yɑɑ n mɑb’i kɑɑ, ŋɑɑn n luon yii be fɑnu, k jii i mɔnŋ kul k pet tul Yonmdɑɑnɔ. 36Juɑ i mɔk sɑlkpenŋ k u tɑn biel puo, k juɑ nɑ mɔk dudukt u po k kɑn fit suol u mɔnŋ, k duki nɑn l ŋɑn k wun kuɑn’ɔ, ŋɑɑnt k wun tun biɑnŋ nbɑ k u luon. L ŋɑn k wun kuɑn’ɔ. U k mɔk biit. 37Ŋɑɑn wun nbɑ pɑl cie, k u mi nɑn siɑl kɑn dɑɑmi’ɔ, k u sɑɑ fit suol u mɔnŋ niɑɔnŋ, k dukn u pɑl ni ɑ u kɑn kuɑn u sɑlkpenŋ, ŋɑnn mun ŋɑn. 38Ŋɑnn, wun nbɑ kuɑn u sɑlkpenŋ, l ŋɑn, ŋɑɑn wun nbɑ mun k kuɑn u sɑlkpenŋ, u tun lin nbɑ ŋɑn k gɑl wun nbɑ kuɑn nɑ wɑɑ. 39Puo nbɑ mɔk u sɔlɔ k u dɑɑ be u mɑnfuol ni, u k yen u mɔnŋ, ŋɑɑn u sɔlɔ i kpo, u ji mɔk yiikuo nbɑ k sɑɑ kun wun nbɑ k u luon, ŋɑɑn l ŋɑn k u juɑ mɑnŋ ii tie Yonmdɑɑnɔ yuɑ. 40Ŋɑɑn min yɑɑ buol ŋɑnin n dukn nɑn l i tie k u be k k kun juɑ, l sii mɑn’ɔ k gɑl nɑn wɑɑ bo sɑɑ kun juɑ. Nnɑ e k n dukn, k n mun mi nɑn n mɔnŋ mɔk Yennu Siek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\