1 Korɛnt Kristo-yab 8

1Tɔn, ŋɑɑnt tin got pɑtɑ nɑnt lɑbɑɑl. L tie mɔni nɑn t kul mɔk minu, ŋɑɑn minu te k nilɔ dont u mɔnŋ, ŋɑɑn lonm ŋɑnin sonmt nilɔ e Klistu wɑɑnu ni. 2Wun nbɑ duki nɑn u mi siɑl, l dɑɑnɔ dɑɑ k mi nɑn wɑɑ bo sii mi nɑ. 3Ŋɑɑn dɑɑnɔ nbɑ luon Yennu, ŋuɑ e k Yennu mi’u. 4Tɔn, k jikt sɑɑ pɑtɑ nɑnt ŋmɑmu po, t mi nɑn pɑtl tie bont nbɑ k fo, k biɑ mi nɑn Yen-yenɔ kuɑ e be. 5Pɑtɑ i lek i ji kii be gbɑɑ, k be sɑnpɑɑpo ɑmi tingbounŋ nnɑ, (k mɑɑn pɑtɑ bonciɑnn nɑn yonmdɑnm nbɑ k niib jiɑntl nɑ bonciɑnn be), 6ŋɑɑn tinm yɑɑ buol ni ŋɑnin, Yen-yenɔ kuɑ e be, k ŋuɑ e tie Bɑɑ nbɑ din nɑn bonsiɑl kul, k u pɑɑk e k t fo, k Yomdɑɑn-yenɔ kuɑ e be, wun nbɑ tie Yiesu Klistu. Ŋuɑ e te k bonsiɑl kul be, k u pɑɑk e biɑk k t fo. 7Ŋɑɑn suɑ kul kɑɑ mi l bɑlmɔni. Nisiɑb mɑntk mɑɑn pɑtmɑnnu bonciɑnn. L pɑɑk te k nɑn mɔtɑɑnɑ, b i ŋmɑn nɑnt mɑnŋ i e, b duki ɑ l tie pɑtɑ nɑnt e. B dudukt k pɑɑl, k b duki ɑ l mɔk biit. 8Ŋɑɑn jiet kɑɑ sɑɑ te k t nɑki Yennu. T i kii dii, siɑl k puɑl’t. T i biɑ kii dii, l biɑ k pukn’t siɑl. 9Ii mi mɑn, pɑsiɑl yin tɑn jii i yiikuo nɑ k lin kpɑnt lin nbɑ te k bin nbɑ yɑɑ yɑdɑ wɑɑl nɑ n gbiɑt k bɑɑ. 10K wun nbɑ yɑdɑ wɑɑl i lɑ fin nbɑ mɔk bɑnnu nɑ, k ɑ be puociɑnfiek ni k di, l kɑn te k ŋuɑ mun n di pɑtɑ jiet ii? 11Fin nbɑ tie bɑntuɑ nɑ, ɑ bɑnnu nɑ sɑɑ biil ɑ nɑɑ bik nbɑ yɑdɑ k pɑɑl nɑ, wun nbɑ k Klistu din gɑɑl u pɑɑk k kpo nɑ. 12Fi i tie nnɑ k tuun biit k tien ɑ nɑɑ wɑɑs, k biil b dudukt nbɑ k cie nɑ, l wɑnt nɑn ɑ tuun biit k tien Klistu e. 13Ŋɑnn, l i tie lin nbɑ k n di nɑ pɑɑk i e te k n nɑɑ bik bɑɑ biit ni, ŋɑnn n ji kɑn bɑn ŋmɑn pɑtl nɑnt, k nnɑ e k n kɑn te k wun bɑɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\