1 Korɛnt Kristo-yab 9

1N k yen n mɔnŋ ii? N k tie tuomi kɑɑ ɑɑ? N din k lɑ t Yonmdɑɑnɔ Yiesu uu? N tuonɑ nbɑ k n tuun k tien Yonmdɑɑnɔ nɑ pɑɑk kɑɑ k i mun tie Klistuyɑb ii? 2Siɑb i kii sɑk ɑ n tie tuomi, ŋɑɑn yinm ŋɑnin, l kpɑɑ tɑlɑs yin sɑk, k mɑɑn yɑɑ tɑɑn nɑn Klistu nɑ, ŋɑnn e tie nyinn nɑn n set tie tuomi e. 3Niib i piɑk k biil n sɑnn, n sɑɑ jiin nnɑ e k nyi lenŋ. 4T k mɔk yiikuo nbɑ k t sii di k nyu t tuonn nɑ pɑɑk ii? 5T biɑ k mɔk yiikuo nbɑ k sɑɑ jii puo nbɑ tie Klistuyuɑ kii lin nɑn’ɔ, nɑn tuomiinbɑ siɑb nɑn Yonmdɑɑnɔ ninjɑnm nɑn Piɑl nbɑ tie biɑnŋ nbɑ nɑ ɑɑ? 6Kuo, i duki ɑ l tie min nɑn Bɑɑlnɑɑbɑɑs kuukuɑ e sii tuun tuonn k dint t mɔnŋ ii? 7Seje lɑnnɔ e tuun tuonn ŋɑɑn pɑ u mɔnŋ i? K ŋmee sii ko tilonti nbɑ k b yi fiinyɑnbɑ nɑ ni ŋɑɑn kɑn di l luɑnɑ? Ami ŋmee sii kpɑɑl bonkobt ŋɑɑn kɑn nyu b biin i? 8I dɑɑ duki nɑn n bikn nɑn nisɑɑlk binbenŋ kɑɑ k yet nnɑ. K mɑɑn Muois senni nɑ mun biɑ yet ŋɑnn e. 9L diɑn Muois senni nɑ ni ɑ: «Nɑɑb i ŋmɑɑn dii k pini dibin, fɑɑ dɑɑ bobnt u mɔb » Yennu bɑkɑ be nei ni ee? 10Ami u k mɑntk yien tinm kɑɑ ɑɑ? Mɔmɔnm, l diɑn k tien tinm e. Wun nbɑ ko nɑn wun nbɑ buo tun nnɑ e k mɔk dindɑnn, k tɑn sɑɑ cent dii mɑnŋ. 11T din bul lin nbɑ tie siek yɑl i sinsuuk ni, k mɔtɑɑnɑ t i luon tin jɑɑn lin nbɑ k i mɔk nɑ siɑl i e, l k ŋɑn ii? 12Siɑb i mɔk yiikuo k sɑɑ gɑɑl bonɑ i buol, k tinm ŋɑnin k mɔk l yiikuo k cie ŋɑnm ii? Ŋɑɑn t k jii yiikuo nɑ k tun nɑn’n tuonn, ŋɑɑn t di fɑlɑ bonsiɑl kul ni, k mɑɑn t k luon k tin te k Klistu lɑbɑmɑnn nɑ n jil puol. 13I ponŋ mi nɑn bin nbɑ tuun Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni nɑ, b jiet nyi b tuonn mɑnŋ ni e, k bin nbɑ mɑnn mɑlunŋ k tien Yennu, binbintl pɑɑk nɑ mun gɑɑn b yɑl lenŋ e. 14Nnɑ e mun k Yonmdɑɑnɔ tul mɔb ɑ bin nbɑ muɑntl u lɑbɑmɑnn nɑ, b jiet mun sii nyi lenŋ e. 15Ŋɑɑn n k jii yiikuo nɑ k tun nɑn tuonn, k biɑ k dɑ nɑ ɑ i tul’n siɑl. Mi i kpo, l sɔ nɑn suɑ n te k n yudɑnt n ŋmɑt puol. 16L k tie ɑ n mɔk pɑlbifɑɑnt mɑɑ muɑntl lɑbɑmɑnn nɑ pɑɑk kɑɑ, k mɑɑn l kpɑɑ tɑlɑs k n muɑnt’l. Mi i kii muɑnt lɑbɑmɑnn nɑ, bonbiil sii tie n yɑl e. 17Mi i bo i lukt tuonn mɑnŋ n tiɑɔnŋ u e, n bo sɑɑ lɑ nyuɑt, ŋɑɑn min kɑɑ lukt n mɔnŋ, l tie Yennu e guun’n tuonn mɑnŋ. 18Lɑnn e tie n nyuɑt i? N nyuɑt tie mɑɑ fit k muɑntl lɑbɑmɑnn nɑ yɑnn nɑ e, k k jii yiikuo nbɑ k n mɔk’l lɑbɑmɑnn muɑntu ni nɑ k gɑɑn siɑl. 19N yen n mɔnŋ e, n k tie suɑ dɑɑbl kɑɑ, ŋɑɑn n jii n mɔnŋ k kpɑnt dɑɑbl k tul suɑ kul, ɑ niib bonciɑnn n lɑ fielu. 20Suifnbɑ buol ni, n jii n mɔnŋ k tien nɑn ŋɑnm nɑ e ɑ bin lɑ fielu. Bin nbɑ mun wɑɑ senni nɑ, n jii n mɔnŋ k tien nɑn b yenɔ nɑ e, ɑ k bin nbɑ wɑɑ senni nɑ n lɑ fielu, ŋɑɑn n mɔnŋ k be senni nɑ yiikuo ni. 21Bin nbɑ k mɔk senni nɑ, n jii n mɔnŋ k tien nɑn b yenɔ nɑ e, ɑ bin lɑ fielu. Nɑ k wɑnn nɑn n k sɑɑk Yennu senni nɑ, ŋɑɑn n be Klistu senni yiikuo nɑ ni. 22Bin nbɑ yɑdɑ wɑɑl nɑ k n kpint n mɔnŋ k tien nɑn b yenɔ nɑ e ɑ bin lɑ fielu. N lebt n mɔnŋ bonsiɑl kul ni k tul niib kul, k luon b siɑb n lɑ fielu. 23Lɑbɑmɑnn nɑ pɑɑk e k n tie lin nbɑ nɑ kul ɑ n tɑn lɑ nyuɑt. 24I k mi nɑn l i tie nɑntɑɑl, nɑntɑtinnɑ kul tuu tiin e, ŋɑɑn yenɔ kuɑ e tuu tɑn di k gɑɑl piini ii? L pɑɑk, yɑbt mɑn k tin bɑnnu nbɑ k i sɑɑ di k gɑɑl piini mɑnŋ. 25Nɑntɑtinnɑ kul so b mɔnŋ e bont kul ni, ɑ bin gɑɑl piini nbɑ k wɑ nɑn lin gbenn, ŋɑɑn tinm so t mɔnŋ ɑ t tɑn gɑɑl piini nbɑ kɑɑ gbennu. 26Ŋɑnn e tien k n tiin ɑ n sɑɑ bɑɑl l pɑɑk. Ŋɑnn e tien k n k gbɑɑ yɑnn. 27N muks n gbɑnɑnt k u sɑɑk’n, k mɑɑn n k luon min nbɑ muɑntl lɑbɑmɑnn nɑ k tien niib nɑ n tɑn kɔnŋ piini nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\