1 San 1

1N dɑ kɑdɑɑɔk nɑ k tien’i, ɑ n wɑnn’i wun nbɑ k b yi’u Yennu mɑɑn nbɑ tien niib mɑnfuol nɑ po e. Mɑɑn mɑnŋ ponŋ din be dulnyɑ pinpiik ni e wɑɑ. T din gbɑt u mɑɑn, k lɑ’u nɑn t ninbinɑ, k got’ɔ nyik nyik k biɑ sii’u nɑn t nii. 2Yuo nbɑ k mɑnfuol mɑnŋ din bɑɑl tingbounŋ nɑ ni, t din lɑ’u, k l pɑɑk e te k t muɑntl l siɑlɑ k tien’i, ɑ mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu nbɑ din be Bɑɑ buol ni nɑ, u ji fiit’l k wɑnn’t ɑ. 3Lin nbɑ k t lɑ k biɑ gbɑt nɑ, t mun muɑntl k tien’i, ɑ yin ji fit tɑɑn nɑn’t mɔtɑɑɔk ni. Bɑlmɔni e setk, t mɔtɑɑɔk ni, t tɑɑnt nɑn Bɑɑ Yennu nɑn u Bijɑ Yiesu Klistu. 4T dɑ lɑbɑɑl mɑnŋ, ɑ tii mɔk pɑlpienn nbɑ kɑɑ pɑɑk e. 5Tɔn, mɑɑn nbɑ k t din gbɑt ŋuɑ Yiesu Klistu buol ni k muɑntl k tien’i nɑ, l tie nnɑ e: Yennu tie yentu e, k bunbɔnn kɑɑ u ni. 6K t i yɑɑ, ɑ tinm nɑn Yennu mɔk mɔtɑɑɔk, ŋɑɑn be bunbɔnn ni, ŋɑnn t fɑ fɑɑk e, t k tuun Yennu lonm. 7Ŋɑɑn l i tie k t wɑɑ yentu sɔnu yuo kul, nɑn Yennu nbɑ be yentu ni biɑnŋ nbɑ nɑ, ŋɑnn t mɔk mɔtɑɑɔk nɑn t lieb, k u Bijɑ Yiesu sɔn e wu t pɑlɑ ni k t ji k mɔk biit. 8Tɔn, t i yɑɑ ɑ t k mɔk biit i e, ŋɑnn t kpɑnn t mɔnŋ e, k bɑlmɔni kɑɑ t ni. 9Ŋɑɑn t i fiit t biit k tul Yennu, t sɑɑ fit bɑnn nɑn u tie bɑlmɔni dɑɑnɔ k tuun lin nbɑ ŋɑn k sɑɑ nyik t biit k cɑb’t k biɑ sɑɑ nyinn biit buolu kul t ni. 10T i yɑɑ ɑ t k tuun biit i e, ŋɑnn nnɑ t tien’ɔ fɑɑk dɑɑnɔ e nɑ, k u mɑɑn mɑnŋ kɑɑ t ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\