1 San 2

1N wɑɑs, n k luon k yii tuun biit. L pɑɑk e te k n dɑ k tien’i nɑ, ŋɑɑn l i tie k suɑ tun biit, t mɔk sindɑntinnɔ Bɑɑ Yennu buol ni, k ŋuɑ e tie Yiesu Klistu, wun nbɑ tie niŋɑnɔ nɑ. 2Ŋuɑ e ji din tien mɑlunŋ Yennu buol ni, ɑ Yennu n nyikcɑb t biit. L pɑɑk, Yennu k nyiktcɑbt t biit kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn u nyiktcɑbt dulnyɑ munn biit e. 3T i diɑ Yennu senni, ŋɑnn e wɑnn nɑn t set mi’u. 4L i tie k suɑ yet ɑ: «N mi’u,» ŋɑɑn biɑ k diɑ u senni, l dɑɑnɔ tie fɑɑk dɑɑnɔ e, k bɑlmɔni kɑɑ u ni. 5K biɑ jen ɑ, wun nbɑ cɔln u mɑɑn, ŋuɑ e set luon Yennu nɑn u yɑn kul. K biɑ jen ɑ, dɑɑnɔ nbɑ yɑɑ ɑ u gɑɑ u pɑɑk, sie k u binbenŋ i tie nɑn Yiesu binbenŋ nbɑ din tie biɑnŋ nbɑ nɑ. Ŋɑnn e k u sɑɑ bɑnn nɑn u gɑɑ Yennu pɑɑk. 7N nɑɑ wɑɑlonkɑi, n k dɑ senpɑɑnu kɑɑ k tien’i ni, ŋɑɑn l tie senkpel nbɑ k i din mɔk’l sinsinn nɑ e. Senkpel mɑnŋ tie mɑɑn nbɑ k i ponŋ mi k gbɑt nɑ e. 8Ŋɑɑn n set dɑ sennpɑɑnu e k tien’i, l set sennpɑɑnu Klistu ni, k biɑ sii tie sennpɑɑnu i ni. L pɑɑk nyiɑɔk gɑɑl e, k bɑlmɔni yentu ji be. 9Wun nbɑ yet, ɑ u be yentu ni, ŋɑɑn mɔk nɑnŋ nɑn u nɑɑ bik nɑ, l dɑɑnɔ set be bunbɔnn ni e. 10Dɑɑnɔ nbɑ luon u nɑɑ bik nɑ be yentu ni, k siɑl kɑɑ u ni k sɑɑ te k nilɔ n bɑɑ biit ni. 11Ŋɑɑn wun nbɑ nɑn u nɑɑ bik nɑ be bunbɔnn ni e, k u biɑ sonm lintl bunbɔnn ni e k k mi wɑɑ sɑɑ siɑn nbɑ k mɑɑn bunbɔnn nɑ e te k u juɑn. 12N wɑɑs, n dɑ tien’i k mɑɑn Yennu nyik cɑb i biit Yiesu sɑnn pɑɑk ɑ. 13N dɑ k tien yinm nbɑ tie wɑdɑnm k mɑɑn i mi wun nbɑ ponŋ din be pinpiik ni wɑɑ. Nipɑɑɔnŋ, n dɑ k tien’i k mɑɑn i nyɑnn Klistu dɑtɑɑk nɑ wɑɑ. 14Wɑɑs, n dɑ k tien’i k mɑɑn i mi Bɑɑ. Yinm nbɑ tie wɑdɑnm, n dɑ k tien’i k mɑɑn i mi wun nbɑ ponŋ din be pinpiik ni wɑɑ. Nɑɑsinm, n dɑ k tien’i k mɑɑn i mɔk pɑnŋ k Yennu mɑɑn be i ni, k i nyɑnn Klistu dɑtɑɑk nɑ wɑɑ. 15I dɑɑ luon tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb sɔnu ɑmi lin nbɑ be tingbounŋ nɑ ni. L i tie k nilɔ luon tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb sɔni i e, u k luon Bɑɑ Yennu. 16Lin nbɑ k b lɑɑt tingbounŋ nɑ ni e nɑ: lonbiiuk nbɑ be suɑ kul ni, nɑn niɑn nbɑ k niib mɔk bonɑ nbɑ k b lɑɑt nɑ pɑɑk, nɑn wɑnt-n-mɔnŋ nbɑ nyi mɔktuk ni. Lin nbɑ nɑ kul k nyii Bɑɑ buol ni kɑɑ, ŋɑɑn l tie tingbounŋ yɑl e. 17Tingbounŋ nɑ nɑn l lonbiit gbent e, ŋɑɑn wun nbɑ tuun lin nbɑ k Yennu luon nɑ sii tun fo e. 18N wɑɑs, dulnyɑ gbennu pel nɑ. I ponŋ mi gbɑt ɑ Klistu Dɑtɑɑk bɑɑt, k mɔtɑɑnɑ, u dɑtɑi bonciɑnn ponŋ bɑɑl nɑ. Ŋɑnn e te k t set mi nɑn dulnyɑ gbennu pel nɑ. 19Klistu dɑtɑi mɑnŋ e nyii t ni, ŋɑɑn b k tie t yɑb. B i bo i tie t yɑb i e, tinm nɑn ŋɑnm bo sii lɑkn be, ŋɑɑn b nyik’t ɑ, k l wɑnt nɑn b din k tie t yɑb. 20Ŋɑɑn yinm ŋɑnin, i mɔk Foŋɑnm nbɑ k Yiesu Klistu din muɑn i pɑɑk nɑ, k ŋɑnn e te k i kul ɑ mi bɑlmɔni. 21Tɔn, l k tie ɑ i k mi bɑlmɔni kɑɑ te k n dɑ k tien’i nɑ, ŋɑɑn l tie yɑɑ ponŋ mi bɑlmɔni mɑnŋ nɑ pɑɑk, k i mi nɑn fɑɑk k nyi l ni. 22K ŋmee tie fɑɑk dɑɑnɔ? L tie wun nbɑ yɑɑ, ɑ Yiesu k tie Klistu e. Ŋuɑ e tie Klistu dɑtɑɑk mɑnŋ, k yien Bɑɑ Yennu nɑn u Bijɑ. 23Dɑɑnɔ nbɑ yet Bijɑ mɑnŋ, biɑ yet Bɑɑ Yennu e nɑ, ŋɑɑn wun nbɑ piɑk k yien, ɑ u tien Bijɑ mɑnŋ yɑdɑ wɑɑ, Bɑɑ mun be nɑn’ɔ. 24Yɑɑ din sint gbɑt mɑɑn nbɑ pinpiik ni nɑ, ii diɑ nnɑ mɑn fɑnu. L i tie k i diɑ’l, i sii be Bijɑ mɑnŋ ni nɑn Bɑɑ ni. 25k mɔsonn nbɑ k u senn k tul’t nɑ tie ɑ, t sii be nɑn Yennu e yuo kul. 26N dɑ lin nbɑ nɑ k tien’i k ceknt’i k jikt sɑɑ niib nbɑ yɑɑ bin kpɑnn’i nɑ po e. 27Ŋɑɑn yinm ŋɑnin, Yiesu sikn Foŋɑnm mɑnŋ i pɑɑk ɑ. Foŋɑnm mɑnŋ nbɑ biɑl be i ni nɑ, i ji kii luon k suɑ n wɑnn’i. K mɑɑn Foŋɑnm mɑnŋ mɔnŋ e wɑnt’i bont kul ɑ, k u wɑnnu mɑnŋ e tie bɑlmɔni wɑnnu, k fɑɑk kɑɑ lenŋ. L pɑɑk, ii sɑɑk Foŋɑnm wɑnnu nɑ kii be Klistu ni. 28Tɔn, n wɑɑs, ii biɑl Klistu ni mɑn k tii mɔk pɑlcienn yuo nbɑ k u sɑɑ dɔkt t pɑɑk, k t dɑɑ di fei u buol yuo nbɑ k u tɑn sɑɑ jen nɑ. 29I mi nɑn Klistu tuun lin nbɑ ŋɑn, ŋɑɑn l mun biɑ ŋɑn k i bɑnn nɑn dɑɑnsuɑ nbɑ tuun lin nbɑ ŋɑn nɑ tie Yennu bik e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\