1 San 3

1Lek gotl mɑn lonbuolu nbɑ k Bɑɑ Yennu mɑntk luon’t nɑ. U lonm mɑnŋ mɑntk ji sɑɑ yɑbt e, k u yi’t u wɑɑs, k t set tie u wɑɑs e. Tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb k mi’t, k mɑɑn b k mi ŋuɑ Yennu. 2N yuɑsnbɑ, mɔtɑɑnɑ t tie Yennu wɑɑs e, ŋɑɑn tɑɑ tɑn sii tie biɑnŋ nbɑ dɑɑ bɔl e. Ŋɑɑn tɑɑ mi lin nbɑ e nɑ: Klistu i tɑnŋ i dɔkt, t tɑn sii tie nɑn ŋuɑ nɑ e, k mɑɑn t sɑɑ lɑ wɑɑ set tie biɑnŋ nbɑ. 3Nilɔ kul nbɑ mɔk dindɑnn nɑn u jenu nɑ, k mɔk biit nɑn Yiesu nbɑ k mɔk biit biɑnŋ nbɑ nɑ. 4Dɑɑnsuɑ kul nbɑ tuun biit biil Yennu senni e. Setk nɑn mɔni, biit tie Yennu senni biilu e. 5I mi nɑn Yiesu Klistu din bɑɑl tingbounŋ nɑ ni, ɑ wun nyinn t biit e, k biit kɑɑ u ni. 6Wun nbɑ be u ni nɑ k tuun biit. Wun nbɑ tuun biit, k mi lɑ Yiesu k biɑ k mi’u. 7N wɑɑs, i dɑɑ sɑɑk k suɑ n kpɑnn’i ni. Dɑɑnɔ nbɑ tuun lin nbɑ ŋɑn Yennu buol ni nɑ, mun tie niŋɑnɔ Yennu buol e nɑn Yiesu nbɑ tie Ŋɑnɔ u buol nɑ. 8Wun nbɑ tuun biit, ŋuɑ e tie Sɑɑtɑn yuɑ k mɑɑn Sɑɑtɑn din piin k tuun biit tingbounŋ pinpiik ninŋ e. Yennu Bijɑ Yiesu set din bɑɑl ɑ wun biil Sɑɑtɑn tuonɑ e. 9Wun nbɑ tie Yennu bik, u ji k tuun biit, k mɑɑn yiikuo nbɑ nyii Yennu buol nɑ be u ni, k mɑɑn Yennu tie u Bɑɑ. L pɑɑk k u ji kɑn fit kii tuun biit. 10Dɑɑnsuɑ nbɑ k tuun lin nbɑ ŋɑn k tie Yennu bik, k dɑɑnɔ nbɑ k luon u nɑɑ bik biɑ k tie Yennu bik kɑɑ. Nnɑ e k t mi bin nbɑ tie Yennu wɑɑs nɑn bin nbɑ tie Sɑɑtɑn wɑɑs. 11L ŋɑn k tii mɔk lonm nɑn t lieb. Ŋɑnn e tie mɑɑn nbɑ k i din gbɑt pinpiik ni nɑ. 12L k ŋɑn k tii tuun nɑn Kɑɑen nbɑ din tuun biɑnŋ nbɑ nɑ. Ŋuɑ din tie pol yuɑ e, k din kpii u wɑɑlɔ. Biɑ pɑɑk e te k u din kpii’u? U tiɑɔnŋ tuonɑ din bi ŋɑɑn k u wɑɑlɔ yɑl ŋɑn. 13Tɔn, n nɑɑ wɑɑs, l i tie k tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb nɑn’i, i dɑɑ te k l tie’i bɑktnɔunŋ. 14T mi nɑn t nyii kuun ni ŋɑɑn kuɑ mɑnfuol ni e, k mɑɑn t luon t nɑɑ wɑɑs. Wun nbɑ k mɔk lonm u pɑl ni nɑ be kuun ni e. 15Wun nbɑ mun nɑn u nɑɑ bik nɑ, tie nikpiiluk o, k i mi nɑn mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu kɑɑ u ni. 16Gotl mɑn, Yiesu nbɑ din gɑɑl t pɑɑk k kpo nɑ e wɑnt’t lonm nbɑ tie lin nbɑ, k l kpɑɑ tɑlɑs k tii gɑɑn t nɑɑ wɑɑs pɑɑk kii kpenn. 17Dɑɑnɔ nbɑ mɔk, ŋɑɑn lɑ u nɑɑ bik k u k mɔk siɑl, k u bɑkɑ kɑɑ u ni, nlee k u sɑɑ yet ɑ, Yennu lonm be u ni? 18N wɑɑs, l k ŋɑn k t lonm i be t mɔi ni nɑn t mɔbonɑ ni kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn k lii tie bɑlmɔni lonm nbɑ k nilɔ sɑɑ fit lɑ t tuonɑ ni. 19Gotl bɑnnu nbɑ k t sɑɑ bɑnn nɑn t wɑɑ bɑlmɔni, nɑn bɑnnu nbɑ k t mɔk pɑlmɑnn Yennu buol. 20L i tie k t dudukt tɑl’t, t mi nɑn Yennu cie t dudukt k biɑ mi bonsiɑl kul. 21Tɔn, n yuɑsnbɑ, t dudukt i kii wɑnn’t nɑn t mɔk biit, t mɔk pɑlmɑnn Yennu buol, 22k t lɑɑt lin nbɑ kul k t mei’ɔ l po k mɑɑn t sɑɑk u senni k tuun lin nbɑ pent u pɑl. 23Yennu nbɑ senn lin nbɑ e nɑ: ɑ t tien u Bijɑ Yiesu Klistu yɑdɑ kii luon t lieb nɑn wɑɑ din senn’t senni biɑnŋ nbɑ nɑ. 24Wun nbɑ sɑɑk Yennu senni nɑ be u ni k Yennu mun biɑ be u ni. Wɑɑ din tul’t Foŋɑnm nɑ pɑɑk k t mi nɑn u be t ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\