1 Piɛr 2

1L pɑɑk, i nyik bonbiil kul tumu mɑn, nɑn fɑɑk kul, nɑn kpinkpɑnni, nɑn funfunn, nɑn sɑnjɑɑɔnŋ. 2Ii tie nɑn sɑnpɑnti nɑ mɑn, kii tun kii luon mɑnfuol biin nbɑ be Foŋɑnm buol ni nɑ, k l i tie k i nyu’l yii kpɑɑtl k tɑn lɑ fielu. 3Tɔn, l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «I mi bɑnnu nbɑ k Yonmdɑɑnɔ ŋɑn.» 4Bɑɑt Yonmdɑɑnɔ buol ni mɑn. Ŋuɑ e tie tɑnn nbɑ fo, wun nbɑ k niib yet, ɑ u k mɔk nyuɑt, ŋɑɑn k Yennu lukt’ɔ k yet, ɑ u ŋɑn k tul’ɔ nɑ. 5Ii mun i tie nɑn tɑnɑ nbɑ fo k bin jii’i k mɑɑ Foŋɑnm ŋɑɑk. K yii tie Yennu tiɑɔnŋ mɑnntieb, kii mɑnn mɑlunŋ nɑn Foŋɑnm nbɑ luon bɑnnu nbɑ, k Yiesu Klistu pɑɑk, Yennu sɑɑ gɑɑl i mɑlunŋ ɑ. 6K mɑɑn l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni, ɑ u yet ɑ: «Gotl, n lukt tɑnn k bil Siiɔn duo ni, k l tie tɑnn nbɑ tien fiɑkl pɑnŋ, k l biɑ ŋɑn bonciɑnn, k wun nbɑ kul tien’ɔ yɑdɑ nɑ, u kɑn di fei.» 7Tɑnn mɑnŋ mɔk nyuɑt bonciɑnn k tul yinm nbɑ tien’ɔ yɑdɑ nɑ, ŋɑɑn l k tie nnɑ kɑɑ k tul bin nbɑ k tien’ɔ yɑdɑ nɑ. «Tɑnn nbɑ k tɑnmɑɑlɑ yet’ɔ nɑ, ŋɑnn e set tie tɑnn nbɑ tien fiɑkl pɑnŋ.» 8L biɑ diɑn ɑ: «Tɑnn mɑnŋ e k niib gbiɑtl, tɑnpiiuk mɑnŋ e lubn niib.» Bɑɑ k sɑk Yennu mɑɑn pɑɑk e k b gbiɑtl nɑn wɑɑ din senn’b biɑnŋ nbɑ nɑ. 9Ŋɑɑn yinm ŋɑnin tie nigɑnnkɑb e, k biɑ tie mɑnntieb nbɑ tuun k tien kpɑnbɑl, k biɑ tie nibuolu nbɑ tie Yennu yɑb, k biɑ tie u tiɑɔnŋ niib, ɑ yii muɑntl u bulcint po, ŋuɑ nbɑ nyinn’i bunbɔnn ni, k bɑɑl nɑn’i u bɑktnɔunŋ yentu ni. 10Siɑn-yuo i din k tie niib, ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ i tie Yennu niib e. Siɑn-yuo u din k tin’i ninbɑɑɔk, ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ u tin’i ninbɑɑɔk ɑ. 11N yuɑsnbɑ, yɑɑ tie sɑɑnm k biɑ tie kunsɑnnɑ tingbounŋ nɑ ni nɑ, n kpɑɑn’i e ɑ yi nyik gbɑnɑnt lonbiit nbɑ kɔn nɑn i sei nɑ, 12ŋɑɑn kii be bɑnnu nbɑ k tingbounŋ niib i lek i tɑɑl’i e, ŋɑɑn b sɑɑ lɑ i tuonŋɑnɑ k dont Yennu sɑnn, dɑɑl nbɑ k u tɑn sɑɑ bɑɑl nɑ. 13Yonmdɑɑnɔ pɑɑk, ii sɑɑk mɑn yiikuo-dɑnm mɔi kii sɑɑk kpɑnbɑl nbɑ mɔk yiikuo kul mɔb, 14nɑn senni dɑnm nbɑ k u tun’m, ɑ bin dɑt bin nbɑ tuun bonbiil nɑ tubɑ, ŋɑɑn kii pɑk bin nbɑ tuun bonŋɑnn nɑ. 15K mɑɑn lin nbɑ k Yennu luon tie, ɑ i tuonŋɑnɑ n guɑl jɑtt mɑɑn nbɑ k mɔk nyuɑt nɑ e. 16Ii be nɑn yent-n-mɔnŋ dɑnm nɑ mɑn, ŋɑɑn i dɑɑ diɑ i yent-n-mɔnŋ binbenŋ mɑnŋ k l tien’i yɑɑk nbɑ k i sii tuun bonbiil. Ii mɔk mɑn Yennu tuontunnɑ binbenŋ mɑn. 17Ii tien suɑ kul nibɑɑkl, kii luon bin nbɑ tie i nɑɑ wɑɑs Klistu ni nɑ, kii tiin Yennu, kii tien kpɑnbɑl nbɑ mɔk yiikuo kul nɑ nibɑɑkl. 18Yinm nbɑ tie dɑɑbɑ, ii sɑɑk i yudɑnm mɔi ŋɑɑn biɑ kii tien’m nibɑɑkl, k l k tie bin nbɑ tuun bonŋɑnɑ k biɑ mɔk bulcint nɑ kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn i mun biɑ sii tuun nnɑ e kii tien tondɑnm. 19L i tie k ɑ tuun bonŋɑnn ŋɑɑn k b biɑ dint’ɑ fɑlɑ, k ɑ lɑ fɑlɑ mɑnŋ nɑn suklu fɑɑ duki Yennu po nɑ, l wɑnn nɑn ɑ tuun l nbɑ ŋɑn e nɑ. 20Ŋɑɑn fi i tun biit k b dɑt ɑ tubl, k ɑ gɑɑl tubdɑtu nɑ suon nnɑ, nlee k b sɑɑ pɑk’ɑ ni? Ŋɑɑn fi i tuun bonŋɑnn, ŋɑɑn di fɑlɑ l pɑɑk suon nnɑ, l tie bonŋɑnn e Yennu tuɑnn. 21Ŋɑnn e tie binbenŋ nbɑ k Yennu din yiin’i, ɑ yii be lenŋ, k mɑɑn Klistu tiɑɔnŋ din dii fɑlɑ i pɑɑk, ɑ yii goli u binbenŋ kii wɑɑ u tɑɑ. 22U k tun biit. Suɑ biɑ k mi gbɑt k fɑɑk nyii u mɔb ni. 23Bɑɑ din suki’ɔ nɑ, u din k sukl jiin. Wɑɑ biɑ din be fɑlɑ ni, u k jiin suɑ, ŋɑɑn din jii u mɔnŋ k tien Yennu nbɑ bu niib buut fɑnu nɑ nuu ni. 24Ŋuɑ Klistu mɔnŋ mɔnŋ e din jii t biit u gbɑnɑnt ni, k b kpɑɑ’u dɑpunpunn pɑɑk, ɑ t dɑɑ tie biit tuontunnɑ ŋɑɑn kii be Yennu nbɑ luon bɑnnu nbɑ. U dɑni pɑɑk e k i lɑ lɑɑfiɑ. 25I din tuu tie nɑn pebotkɑi nɑ e, ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ i jen i kpɑɑltuɑ nbɑ guu i sei nɑ buol ɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\