1 Piɛr 3

1Puob, sɑkn mɑn i sɔlb mɔi, k b siɑb i kii tien Yennu mɑɑn nɑ yɑdɑ, ŋɑɑn pɑsiɑl b puob binbenŋɑnŋ nɑ pɑɑk, b sɑɑ tien yɑdɑ wɑɑ, l k kpɑɑ tɑlɑs nɑn puo n yet siɑl, 2k mɑɑn b sɑɑ lɑ i binbenŋ nbɑ ŋɑn, k biɑ mɔk cɔlnt bɑnnu nbɑ. 3Puob, dɑɑ luon i gbɑnɑnt pɑɑk fɑnt nɑn yulolu, nɑn sɑlmɑ lɑɑni, nɑn sɑlmɑ tutuutɑ, nɑn sɑlmɑ bɑni, ɑmi nɑn tɑŋɑnt liɑnu. 4Ŋɑɑn l ŋɑn k i fɑnt i be i pɑlɑ ni, k lii tie sikn-n-mɔnŋ nɑn ŋminŋminn binbenŋ nbɑ k l fɑnt kɑn biil, k biɑ mɔk nyuɑt bonciɑnn Yennu buol ni. 5Nnɑ e k yɑɑyuo ni puob nbɑ din tie Yennu yɑb k b dindɑnn din be u ni nɑ, din ŋɑnmt b mɔnŋ. B din sɑɑk b sɔlb mɔi, 6nɑn Sɑɑlɑ nbɑ din sɑk Ablɑɑhɑɑnm mɔb k din yi’u u Yonmdɑɑnɔ nɑ. Mɔtɑɑnɑ i ji tie u bonpoi e, l i tie k i tuun lin nbɑ ŋɑn, k k tiin siɑl jɑŋmɑɑni. 7Puosɔlb, yinm nɑn i puob binbenŋ ni, ii diɑ i puob fɑnu kii mi nɑn b tie tɑli e i buol, kii tien’m nibɑɑkl, k mɑɑn yinm nɑn ŋɑnm kul tɑn sɑɑ gɑɑl Yennu piinŋɑnn nbɑ tie mɑnfuol. Ii tuun nnɑ mɑn k siɑl dɑɑ jeni i Yenmiɑlu. 8Lin nbɑ biɑl nɑ tie nnɑ e: i kul ii mɔk mɑn dudukyenn, k i bɑkɑ ii be i lieb ni, kii mɔk lonm nɑn i nɑɑ wɑɑs Klistu ni, kii tiin i lieb ninbɑɑɔk, kii siknt i mɔnŋ. 9I dɑɑ tuun biit k jiint biit pɑɑk. I biɑ dɑɑ suki k jiint suɑ, ŋɑɑn jiin sukt mɑnŋ nɑn yetŋɑnm, k mɑɑn Yennu din yiin’i, ɑ yin gɑɑl u yetŋɑnm e. 10K mɑɑn l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Wun nbɑ luon k wuu be u mɑnfuol ni nɑn pɑlpienn, k biɑ luon wun tɑn lɑ dɑɑ nbɑ mɑn, sie k u nyik bonbiil pɑku, k biɑ dɑɑ fɑ fɑɑk. 11L ŋɑn wun nyik bonbiil, ŋɑɑn kii tuun bonŋɑnn. L ŋɑn wun lon mɑnu sɔnu kii wɑɑ’l, 12k mɑɑn Yonmdɑɑnɔ kpɑɑ u ninbinɑ bin nbɑ tie niŋɑnm u buol nɑ pɑɑk e, k biɑ gbiɑ b miɑlu yuo kul ɑ, ŋɑɑn kɔn nɑn bin nbɑ tuun bonbiil.» 13I nunm i mɔn nɑn bonŋɑnn tumu, suɑ be k sɑɑ tien’i bonbiil ii? 14Ŋɑɑn l i lek i tie k i di fɑlɑ i tuonŋɑnɑ pɑɑk, pɑlpienn sii mɑntk tie i yɑl e. I dɑɑ tiin nisɑɑlk jɑŋmɑɑni, i biɑ dɑɑ te k siɑl dɑɑm’i ni. 15Ii cɔln Yonmdɑɑnɔ Klistu i pɑlɑ ni. Yuo kul, ii tien siil k jiin wun nbɑ boi’i lin nbɑ te k i mɔk dindɑnn nɑ po. 16I jiin’ɔ suon nnɑ nɑn cɔlnt k dɑɑ tuun lin nbɑ k i sɑɑ fit tɑɑl i mɔnŋ l pɑɑk, ɑ k bin nbɑ tɑɑl’i i binbenŋɑnŋ Klistu ni nɑ pɑɑk nɑ, n di fei b sukt pɑɑk. 17L i tie Yennu ŋɑɑn k i lɑ fɑlɑ i tuonŋɑnɑ pɑɑk, ŋɑnn e sɔ nɑn k i lɑ fɑlɑ bonbiil tumu pɑɑk. 18K mɑɑn Klistu din gɑɑl biitdɑnm kul pɑɑk k kpo yonm kuɑ e, k ŋuɑ nbɑ din tie niŋɑnɔ nɑ e din gɑɑl biitdɑnm pɑɑk k kpo, ɑ wun te yin sɑɑn Yennu buol. B din kpi’u, ŋɑɑn Foŋɑnm din te k u fiil kuun ni. 19Foŋɑnm ni e k u biɑ lek din sɑɑn sei nbɑ be sɑlk nɑ buol, k sɑɑ muɑnt mɑɑn k tul’b. 20Ŋɑnm e din tie niib nbɑ din k sɑk Yennu mɔb yuo nbɑ k u din guu nɑn suklu k Noe ŋɑnmt ŋɑlngbenŋl nɑ. Niib bɑnniin kuukuɑ din tɑn kuɑ ŋɑlunŋ mɑnŋ ni, k nyun te k b lɑ fielu. 21Nyun mɑnŋ tie Yennu nyunwulu ninnɑɔnŋ nbɑ fiel’i mɔtɑɑnɑ nɑ e. L k tie bɑɑ tuu wuul gbɑnɑnt jɑknt nɑ kɑɑ, ŋɑɑn l tie mɔsonn nbɑ k i senn Yennu nbɑ wuul i pɑlɑ ni nɑ pɑɑk e. I lɑɑt fielu l ni Yiesu Klistu kuun fiilu nɑ pɑɑk e. 22U din sɑɑn Yendɔunŋ ni e k be Yennu niidiitu po, k ji yen mɑlɑkɑɑnbɑ nɑn bin nbɑ kul mɔk yiikuo Yendɔunŋ ni nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\