1 Piɛr 5

1Sɑɑkɑb nbɑ be i sinsuuk ni, n kpɑɑn’i e, min nbɑ mun tie sɑɑkuɑ nɑ, k n ninbinn din lɑ Klistu nbɑ din dii fɑlɑ biɑnŋ nbɑ, k biɑ tɑn sɑɑ lɑkn k lɑ yudɑnt nɑn’ɔ yuo nbɑ k l tɑn sɑɑ nyi pɑɑnu nɑ. 2N kpɑɑn’i e, i tie Yennu niib nbɑ be i nuu ni nɑ pekpɑɑli, kii guu’b fɑnu, k l dɑɑ tie miɑl kɑɑ. Ŋɑɑn k lii tie i yɑnbuɑt e, nɑn Yennu nbɑ luon biɑnŋ nbɑ, k l biɑ dɑɑ tie likli pɑɑk kɑɑ, ŋɑɑn ii kpɑnŋ i kol kii tuun. 3Dɑɑ mɑntk diɑ niib nbɑ k Yennu tul’i k i guu’b nɑ nɑn ninmɔnn, ŋɑɑn te k i binbenŋɑnŋ n wɑnn’b bɑɑ sii be biɑnŋ nbɑ. 4K Klistu wun nbɑ tie pekpɑɑbɑt nɑ i tɑnŋ i jen, i sɑɑ lɑ bɑktnɔunŋ nɑɑn foklk nbɑ sii tun nyili. 5Nnɑ e mun, yinm nbɑ tie nɑɑsinm nɑn sɑpɑɑnm, ii sɑɑk sɑɑkɑb mɔi, k i kul ɑ n liɑ liɑtl nbɑ tie sikn-n-mɔnŋ, k mɑɑn l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Yennu kɔn nɑn kɑlnbɑɑndɑnm e, ŋɑɑn goli bin nbɑ sikn b mɔnŋ nɑn bulcint.» 6L pɑɑk, siknt i mɔnŋ mɑn Yennu nuu nbɑ mɔk pɑnŋ nɑ tinŋ po, k mɑɑn u tɑn sɑɑ donn’i yuo nbɑ k u luon. 7Jiin mɑn lin nbɑ kul muks’i k tul’ɔ, k mɑɑn u bɑkɑ be i ni. 8Ii diɑ i mɔnŋ mɑn kii guu fɑnu, k mɑɑn i dɑtɑɑk Sɑɑtɑn lin k biet nɑn yɑnbɔl nɑ e, k luon wun lɑ suɑ k suol ŋmɑn. 9Yetl’ɔ mɑn, ŋɑɑn kii diɑ i yɑdɑ fɑnu, k mɑɑn i mi nɑn i nɑɑ wɑɑs nbɑ be tingbounŋ lɔkl kul po mun di fɑlɑ nɑn yɑɑ di biɑnŋ nbɑ nɑ e. 10I fɑlɑ nɑ dinu kɑn wei, k Yennu nbɑ tin’i ninbɑɑɔk k biɑ yiin’i ɑ yin lɑ dontl nbɑ kɑɑ gbennu Klistu ni nɑ, sɑɑ ŋɑnm i binbenŋ, k cie i yɑdɑ, k pukn’i pɑnŋ, k senn’i fiɑkl nbɑ wɑki nɑ pɑɑk. 11Ŋuɑ e yen yiikuo kul nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. Amenn. 12Siilɑɑs wun nbɑ k n mi nɑn u tie t nɑɑ bik nɑn bɑlmɔni nɑ, ŋuɑ e sonm’n k n diɑn kɑdɑɑɔk nbɑ k fɔk nɑ, ɑ n cie i pɑlɑ, k kpɑɑn’i, ɑ ŋɑnn e tie Yennu ninkpɑbɑɔnŋ nɑn bɑlmɔni. L pɑɑk, ii diɑ’l fɑnu mɑn. 13Yiesu mɔtɑɑɔk niib nbɑ be Bɑbiilonn k Yennu din lukt’b nɑn wɑɑ din lukt’i bɑnnu nbɑ nɑ, fuont’i. Mɑɑlk, wun nbɑ tie n bijɑ yɑdɑ pɑɑk nɑ, mun fuont’i. 14Ii fuont i lieb kii kpɑnmi mɑn. Mɑnu ii be yinm nbɑ kul tie Klistuyɑb nɑ pɑɑk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\