1 Tɛsaloniik Kristo-yab 2

1T nɑɑ wɑɑs, i mɔnŋ mi nɑn tɑɑ din bɑɑl i buol ni nɑ, l tɑn k tien yɑnn. 2I mi nɑn tɑɑ din be Fiiliip duo ni nɑ, b din dint’t fɑlɑ k suki’t. Nɑn nisiɑb nbɑ lek din k tɑɑ t po cɑin nɑ, ŋɑɑn Yennu din cie t pɑlɑ k t muɑnt lɑbɑmɑnn tul’i. 3K mɑɑn tɑɑ din yet’i lin nbɑ nɑ, t din k kpɑnn t mɔnŋ ɑ t bɔnt suɑ kɑɑ, l biɑ din k tie lin nbɑ nyii dudukbiit ni kɑɑ, k t biɑ din k kpɑnn suɑ. 4Ŋɑɑn t piɑk yuo kul nɑn Yennu nbɑ luon bɑnnu nbɑ nɑ e, k mɑɑn ŋuɑ e bikn’t k biɑ tien lɑbɑmɑnn nɑ t nii ni. T k luon k tin penn nisɑɑli pɑlɑ kɑɑ, ŋɑɑn t luon tin penn Yennu nbɑ goli t pɑlɑ ni dudukt nɑ pɑl e. 5I mɔnŋ mi fɑnu nɑn Yennu tie t siɑlɑɑdɑɑnɔ nɑn t din k bɑɑl i buol ni nɑn mɔmɑnt, ɑmi mɑɑn nbɑ dɔkn t niɑnciɑɔnŋ kɑɑ. 6T din k kpɑɑn, ɑ suɑ n pɑk’t kɑɑ, yinm ɑmi i lieb buol. 7Tɑɑ tie Klistu tuomiinbɑ nɑ, t din mɔk yiikuo nbɑ k t din bo sɑɑ fit wɑnn’i yɑɑ sɑɑ tun lin nbɑ. Ŋɑɑn t din be i sinsuuk ni suon nnɑ e nɑn puo nbɑ tuu diɑ u wɑɑs biɑnŋ nbɑ nɑ. 8Tɑɑ din luon’i bonciɑnn nɑ, t din k tien siil ɑ t tul’i lɑbɑmɑnn nbɑ nyii Yennu buol nɑ kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn t biɑ din luon k tin tul’i t mɔnŋ mɔnŋ mɑnfuol e, k mɑɑn i mɑntk tien t nilonkɑb k l yɑbt ɑ. 9T nɑɑ wɑɑs, setk nɑn mɔni e, i tiɑn tɑɑ din tuun tuonɑ nbɑ pɑɑl k lɑɑt fɑlɑ biɑnŋ nbɑ. T din tuun tuonn yennu nɑn nyiɑɔk ɑ tin fit muɑnt Yennu lɑbɑmɑnn k tul’i, ɑ t dɑɑ tie jikl i pɑɑk. 10Yinm nɑn Yennu e tie t siɑlɑɑdɑnm k jiin tɑɑ din be nɑn’i nɑn binbeyienŋ nɑn yentinu, k suɑ k fit tɑɑl’t. 11I mi nɑn t din be nɑn i suɑ kul, nɑn bɑɑ nɑn u wɑɑs binbenŋ nɑ e, 12k cien k biɑ mɑɑnt i pɑlɑ, k tun kpɑɑn’i ɑ ii mɔk binbensiɑk nbɑ sɑɑ gbuo Yennu nunm, wun nbɑ yiin’i ɑ yin kuɑ u tiɑɔnŋ nɑɑn ni k gɑɑl u dontl. 13T biɑ tien Yennu niipuouk yuo kul ɑ, k mɑɑn tɑɑ din bɑɑl nɑn Yennu mɑɑn i buol ni, i din k gbɑt’l k gɑɑl’l nɑn nisɑɑlk yɑl nɑ kɑɑ, ŋɑɑn i din gɑɑl’l nɑn l tie Yennu yɑl nɑ e. K l set tie ŋɑnn e nɑn bɑlmɔni, k tuun yinm nbɑ tie Klistuweilɑ nɑ pɑlɑ ni. 14T nɑɑ wɑɑs, muksbuolu nbɑ bɑɑl’i nɑ, l muksbuolu mun din bɑɑl Klistu mɔtɑɑɔk niib nbɑ be Suude tinŋ ni, k tie Yennu yɑb k biɑ tien Yiesu Klistu yɑdɑ nɑ nnɑ e. I mɔnŋ mɔnŋ niib nbɑ muks’i biɑnŋ nbɑ nɑ, Suifnbɑ mun din muks Yiesu mɔtɑɑɔk niib mɑnŋ nnɑ e. 15Ŋɑnm Suifnbɑ e din kpii Yonmdɑɑnɔ Yiesu nɑn Yennu sɔkniinbɑ, k biɑ muks tinm nɑ. B k penn Yennu pɑl ni, k biɑ tie niib kul dɑtɑi e. 16B yɑbi b mɔnŋ pɑɑk, ɑ bin guɑl’t k t dɑɑ muɑntl Yennu lɑbɑmɑnn k tien bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ, ɑ bin lɑ fielu. B ji tun b biit nbɑ k b tuu tuun nɑ gbenn ɑ, k mɔtɑɑnɑ Yennu wutuol bɑɑl b pɑɑk. 17T nɑɑ wɑɑs, t yɑt lieb k l wei wɑɑn ɑ. Setk nɑn mɔni, t k yɑt lieb dudukt ni kɑɑ, ŋɑɑn t k lɑɑt lieb e, t mɔnŋ mɔnŋ siɑn k tin ŋɑnm lɑ’i. L pɑɑk t ŋɑnm yɑbl ɑ t fit bɑɑl i buol ni. 18T set din luon tin bɑɑl i buol ni. Min Pɔul, n mɔnŋ dɑɑn yɑbl ɑ n bɑɑl i buol ni nɑn tɑɑl munŋɑ nɑ wɑɑ, ŋɑɑn Sɑɑtɑn guɑl’t sɔnu. 19Ŋmee tie t dindɑnn nɑn t pɑlpienn nɑn t dontl i? Dɑɑl nbɑ k t Yonmdɑɑnɔ Yiesu tɑn sɑɑ jen nɑ, yinm kɑɑ sii be u tuɑnn ni ii? 20Setk nɑn mɔni, i pɑɑk e k t mɔk dontl nɑn pɑlpienn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\