1 Tɛsaloniik Kristo-yab 3

1L pɑɑk, lɑɑ ji dɑɑn tɑn pɑɑk t nii yuo nbɑ, t dɑɑn sɑk biɑl Atenn duo ni e t kuukuɑ, 2k dɑɑn tun t nɑɑ bik Tiimuote, wun nbɑ k tinm nɑn ŋuɑ tɑɑn tuun k tien Yennu, k muɑntl Klistu lɑbɑmɑnn ɑ wun cie i yɑdɑ k kuɑn’i pɑlɑ, 3k lin te k i suɑ dɑɑ ŋmɑt puol muksuk nɑ pɑɑk. I mɔnŋ mi nɑn Yennu e din te k l muksuk bɑɑl’t, 4k mɑɑn tɑɑ din dɑɑ be i buol ni yuo nbɑ nɑ, t din yet’i ɑ b tɑn sɑɑ muks’t, k mɔtɑɑnɑ i mɔnŋ mi fɑnu nɑn l set tɑn bɑɑl tie nnɑ e cib cib. 5L pɑɑk, lɑɑ dɑɑn tɑn pɑɑk n nii yuo nbɑ, k n dɑɑn tun Tiimuote, ɑ wun sɑɑ lɑ i yɑdɑ nbɑ tie bɑnnu nbɑ. N dɑɑn tiin nɑn pɑsiɑl Sɑɑtɑn bikn’i k t tuonn nɑ n tien yɑnn e. 6Mɔtɑɑnɑ Tiimuote ponŋ jen ɑ, k tul’t lɑbɑɑl nbɑ penn t pɑlɑ ni k jikt sɑɑ i yɑdɑ nɑn i lonm po. U yet’t ɑ i kpɑn tun tiɑn t po e fɑnu, k luon yin lɑ’t nɑn tɑɑ luon tin lɑ’i biɑnŋ nbɑ nɑ. 7T nɑɑ wɑɑs, t be fɑlɑ nɑn pɑlbiil kul ni, ŋɑɑn tɑɑ gbɑt i yɑdɑ po, l te k t lɑ pɑlcienn. 8Mɔtɑɑnɑ, t ŋɑnm be t mɑnfuol ni nɑn yɑɑ set cib Yonmdɑɑnɔ ni nɑ pɑɑk. 9Tɑɑ mɔk pɑlpienn Yennu tuɑnn i pɑɑk nɑ, nlee k t sɑɑ fit tul’ɔ niipuouk k lin jɑnŋ i? 10Nyiɑɔk nɑn yennu kul t mei’ɔ nɑn t pɑlɑ kul ɑ, ɑ wun te k tin fit pukn’i lin nbɑ tenn i yɑdɑ ni. 11T Bɑɑ Yennu tiɑɔnŋ nɑn t Yonmdɑɑnɔ Yiesu n ŋɑnm sɔnu tul’t k tin fit bɑɑl i buol ni. 12Yonmdɑɑnɔ n te k yɑɑ luon i lieb nɑn suɑ kul biɑnŋ nbɑ n yɑbt bonciɑnn nɑn tɑɑ mun luon’i biɑnŋ nbɑ nɑ. 13Nnɑ e k u sɑɑ cie i pɑlɑ k yii tie niŋɑnm, k suɑ kɑɑ k sɑɑ fit tɑɑl’i t Bɑɑ Yennu tuɑnn ni, yuo nbɑ k t Yonmdɑɑnɔ Yiesu tɑn sɑɑ jen nɑn u yɑb kul ɑ nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\