1 Tɛsaloniik Kristo-yab 4

1Tɔn, t nɑɑ wɑɑs, i din tumi t penŋ biɑnŋ nbɑ k i sii tuun k pent Yennu pɑl ni, k nnɑ e k i ji tuun. Mɔtɑɑnɑ, t bɑln’mi e k kpɑɑn’i Yonmdɑɑnɔ Yiesu sɑnn ni, ɑ ii ŋɑnmt kii tuun nnɑ mɑn, 2k mɑɑn i mi kpɑɑni nbɑ k t din tul’i Yonmdɑɑnɔ Yiesu sɑnn ni nɑ. 3K mɑɑn Yennu luon k yii tie niŋɑnm k dɑɑ tuun boncuncontuonɑ. 4I suɑ kul n bɑnn bɑnnu nbɑ k u sɑɑ kuɑn puo nɑn Yennu nbɑ luon bɑnnu nbɑ nɑ, k lii biɑ kii mɔk bɑɑkl, 5k dɑɑ tuun nnɑ nɑn niɑnbiiuk binbenŋ nɑn bin nbɑ k mi Yennu nbɑ tuun biɑnŋ nbɑ nɑ. 6Suɑ dɑɑ tuun biil u luɑ nbɑ wɑɑ Klistu nɑn l biit buolu ni, ɑmi kii ŋmɑb u luɑ. T ponŋ din yet’i l po wɑɑ, ŋɑɑn biɑ kpɑɑn’i nɑn ninmɔnn ɑ Yennu tɑn sɑɑ dɑt bin nbɑ tuun l biit buolu nɑ tubɑ. 7Yennu k yiin’t ɑ tii tie biitdɑnm kɑɑ, ŋɑɑn u yɑɑ tii be bɑnnu nbɑ k u tiɑɔnŋ yɑb be nɑ e. 8L pɑɑk, wun nbɑ yet wɑnnu nbɑ nɑ, l k tie nisɑɑlk yɑl kɑɑ k u yien, ŋɑɑn u yien Yennu nbɑ tien’i u Foŋɑnm nɑ mɔnŋ mɔnŋ e. 9L k kpɑɑ tɑlɑs k tin diɑn kɑdɑɑɔk k tiɑl’i yɑɑ sii luon i lieb biɑnŋ nbɑ. Yennu mɔnŋ e ponŋ wɑnn’i biɑnŋ nbɑ k i sii luon i lieb. 10K i ponŋ set tuun l biɑnŋ e nɑ, k luon t nɑɑ wɑɑs kul nbɑ be Mɑɑseduɑnn tinŋ ni nɑ. Ŋɑɑn, t nɑɑ wɑɑs, t ŋɑnm k bɑln’mi e ɑ i ŋɑnm kot. 11I yɑbl i mɔnŋ kii be suon nnɑ, k i bɑkɑ i be i mɔnŋ tuonɑ ni, kii tuun i tiɑɔnŋ tuonɑ kii di, nɑn tɑɑ ponŋ din yet’i biɑnŋ nbɑ sinsinn nɑ. 12Ŋɑnn e sɑɑ te k bin nbɑ k tie Klistuweilɑ nɑ n tul’i nibɑɑkl, k l ji kii kpɑɑ tɑlɑs k yin juɑb i mɔnŋ k denn suɑ i bonlonkɑ pɑɑk. 13T nɑɑ wɑɑs, t luon k yin bɑnn bɑlmɔni e k jikt sɑɑ Klistuweilɑ nbɑ kpo nɑ po, k dɑɑ mɔk pɑlbiil nɑn bin nbɑ k mɔk dindɑnn nɑ. 14T tien yɑdɑ nɑn Yiesu din kpo ŋɑɑn biɑ fiil kuun ni wɑɑ, k t biɑ tien yɑdɑ nɑn Yennu tɑn sɑɑ fiin Yiesu nɑn bin nbɑ tien’ɔ yɑdɑ ŋɑɑn kpo nɑ kuun ni wɑɑ. 15Yonmdɑɑnɔ mɑɑn nbɑ wɑnt biɑnŋ nbɑ nɑ, t wɑnn’i nɑn Yonmdɑɑnɔ mɑnŋ jenu dɑɑl, tinm nbɑ tɑn sii be t mɑnfuol ni nɑ kɑn dɔnŋ bin nbɑ din kpo nɑ. 16k mɑɑn Yonmdɑɑnɔ tiɑɔnŋ tɑn sɑɑ nyi Yendɔunŋ ni k sik nɑn tintiɑnpɑɑli, nɑn mɑlɑkɑ sɑɑkuɑ kunkɔl e, nɑn Yennu kɑtkɑɑk mɔni, k Klistuweilɑ nbɑ din kpo nɑ tɑn sɑɑ fiil sinsinn. 17L puolpo k tinm nbɑ tɑn sii be t mɑnfuol ni nɑ nɑn ŋɑnm tɑn sɑɑ cet Yonmdɑɑnɔ sɑnpɑɑpo sɑnpɑgbɑnt ni k t kul tɑn sɑɑ tɑɑn nɑn Yonmdɑɑnɔ kii be nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. 18L pɑɑk, ii diɑ mɑɑn nɑ kii cien i lieb pɑlɑ mɑn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\