1 Tɛsaloniik Kristo-yab 5

1T nɑɑ wɑɑs, l k kpɑɑ tɑlɑs k tin diɑn wɑnn’i yuo nbɑ k lin nbɑ nɑ tɑn sɑɑ tun, 2k mɑɑn i mɔnŋ ponŋ mi fɑnu nɑn Yonmdɑɑnɔ jenu dɑɑl mɑnŋ tɑn sii tie nɑn nɑn-yukɔ nbɑ tuu bɑɑt nyiɑɔk biɑnŋ nbɑ nɑ e. 3Yuo nbɑ k niib tɑn sii yien ɑ: «Mɑnu nɑn lɑɑfiɑ be nɑ,» l yuo mɑnŋ e k biilu tɑn sɑɑ bɑɑl’b yiɑn ɑ nɑn mɑtyiɑlu nbɑ bɑɑt puo biɑnŋ nbɑ nɑ, ŋɑɑn b tɑn kɑn fit fɑt b mɔnŋ l bɑlbiiuk ni. 4T nɑɑ wɑɑs, yinm k be bunbɔnn ni kɑɑ. L pɑɑk, l dɑɑl tɑn kii tie nɑn nɑn-yukɔ bɑɑlu nɑ kɑɑ i buol ni, 5k mɑɑn i kul tie yentu wɑɑs e. T k tie nyiɑɔk yɑb kɑɑ, k biɑ k tie bunbɔnn yɑb kɑɑ. 6L pɑɑk, t dɑɑ duɑ guɑnt nɑn nisiɑb nbɑ tuun biɑnŋ nbɑ nɑ, ŋɑɑn tii nyɔi kii diɑ t mɔnŋ, 7k mɑɑn bin nbɑ guɑnt nɑ guɑnt nyiɑɔk o, k bin nbɑ nyu dɑɑn yib nɑ mun yib nyiɑɔk. 8Ŋɑɑn tinm nbɑ tie yennu ni yɑb nɑ, tii diɑ t mɔnŋ, k jii yɑdɑ nɑn lonm liɑ nɑn nɑɑgbɑnkɔnŋl nɑ, k biɑ jii fielu dindɑnn k yi’l nɑn kut-foklk nɑ. 9K mɑɑn Yennu k gɑnn’t ɑ wun tɑn dɑt t tubɑ kɑɑ, ŋɑɑn u gɑnn’t ɑ tin lɑ fielu t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu pɑɑk e. 10Ŋuɑ e din gɑɑl t pɑɑk k kpo, ɑ t i lek i kpo ɑmi t i be u jenu yuo mɑnŋ, tinm nɑn ŋuɑ n tɑn tɑɑn kii be. 11L pɑɑk, ii kuɑnt i lieb pɑlɑ k tul i lieb pɑlcienn nɑn yɑɑ tuun biɑnŋ nbɑ mɔtɑɑnɑ nɑ. 12T nɑɑ wɑɑs, ii bɑɑkt bin nbɑ tuun tuonn i sinsuuk ni, bin nbɑ k Yonmdɑɑnɔ cɑb’b yiikuo, ɑ bii tie i yudɑnm u sɔnu ni, kii tien’i kpɑɑni nɑ. 13Ii tien’m nibɑɑkl nɑn lonm nbɑ yɑb, k mɑɑn b tuonɑ nbɑ k b tuun nɑ pɑɑk. I mɔnŋ i be nɑn i lieb nɑn mɑnu mɑn. 14T nɑɑ wɑɑs, i kpɑɑn gbɑn-nyɑkdɑnm, kii cien jɑŋmɑɑndɑnm pɑlɑ, kii sonmt tɑli, kii di suklu nɑn suɑ kul ɑ. 15I kpɑn dɑɑ tuun biit k jiint biit pɑɑk, ŋɑɑn i te k lii tie i lol yuo kul nɑn yin tun lin nbɑ ŋɑn k tul i lieb nɑn suɑ kul mɑn. 16Ii mɔk pɑlpienn yuo kul mɑn, 17kii mei Yennu yuo kul mɑn, 18kii tien Yennu niipuouk bonsiɑl kul ni, k mɑɑn ŋɑnn e tie Yennu nbɑ luon biɑnŋ nbɑ, yɑɑ be Yiesu Klistu ni nɑ. 19I dɑɑ biil Foŋɑnm tuonn. 20I dɑɑ sɑlkt Yennu sɔkniinbɑ mɑɑn, 21ŋɑɑn i tuu mint ɑ k bikn bonsiɑl kul, k gɑɑl lin nbɑ ŋɑn, 22k lɔkt biit buolu kul ɑ. 23Yennu nbɑ tien’t mɑnu nɑ tiɑɔnŋ n te k yii tie u yɑb cɑin, kii diɑ i sei nɑn i mɑnfuol nɑn i gbɑnɑnt mun, k l dɑɑ mɔk biit t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu jenu mɑnŋ po. 24Wun nbɑ yiin’i nɑ sɑɑ sɑk tun nnɑ, k mɑɑn u tie bɑlmɔni dɑɑnɔ e. 25T nɑɑ wɑɑs, ii mei Yennu k tul’t mɑn. 26I fuont Klistuweilɑ nɑ kul ɑ k kpɑmi nɑn nɑɑtɑɑnn. 27Yonmdɑɑnɔ sɑnn ni k n kpɑɑn’i, i lii kɑdɑɑɔk nɑ tul Klistuweilɑ kul. 28T Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu ii mɔk ninkpɑbɑɔnŋ nɑn’i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\