1 Timote 6

1L kpɑɑ tɑlɑs ɑ bin nbɑ kul tie dɑɑbɑ nɑ ii tien b yonmdɑnm bɑɑkciɑɔnŋ, k suɑ dɑɑ piɑk biil Yennu sɑnn nɑn t tuntl. 2Bin nbɑ k b yonmdɑnm tie Klistuweilɑ nɑ dɑɑ fiɑkt b yonmdɑnm mɑnŋ, bɑɑ yi’b b nɑɑ wɑɑs nɑ pɑɑk, ŋɑɑn l kpɑɑ tɑlɑs k ŋɑnm e n mɑntk tun fɑnu, k mɑɑn b yonmdɑnm nbɑ gɑɑn b tuonɑ nyuɑt nɑ tien Klistu yɑdɑ, k Yennu luon’m. I wɑnt’b kii kpɑɑn’m lɑbɑɑl nɑ po. 3Suɑ i wɑnt wɑngɑnu k k wei t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu mɔbonɑ nɑn Yennu sɔnu wɑnnu nɑ, 4u mɔk jɑpɑɑt bonciɑnn e k k bɑn siɑl. K mɔniɑɔk nɑn kunkɔnɑ tie nɑn yiɑlu nɑ k wɑɑ’u, k l bɑɑt nɑn funfunn, nɑn kunkɔnɑ, nɑn nisukt, nɑn mɑbiit, 5nɑn mɔniɑɔk yuo kul, ɑ nibiit nbɑ k b dudukt k sonm fɑnu k b k mɔk bɑlmɔni nɑ sinsuuk ni nɑ. B duki nɑn Yennu sɔnu tie sɔnu nbɑ sɑɑ te k nilɔ n tien mɔktɔ e. 6L i tie k nilɔ nunm gbuo wɑɑ mɔk lin nbɑ, u yɑdɑ nɑn Yennu set tie mɔktuk k tul’ɔ. 7T din k bɑɑl nɑn siɑl tingbounŋ nɑ ni, k t biɑ tɑn kɑn nyi nɑn bonsiɑl tingbounŋ nɑ ni, 8ŋɑɑn t i mɔk jiet nɑn tiɑt, l ŋɑn k t nunm n gbuo’l. 9Bin nbɑ luon b i tie mɔktɑ, ŋɑnm e bɑɑ jinjɑnmi ni, nɑn bɑlt ni, nɑn jɑti nɑn dudukbiit nbɑ biil niib k bɑɑnt’b yɑnn nɑ ni, 10k mɑɑn likli lonm e tie bonbiil kul jiinn. Nisiɑb ponŋ jii b mɔnŋ k tien liklonbiiuk nɑ ni. L pɑɑk, k b ji k tien Klistu yɑdɑ. Ŋɑnn e te k b lɑɑt pɑlbibuolu buolu. 11Ŋɑɑn fin nbɑ tie Yennu nilɔ nɑ, l ŋɑn k ɑ ciɑl nyi lin nbɑ nɑ nbɑ kul ɑ ni, ŋɑɑn kii luon fii tie niŋɑnɔ Yennu buol ni, kii be binbenŋ nbɑ gbuot Yennu nunm nɑ ni, kii mɔk yɑdɑ nɑn lonm nɑn suklu, kii be suon nnɑ. 12A yɑdɑ pɑɑk kɔnin kunkɔnŋɑnn, k suol mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu nbɑ k Yennu din yiin’ɑ ɑ fɑn gɑɑl yuo nbɑ k ɑ din nyinn ɑ mɔnŋ siɑlŋɑnn niib bonciɑnn nunm ni nɑ. 13Mɑɑ be Yennu nbɑ tien bonsiɑl kul mɑnfuol nɑ tuɑnn, k be Yiesu Klistu nbɑ din nyinn u mɔnŋ yɑdɑ siɑlŋɑnn, Pɔns Piilɑɑt nunm ni nɑ tuɑnn, n kpɑɑn’ɑ 14ɑ fii diɑ wɑnnu nɑ bɑnnu nbɑ k suɑ k fit tɑɑl’ɑ l pɑɑk mɔkmɔk nɑn dɑɑl nbɑ k t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu nɑ tɑn sɑɑ dɔkt. 15Yennu nbɑ k t piɑk’ɔ nɑ, wun nbɑ tie Yudɑɑnɔ, k biɑ tie kpɑnbɑlɑ kul Kpɑnbɑl, k biɑ tie yonmdɑnm kul Yonmdɑɑnɔ. Ŋuɑ e tɑn sɑɑ te k wun dɔkt yuo nbɑ jɑnŋ. 16Ŋuɑ kuukuɑ e kɑn kpo. U be yentciɑɔnŋ nbɑ k nilɔ kɑn fit nɑkn ni. Ŋuɑ e k nisuɑ dɑɑ k mi lɑ’u ɑmi k sɑɑ fit lɑ’u. Ŋuɑ e yen bɑɑkl nɑn yiikuo yuo nbɑ kɑɑ gbennu. Amenn. 17A kpɑɑn tingbounŋ nɑ mɔktɑ nɑ, ɑ b dɑɑ mɔk dont-n-mɔnŋ ɑmi bin tien b dindɑnn mɔktuk nbɑ tie wounŋ nɑ ni, ŋɑɑn bin tien b dindɑnn kul Yennu ni, wun nbɑ tul’t bonsiɑl kul, ɑ t gɑɑl kii mɔk pɑlpienn. 18A kpɑɑn’m, ɑ bii tuun tuonŋɑnɑ, k b tuonŋɑnɑ mɑnŋ ii yɑb, k b nii i yɑɑ nɑn piini tulu. 19Nnɑ e k b sii mɔk mɔktuk yuo nbɑ bɑɑt k sɑɑ fit lɑ mɑnfuol nbɑ tie bɑlmɔni mɑnfuol. 20Tiimuote, ii guu lin nbɑ k b tien ɑ nuu ni nɑ. A nyik lɑbɑfɑɑnu nbɑ k mɔk nyuɑt k biɑ k tɑɑ nɑn lɑbɑmɑnn wɑnnu nɑ, k biɑ dɑɑ gbiin lin nbɑ k b yi’l bɑnnu ŋɑɑn k l k tie bɑnnu kɑɑ. 21Nisiɑb yet ɑ b mɔk bɑnnu mɑnŋ, ŋɑɑn k l pɑɑk k b nyik lɑbɑmɑnn wɑnnu. Yennu ninkpɑbɑɔnŋ ii be nɑn’i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\