2 Korɛnt Kristo-yab 1

1Min Pɔul wun nbɑ k Yennu lonm pɑɑk k u tien’n Yiesu Klistu tuomi nɑ, min nɑn t nɑɑ bik Tiimuote dɑ kɑdɑɑɔk nɑ k tien Klistu mɔtɑɑɔk niib nbɑ be Kuolent, nɑn Yennu niib kul nbɑ be Akɑɑyi tingbounŋ ni nɑ. 2T Bɑɑ Yennu nɑn Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu ii mɔk ninkpɑbɑɔnŋ nɑn’i k biɑ tul’i mɑnu. 3Ŋɑɑnt k tin pɑk Yennu nbɑ tie Yiesu Klistu Bɑɑ nɑ, Bɑɑ nbɑ tin’t ninbɑɑɔk k biɑ tien’t pɑlpɑɑll yuo kul nɑ. 4Ŋuɑ e mɑɑn t pɑlɑ t fɑlɑ kul ni, ɑ tin mun fit mɑɑn bin nbɑ be fɑlɑ buolu buolu ni nɑ pɑlɑ, nɑn Yennu nbɑ mɑɑn t pɑlɑ biɑnŋ nbɑ nɑ. 5K mɑɑn tɑɑ lɑɑt fɑlɑ nɑn Klistu nbɑ din lɑ fɑlɑ bɑnnu nbɑ nɑ, nnɑ e mun k t lɑɑt pɑlpɑɑll Klistu ni. 6T i di fɑlɑ, l tie ɑ yin lɑ pɑlcienn e nɑn fielu. T i lɑ pɑlcienn, l tie ɑ yin lɑ pɑlcienn nbɑ sɑɑ te k i fit di fɑlɑ nbɑ k t mun di nɑ, nɑn suklu. 7Ŋɑnn e k t mɔk dindɑnn k jii jiin i po, k mɑɑn t mi nɑn yɑɑ di fɑlɑ, nɑn tɑɑ di biɑnŋ nbɑ nɑ, nnɑ e k i mun biɑ lɑɑt pɑlmɑɑnn, nɑn tɑɑ lɑɑt biɑnŋ nbɑ nɑ. 8N nɑɑ wɑɑs, t luon k yii mi fɑlɑ nbɑ k t din dii Asii yent ni po. Fɑlɑ mɑnŋ din mɑntk gɑl t pɑnŋ telk hɑli k t din tɑn duki nɑn t sɑɑ kpo wɑɑ. 9Setk nɑn mɔni, t ji din tɑn duki nɑn kuun k fɔk nɑn’t, ŋɑɑn lin nbɑ nɑ din tun ɑ lin wɑnn’t nɑn l k ŋɑn nɑn tii dɑɑn t mɔnŋ pɑɑk, ŋɑɑn kii dɑɑn Yennu nbɑ fiint kpienm nɑ pɑɑk e. 10Ŋuɑ e din nyinn’t kuun dɑngbenŋl nɑ ni, k u mun sɑɑ nyinn’i. L tie mɔni, t mɔk dindɑnn nɑn u tɑn sɑɑ nyinn’t dɑngbeŋɑ ni, 11k mɑɑn i mun sonm’t nɑn Yenmiɑlu e. Ŋɑnn e sɑɑ te k niib bonciɑnn n tul niipuouk, Yennu nbɑ gbɑt niib bonciɑnn miɑlu, k sonm’t bɑnnu nbɑ nɑ pɑɑk. 12Lin nbɑ te k t mɔk yugontl nɑ tie nnɑ e: t dudukt e wɑnt’t nɑn t binbenŋ tingbounŋ nɑ niib buol, nɑn i mɔnŋ sinsuuk ni, nyii bɑlmɔnpɑku nɑn yentinu nbɑ k t lɑɑt Yennu buol nɑ ni e. Yennu ninkpɑbɑɔnŋ o wɑnt’t bɑnnu nbɑ k t sɑɑ tɔkn k l k tie nisɑɑli yɑn kɑɑ. 13Bɑlmɔni, t kɑdɑɑt nɑ ni, t dɑ lin nbɑ k i lii kuukuɑ e, nɑn lin nbɑ k i sɑɑ fit gbɑt l pɑɑk, k siɑl k pukn. Bonsiɑl be, k i gbɑt l pɑɑk wɑɑnm-nnɑ e, ŋɑɑn n mi nɑn i tɑn sɑɑ gbɑt l pɑɑk fɑnu wɑɑ. L bonn tie nɑ e: i sɑɑ fit kii mɔk pɑlmɑnn t pɑɑk, nɑn tɑɑ mun sii mɔk pɑlmɑnn i pɑɑk dɑɑl nbɑ k Yonmdɑɑnɔ Yiesu sɑɑ jen nɑ. 15Mɑɑ bɑnn lin nbɑ nɑ pɑɑk e te k n dɑɑn lol ɑ n sɑɑ gɔn’i sinsinn, ɑ k yin lɑ sonml tɑɑl munle, 16k mɑɑn n dɑɑn lol nɑn mi i tɑnŋ i gɑɑl sɑɑ Mɑɑseduɑnn mɑn bot gɔn’i e, k mi i tɑnŋ i jent mɑn biɑ bot gɔn’i, k lɑ sonml i buol ni, lin nbɑ sɑɑ sonm’n k n ŋmɑt sɑɑn Suude. 17Mɑɑ dɑɑn lol nnɑ nɑ, l tie bɑnnu nbɑ k n dɑɑn lol k k dukn ee? Kuo mii lol siɑl, l tie mɑɑ luon bɑnnu nbɑ ee? K yet l tɑɑkpɑɑk ni ɑ: «Nnn» nɑn «Aɑi?» 18Yennu nbɑ tie bɑlmɔni dɑɑnɔ nɑ pɑɑk, lin nbɑ k n dɑɑn wɑnn’i nɑ dɑɑn k tie: «Nnn» nɑn: «Aɑi» kɑɑ. 19K mɑɑn Yiesu Klistu nbɑ tie Yennu Bijɑ nɑ, wun nbɑ k min nɑn Siilɑɑs nɑn Tiimuote din muɑnt u po k tul’i nɑ, u k tie: «Nnn» nɑn: «Aɑi» kɑɑ, ŋɑɑn u tie Yennu «Nnn» e. 20K mɑɑn ŋuɑ e tie: «Nnn» Yennu mɔsonɑ kul ni. Lin nbɑ nɑ pɑɑk e te k t yet ɑ: « Amenn» Yiesu Klistu ni, k l dont Yennu sɑnn. 21Yennu tiɑɔnŋ o cie tinm nɑn yinm pɑlɑ tɑɑ mɔk mɔtɑɑɔk nɑn Klistu nɑ. Yennu tiɑɔnŋ senn’t ɑ tii be t kuɑ, 22k dɔk’t u dɔuk t pɑɑk, k tien Foŋɑnm t pɑlɑ ni, k l wɑnt nɑn u tɑn sɑɑ tul lin nbɑ kul k u senn mɔsonn nɑ wɑɑ. 23Yennu e tie n siɑlɑɑdɑɑnɔ nɑn lin nbɑ te k n k bɑɑl Kuolent i buol ni nɑ, tie n tɑn dɑɑ te k i lɑɑt tubdɑtu. Mi i fɑɑl fɑɑk i e, Yennu n kpi’n. 24T kɑn fit muks’i k wɑnn’i yɑɑ sɑɑ tien yɑdɑ biɑnŋ nbɑ, k mɑɑn t mi nɑn i ponŋ mɔk yɑdɑ k sie fɑnu, ŋɑɑn t tuun nɑn’i ɑ tii wɑnt yɑɑ sɑɑ tien biɑnŋ nbɑ e kii mɔk pɑlpienn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\