2 Korɛnt Kristo-yab 10

1Min Pɔul tiɑɔnŋ o tien’i mɔb nɑ, min nbɑ k b yien ɑ n mɔk sikn-n-mɔnŋ, l i tie k n be i buol ni, ŋɑɑn mɔk pɑnŋ yuo nbɑ k n fɔk nɑn’i nɑ. Klistu nbɑ din mɑn k din k tie wutodɑɑnɔ nɑ pɑɑk, n bɑln’mi e, 2ɑ i dɑɑ te k n yɑki nɑn’i k mɑɑn n ponŋ mi nɑn mi i bɑɑl i buol ni yuo nbɑ, n kɑn dɑt i siɑb tubɑ. N mi nɑn mi i bɑɑl i buol ni yuo nbɑ sie k n dɑt nisiɑb nbɑ yɑɑ ɑ t wɑɑ tingbounŋ nɑ niib nbɑ wɑɑ lin nbɑ e nɑ tubɑ. 3L tie bɑlmɔni e nɑn t mun lek be nifosɑɑli gbɑnɑnt ni, ŋɑɑn t k kɔn kunkɔnn nɑn nisɑɑli nbɑ kɔn bɑnnu nbɑ nɑ kɑɑ. 4T k jikt nisɑɑlk jɑtiɑt kɑɑ, ŋɑɑn t jikt Yennu tiɑɔnŋ jɑtiɑt nbɑ mɔk pɑnŋ k sɑɑ fit biil t dɑtɑi binbeboɑ nɑ e. 5T nyɑni fɑɑk mɑɑn e, k biɑ nyɑni lin nbɑ kul nyii kɑlnbɑɑni dɑnm nbɑ yet ɑ b mɔk yɑn k cie Yennu nɑ. T nyɑni dudukt kul, k te k l sɑɑk Klistu mɔb. 6Ii wɑnn nɑn i sɑk Yennu mɔb gbenn yuo nbɑ nɑ, t tie siil nɑn tin dɑt bin nbɑ k sɑk nɑ tubɑ e. 7I goli lin nbɑ k nilɔ fit lɑ nɑn u ninbinɑ kuukuɑ e. Nisuɑ i be i sinsuuk ni k yɑɑ ɑ u tie Klistuyuɑ e, wun tiɑl nɑn t mun tie Klistuyɑb e, nɑn wɑɑ tie biɑnŋ nbɑ nɑ. 8Fei k mɔk’n, l i tie k n fuɑ bɑlɑ k l yɑb, yiikuo nbɑ k Yonmdɑɑnɔ tul’t nɑ pɑɑk. U din tul’t yiikuo nɑ ɑ tin sonm’i k dɑɑ biil’i ni. 9I dɑɑ duki nɑn n luon k n diɑn kɑdɑɑɔk nbɑ sɑɑ jien’i ni. 10Nisiɑb yien ɑ: «Pɔul kɑdɑɑt nɑɑn nɑn pɑndɑɑnsuɑ yɑl nɑ e, ŋɑɑn k u i tɑnŋ i bɑɑl t buol ni yuo nbɑ, u tuu tie tɑlk e, k u mɔbonɑ nɑ ji k mɔk pɑnŋ.» 11L ŋɑn k l niib n bɑnn nɑn tɑɑ dɑ t kɑdɑɑt ni ɑ t sɑɑ tun biɑnŋ nbɑ nɑ, t i tɑnŋ i bɑɑl yuo nbɑ nɑ, l biɑnŋ e k t set sɑɑ tun. 12Mɔmɔnm, t k luon k t jii t mɔnŋ k bikn nɑn nisiɑb nbɑ dont b mɔnŋ, k biɑ k luon k tii tie nɑn b yenm nɑ. B k mɔk yɑn. B senn b mɔnŋ biknu e, k biki b mɔnŋ k yeknt b mɔnŋ nɑn b lieb. 13Ŋɑɑn tinm ŋɑnin t jɑpɑɑt kɑn gɑl telk nbɑ k Yennu wɑnn tinm. Yennu tiɑɔnŋ senn tɑɑ sɑɑ tun lin nbɑ wɑɑ, k cɑb’t ɑ tin bɑɑl i buol ni. 14T ii dinŋ ii kii bɑɑl i buol ni, t bo sɑɑ fit yet ɑ t gɑl t telk, k mɑɑn t set din bɑɑl i buol ni nɑn Klistu lɑbɑmɑnn nɑ wɑɑ. 15Ŋɑnn, t k gɑl t telk. T k wɑnt t mɔnŋ lieb tuonn pɑɑk. Ŋɑɑn t set mɔk dindɑnn nɑn i yɑdɑ sii puki k t sii fit tuun tuonn i sinsuuk ni k cie tɑɑ ponŋ tun lin nbɑ, ŋɑɑn k k gɑl telk nbɑ k Yennu senn nɑ. 16Ŋɑnn e, t sɑɑ fit k sɑɑn dosɑi nbɑ gɑl i duo nɑ, k muɑnt lɑbɑmɑnn. T kɑn sɑɑn siɑn nbɑ k siɑb ponŋ din tun nɑ, t k luon pinpɑkt nisiɑb tuonɑ pɑɑk. 17L diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Nilɔ nbɑ luon pɑlbifɑɑnt, l ŋɑn k wun fɑɑ pɑlbiil lin nbɑ k Yonmdɑɑnɔ tun nɑ pɑɑk e.» 18Setk nɑn mɔni nisuɑ nbɑ piɑk u mɔnŋ, l k wɑnt nɑn Yennu nunm gbuo’u kɑɑ, ŋɑɑn Yonmdɑɑnɔ i piɑk wun nbɑ, ŋɑnn e wɑnt nɑn Yennu nunm gbuo’u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\